Tài liệu Bài giảng sinh học 10 bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3241 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 10 SINH HỌC LỚP 10 GỒM 3 PHẦN Phần I Giới thiệu chung về thế giới sống: - Bài 1 - Bài 2 Phần II Phần III Sinh học tế bào: - 15 bài LT - 3 bài TH - 1 bài Ô.T Sinh học vi sinhvật: - 9 bài LT - 2 bài TH - 1 bài Ô.T §1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG Thế giới sống (sinh vật) và thế giới không sống (vật vô sinh) có gì giống và khác nhau? Thế giới sống Tua cuốn Cây bắt mồi Cây bắt mồi ??? Thế giới sống (sinh vật) và thế giới không sống (vật vô sinh) có gì giống và khác nhau. Nghiên cứu SGK và cho biết thế giới sống có những cấp độ tổ chức nào? Trong đó cấp độ nào là cơ bản? Tại sao? I . Các cấp tổ chức sống : - Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ. - Tế bào là đơn vị cơ bản của thế giới sống. - Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Quan sát hình 1 SGK và giải thích các khái niệm: mô, cơ quan, hệ cơ quan, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển PHÂN TỬ BÀO QUAN TẾ BÀO MÔ SINH QUYỂN CƠ QUAN QUẦN THỂ QUẦN XÃ CƠ THỂ - M ô : là tập h ợ p các tế b ào giố ng nhau cù ng th ự c hi ệ n m ộ t ch ứ c n ăng nhất định. - Cơ quan : tập hợp của nhiều mô khác nhau. - Hệ cơ quan : tập hợp của nhiều cơ quan khác nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định. - Cơ thể : được cấu tạo từ các cơ quan và hệ cơ quan. - Qu ầ n th ể : nh ó m c á c c á th ể c ù ng lo à i c ù ng s ố ng trong 1 khu ph â n b ố xác định. - Quần xã: gồm nhiều quần thể của các loài khác nhau cùng sống trong 1 vùng địa lý nhất định. - Hệ sinh thái: bao gồm nhiều quần xã và môi trường sống của chúng tạo nên 1 thể thống nhất - Sinh quyển : tập hợp tất cả các hệ sinh thái trên Trái Đất và sinh cảnh của chúng, là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống Quan sát hình 1 SGK và giải thích các khái niệm: mô, cơ quan, Hệ cơ quan, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển. Sắp xếp các tổ chức sống sau theo đúng thứ bậc (1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (9) (1) (4) (3) (5) (2) (6) (9) (7) (8) Có thể đảo vị trí của các cấp tổ chức sống ở bài tập trên được không? I. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống II. Đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức của thế giới sống 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: Vậy em hiểu thế nào là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc? - Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây Tổ chức sống cấp dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn. trên và cấp dưới có - Tổ chức sống cấp trên không chỉ có đặc điểm mối quan hệ với nhau như thế nào? của tổ chức sống cấp dưới mà còn có những đặc điểm nổi trội mà tổ chức sống cấp dưới Đặc tính nổi trội là không có được. gì? Do đâu mà có được? - Đặc tính nổi trội được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, quả tim, hệ tuần hoàn bị tách khỏi cơ thể thì chúng có hoạt động không? Vì sao? Trả lời: Không. Vì thiếu sự phối hợp điều chỉnh của các hệ cơ quan khác như: hệ hô hấp, hệ tiêu hóa…. Có trong cơ thể toàn vẹn Thế nào là một hệ thống mở? Hệ thống mở có đặc điểm gì? I. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống II. Đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức của thế giới sống 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh - Sinh vật ở mọi cấp độ đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường → Sinh vật chịu tác động của môi trường và làm biến đổi môi trường. Cho ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của các cấp tổ chức sống? Khả năng tự điều chỉnh đó có ý nghĩa như thế nào? - Mọi cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển. 1. Tại sao sự sống được duy trì liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác? 2. Do đâu mà các cấp tổ chức sống liên tục tiến hóa? Tự sao của ADN Phát sinh đột biến II. Đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức của thế giới sống 1.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh 3. Thế giới sống liên tục tiến hóa Sự sống được tiếp diễn liên tục nhờ: + Sự truyền thông tin di truyền trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó các sinh vật luôn có đặc điểm chung. + Sinh vật có những cơ chế phát sinh biến dị di truyền, được chọn lọc tự nhiên giữ lại các dạng sống thích nghi. Do đó thế giới sống đa dạng, phong phú. - HỌC KỸ BÀI NÀY - ĐỌC TRƯỚC BÀI “ CÁC GIỚI SINH VẬT”
- Xem thêm -