Tài liệu Bài giảng rối loạn chuyển hóa protid

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 960 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TÌNH TRAÏNG GIAÛM THEÅ TÍCH I. ÑÒNH NGHÓA II. NGUYEÂN NHAÂN & CÔ CHEÁ BEÄNH SINH Toác ñoä ñöa nöôùc, muoái vaøo < toác ñoä thaûi tröø do thaän do cô cheá ngoaøi thaän A. Maát ra ngoaøi do thaän : 1. Caùc beänh thaän Suy thaän Caùc beänh oáng thaän moâ keû (ñaùi thaùo nhaït) 2. Thaän bình thöôøng Duøng lôïi tieåu quaù möùc Thieáu huït hormone (ADH, Aldfosterone) B. Maát do caùc cô cheá ngoaøi thaän : 1. Xuaát huyeát 2. Qua ñöôøng tieâu hoùa (tieâu chaûy (+++), noân...) 3. Qua da (boûng ...) TÌNH TRAÏNG TAÊNG THEÅ TÍCH I. ÑÒNH NGHÓA II. NGUYEÂN NHAÂN & CÔ CHEÁ BEÄNH SINH Toác ñoä ñöa nöôùc, muoái vaøo > toác ñoä thaûi tröø do thaän & ngoaøi thaän Tuøy theo nguyeân nhaân, theå tích tuaàn hoaøn höõu hieäu coù theå taêng hoaëc giaûm A. Taêng theå tích tuaàn hoaøn höõu hieäu : 1. Caùc beänh thaän Suy thaän Vieâm vi caàu thaän caáp 2. Taêng tieát hormone (hoäi chöùng Conn, Cushing, SIADH) B. Giaûm theå tích tuaàn hoaøn höõu hieäu do roái loaïn caân baèng Starling: 1. Taêng aùp löïc thuûy tónh (suy tim...) 2. Giaûm aùp löïc keo (hoäi chöùng thaän hö, xô gan...) 3. Taêng tính thaám thaønh maïch (dò öùng...) 4. Taéc maïch baïch huyeát (giun chæ) TÌNH TRAÏNG GIAÛM NATRI HUYEÁT I. II. ÑÒNH NGHÓA : [Na+]/huyeát töông < 135 mmol/L NGUYEÂN NHAÂN & CÔ CHEÁ BEÄNH SINH A. Giaûm Natri huyeát giaû taïo : 1. Ñoä thaåm thaáu huyeát töông bình thöôøng  (taêng lipid, protid/maùu) 2. Ñoä thaåm thaáu huyeát töông bình thöôøng  (taêng glucose, nitô/maùu) B. Giaûm Natri huyeát thaät söï : 1. Taêng tuyeät ñoái löôïng nöôùc uoáng vaøo > thaûi tröø cuûa thaän (chöùng khaùt nhieàu) 2. Giaûm khaû naêng thaûi tröø nöôùc ñôn thuaàn cuûa thaän (+++) a. Giaûm cung caáp Natri cho ñoaïn pha loaõng/oáng thaän xa Ñoùi, suy dinh döôõng naëng Uoáng bia quaù nhieàu b. Taêng tieát quaù möùc ADH (hoäi chöùng SIADH) c. Phoái hôïp caû hai cô cheá a & b (giaûm theå tích, phuø ...) I. II. TÌNH TRAÏNG TAÊNG NATRI HUYEÁT ÑÒNH NGHÓA : [Na+]/huyeát töông > 145 mmol/L NGUYEÂN NHAÂN & CÔ CHEÁ BEÄNH SINH Nöôùc uoáng vaøo < nöôùc thaûi tröø do thaän & cô cheá ngoaøi thaän A. Löôïng nöôùc uoáng vaøo khoâng ñuû Hoân meâ, sau phaåu thuaät ... Taêng Natri huyeát nguyeân phaùt B. Maát nöôùc qua da, ñöôøng tieâu hoùa, hoâ haáp Tieâu chaûy Boûng, soát, thôû maùy ... C. Maát nöôùc qua thaän (+++) Lôïi tieåu thaåm thaáu Ñaùi thaùo nhaït D. Phoái hôïp caùc cô cheá treân Hoân meâ + dd öu tröông, protein nuoâi qua sonde TÌNH TRAÏNG GIAÛM KALI HUYEÁT I. II. ÑÒNH NGHÓA : [Ka+]/huyeát töông < 3,5 mmol/L NGUYEÂN NHAÂN & CÔ CHEÁ BEÄNH SINH . Kali ñöa vaøo < thaûi tröø do thaän & cô cheá ngoaøi thaän . Hoaëc Kali/ngoaïi baøo  noäi baøo A. Löôïng kali ñöa vaøo cô theå khoâng ñuû B. Thaän thaûi tröø quaù möùc Thuoác lôïi tieåu Taêng mineralocorticoid Nhieãm toan theå ketone C. Maát dòch tieâu hoùa (tieâu chaûy, noân oùi ...) D. Chuyeån dòch Kali/ngoaïi baøo  noäi baøo Ñieàu trò baèng insulin Nhieãm kieàm chuyeån hoùa TÌNH TRAÏNG TAÊNG KALI HUYEÁT I. II. ÑÒNH NGHÓA : [Ka+]/huyeát töông > 5 mmol/L NGUYEÂN NHAÂN & CÔ CHEÁ BEÄNH SINH Kali ñöa vaøo hoaëc Kali/noäi baøo  ngoaïi baøo thaän thaûi tröø Kali do thaän & cô cheá ngoaøi A. Thaän giaûm thaûi tröø Kali Giaûm ñoä thanh loïc caàu thaän (suy thaän) Giaûm tieát Kali taïi oáng thaän (lôïi tieåu giöõ Kali...) B. Chuyeån dòch Kali/noäi baøo  ngoaïi baøo Nhieãm toan Teá baøo bò phaù huûy (taùn huyeát, chaán thöông)
- Xem thêm -