Tài liệu Bài giảng rối loạn cân bằng acid-baz 2

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 357 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Roái Loaïn Chuyeån Hoùa Lipid Th.S BS Huyønh Thanh Bình Ñaïi cöông • Lipid trong cô theå toàn taïi ôû 2 khu vöïc: • • Trong teá baøo Huyeát töông • Lipid caáu truùc Acid beùo töï do Lipid döï tröõ Cholesterol,Triglycerid, Phospholipid Caáu truùc tieåu phaân Lipoprotein Phaân loïai Lipoprotein Lipoprotein Chylomicron VLDL IDL LDL HDL Tyû troïng (g/mL) TL PTöû (kDa) Ñöøông kính (nm) 0.95 0.95-1.006 1.006-1.019 1.019-1.063 1.063-1.210 400 x103 10-80 x103 5-10 x103 2.3 x103 1.7-3.6 x103 75-1200 30-80 25-35 18-25 5-12 TG Lipid (%) Chol PL 80-95 55-80 20-50 5-15 5-10 2-7 5-15 20-40 40-50 15-25 3-9 10-20 15-25 20-25 20-30 Vai troø cuûa Apoprotein Apoprotein Apo B-100 Lipoprotein Chöùc naêng Apo A-I Thaønh phaàn cuûa VLDL, IDL, LDL, caàn thieát ñeå gan toång hôïp VLDL. Gaén keát vôùi LDL receptor. Chylomicron vaø taøn dö cuûa Thaønh phaàn ñeå toång hôïp chylomicron taïi noù. ruoät non. Chylomicron, VLDL, IDL, Giuùp caùc taøn dö* gaén keát vôùi LDL receptor HDL. vaø LRP. HDL, Chylomicron Caáu taïo HDL. Hoaït hoùa LCAT. Apo A-II HDL, Chylomicron Chöa roõ. Apo C-II Chylomicron, VLDL, IDL,HDL Chylomicron, VLDL, IDL,HDL Hoaït hoùa LPL. Apo B-48 Apo E Apo C-III VLDL, IDL, LDL ÖÙc cheá LPL. Vaän chuyeån Lipid ngoaïi sinh Goldstein & Brown 1985 Chuyeån hoùa lipid ngoaïi sinh Moâ B48 CM E CII B48 Taken up by liver (via LDL receptors) E E CII HDL CMR Lipoprotein lipase CII B48 E CMR CII Thaønh maïch Men Lipoprotein lipase Vaän chuyeån Lipid noäi sinh Goldstein & Brown 1985 Chuyeån hoùa lipid noäi sinh Moâ B100 B100 VLDL IDL E CII Lipoprotein lipase Some LDL taken up by liver (LDL receptors) Some LDL taken up by other tissues (LDL receptors). LDL delivers cholesterol and TAG to the extra hepatic tissues. LDL B100 Thaønh maïch Vai troø cuûa HDL Chuyeån hoùa Lipoprotein 4 giai ñoïan ñieàu hoøa chuyeån hoùa Lipoprotein • (1) Söï taïo thaønh caùc lipoprotein giaøu triglyceride. • (2) Dò hoùa triglyceride qua trung gian lipoprotein lipase. • (3) Dò hoùa caùc saûn phaåm taøn dö. • (4) Dò hoùa lipoprotein giaøu cholesterol. Taêng lipid trong huyeát töông do taêng taïo thaønh caùc lipoprotein giaøu triglyceride (Chylomicron, VLDL) Ngoaïi sinh Noäi sinh Taêng lipid trong huyeát töông do taêng taïo thaønh caùc lipoprotein giaøu triglyceride (Chylomicron, VLDL) • (1) Taêng nguyeân lieäu: aên quaù nhieàu môõ baõo hoøa • (2) Taêng saûn xuaát VLDL: Taêng triglyceride maùu coù tính gia ñình (Familial Hypertriglyceridemia: laø beänh di truyeàn do gen troäi treân nhieãm saéc theå thöôøng) • Haäu quaû: Triglyceride huyeát töông taêng Cholesterol: bình thöôøng hay taêng nheï HDL_C giaûm Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa triglyceride qua trung gian lipoprotein lipase Ngoaïi sinh Noäi sinh Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa triglyceride qua trung gian lipoprotein lipase • (1a) Thieáu lipoprotein lipase • (1b) Löôïng lipoprotein lipase bình thöôøng nhöng hoaït tính bò giaûm: • (2) Thieáu apo CII • Haäu quaû: Triglyceride huyeát töông taêng cholesterol bình thöôøng hay taêng nheï, Chylomicron taêng, VLDL taêng, LDL giaûm, HDL_C giaûm. Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa Chylomicron taøn dö vaø IDL Ngoaïi sinh Noäi sinh Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa Chylomicron taøn dö vaø IDL • (1a) Baát thöôøng apo E • (1b) Töï khaùng theå gaén vaøo caùc taøn dö laøm caûn trôû quaù trình dò hoùa • (2) Thieáu huït men hepatic • Haäu quaû: Triglyceride huyeát töông taêng, cholesterol taêng, tyû leä cholesterol toaøn phaàn/triglyceride ≈ 1, LDL giaûm, HDL_C giaûm.
- Xem thêm -