Tài liệu Bài giảng rối loạn cân bằng acid-baz 1b

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 241 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

ĐỊNH TYPE HLA THƯỜNG QUY • HLA-DR • HLA-B • HLA-A Lymphoâ T Teá baøo muïc tieâu gaây ñoäc a a.V1 a.V2 b b.V1 b.V2 a choáng V1 -- + -- -- -- -- a choáng V2 -- -- + -- -- -- b choáng V1 -- -- -- -- + -- b choáng V2 -- -- -- -- -- +
- Xem thêm -