Tài liệu Bài giảng quản lý rủi ro do thảm họa

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

Quản lý rủi ro do thảm họa Pir Mohammad Paya MD, MPH,DCBHD Senior Technical Specialist Public Health in Emergencies Asian Disaster Preparedness Center Nội dung • Quản lý rủi ro do thảm họa • Cộng đồng • Thảm họa • Rủi ro • Tính dễ bị tổn thương • Năng lực • Các chương trình chuẩn bị • Các bước phản ứng Quản lý rủi ro do thảm họa • Quản lý rủi ro thảm họa – Phòng ngừa – Chuẩn bị ứng phó – Giảm nhẹ • Quản lý thảm họa – Phản ứng – Phục hồi Một cộng đồng bao gồm 5 yếu tố Bạn nghĩ gì? 1918-19 Thảm họa Làm gián đoạn nghiêm trọng các chức năng của 1 cộng đồng hoặc 1 xã hội, gây thiệt hại rộng lớn về con người, của cải vật chất, kinh tế và môi trường, và nó vượt quá khả năng đối phó của xã hội hoặc cộng đồng bằng nguồn lực của mình. Đây là gì? Rủi ro là Là một hiện tượng nguy hiểm, hóa chất hoặc một hoạt động của con người có thể gây ra thiệt hại về người, gây chấn thương hoặc các ảnh hướng sức khỏe, thiệt hại tài sản mất sinh kế, gián đoạn các dịch vụ kinh tế xã hội và hủy hoại môi trường.
- Xem thêm -