Tài liệu Bài giảng proteins và amino acids trong dinh dưỡng thủy sản

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

Proteins vaø Amino Acids trong dinh döôõng thuûy saûn NOÄI DUNG -Tính chaát toång quaùt -Söï tieâu hoaù vaø bieán döôõng proteins - Amino acids -Nhu caàu protein vaø amino acids -Giaù trò söû duïng proteins I. Toång ng quaùt veà proteins Protein laø thaønh nh phaàn chính caáu taïo cuûa caùc cô quan vaø phaàn meàm cô theå sinh vaät z Nguoàn cung proteins lieân tuïc ñaûm baûo söï taêng tröôûng ng vaø thay theá caùc moâ giaø z Protein thöùc aên Î protein cô theå z Protein thöùc aên: thöïc vaät vaø ñoäng ng vaät z Protein chieám tæ troïng ng lôùn nhaát trong caùc thaønh nh phaàn thöùc aên z Thaønh nh phaàn dinh döôõng trong moät soá thöùc aên cho thuûy saûn Nguyeân lieäu Boät caù Anchovy Boät caù sardine Ngheâu Haàu Baùnh daàu ñaäu naønh Baùnh daàu döøa Troïng löôïng khoâ Protein Lipid Khoaùng Xô Trích khoâng ñaïm 92,0 93,0 26,9 21,7 90,6 70,2 65,2 40,8 83,5 45,9 5,3 5,0 10,8 1,9 1,0 16,9 19,8 10,8 14,4 6,3 1,0 3,8 6,3 7,1 9,0 24,6 31,1 45,1 90,2 21,9 2,2 6,9 14,1 Vai troø cuûa Protein Thaønh nh phaàn chính cuûa cô theå (caáu truùc teá baøo) o) o Bieán döôõng (söû duïng ng nhö nguoàn naêng löôïng ng khi khaåu phaàn ngheøo naêng löôïng) ng) p Enzymes (caùc proteins hoàng ng caàu aûnh nh höôûng ng vaø ñieàu hoøa bieán döôõng) q Plasma proteins (caùc proteins di ñoäng ng nhö caùc theå mieãn dòch cô theå ) r Hormones (vai troø ñieàu hoaø) n Proteins trong thaønh nh phaàn vaùch ch teá baøo Thaønh nh phaàn cô baûn cuaû protein Thaønh nh phaàn hoaù hoïc: carbon, hydrogen, oxygen (CHO) z Thaønh nh phaàn cô baûn: chöùa tæ leä töông ñoái khoâng ñoåi nitô trong nhoùm amino (16-17%) z Coù theå chöùa sulfur, phosphorus vaø saét z Caáu truùc phaân töû phöùc taïp, p, coù troïng ng löôïng ng phaân töû raát lôùn z Caáu truùc cuûa phaân töû protein z z z Protein caáu taïo töø nhöõng phaân töû amino acids noái keát nhau Noái hoaù hoïc peptide linkage Chuoãi protein coù 100-200 ñôn vò Caáu truùc protein Phaân loaïi caùc protein z z z Proteins ñôn giaûn: chuû yeáu laø caùc protein nguyeân chaát, t, khi thuûy phaân, saûn sinh ra caùc ñôn vò amino acids (e.g., egg albumin) Protein lieân keát: caùc ñôn vò protein lieân keát vôùi caùc thaønh nh phaàn khoâng protein (e.g., casein, thaønh nh phaàn protein cuûa söûa vôùi phosphorus ester hoaù Protein trích ly: nhö peptides, protein bieán ñoåi tính chaát baèng ng nhieät hay acid hoùa . Proteins lieân keát z z z z z Nucleoproteins: protein + nucleic acid (e.g., seed germs) glycoproteins: protein + COH group (e.g., mucus) phosphoproteins: protein+ hôïp chaát chöùa Phosphor (e.g., casein) hemoglobins: protein + hematin lecithoproteins: protein + lecithin (e.g., fibrinogen) Xaùc ñònh protein trong thöùc aên Phöông phaùp tröïc tieáp ño löôïng ng protein khoâng thöïc hieän ñöôïc z Phöông phaùp giaùn tieáp ño löôïng ng nitô trong thöùc aên do haøm löôïng ng N töông ñoái khoâng ñoåi (16%): z [N] x 6.25 = protein thoâ z Xaùc ñònh baèng ng phöông phaùp Kjehldal z Protein thoâ = protein nguyeân chaát + NPN z ÑAÏM PHI PROTEIN VAØ ÑAÏM PROTEIN z II. SÖÏ TIEÂU HOÙA VAØ BIEÁN DÖÔÕNG PROTEIN z z Endopeptidase: thuûy phaân protein vaø caùc chuoãi polypeptides daøi thaønh nh caùc polypeptides ngaén hôn. - Pepsin: coù trong daï daøy caùc loaøi caù - Trypsin: coù trong ruoät - Chymotrypsin cuõng thuoäc nhoùm naøy cuõng nhö cathepsin vaø elastase. Exopeptidase thuûy phaân caùc polypeptide cho ñeán caùc saûn phaåm cuoái cuøng ng laø caùc AA. -Carboxypeptidase phaân caét laàn löôït noái peptide töø ñaàu carboxyl cuûa chuoãi polypeptides - Aminopeptidase phaân caét caùc AA tuaàn töï, töø ñaàu amin cuûa chuoãi polypeptides Söï bieán döôõng protein AA trong thöùc aên Tieâu hoùa Haáp thuï Caùc AA Kho AA töï do trong cô theå khoân g thieát yeáu NH 2 Ammonia CO 2 Toån g hôïp Phaân giaûi Protein trong cô theå Oxy hoùa Caùc thaøn h phaàn chöùc Nitô khaùc •- Protein cô theå laø theå ñoäng caân baèng giöõa protein sinh toång hôïp vaø tieâu hao protein cho naêng löôïng vaø caùc chöùc naêng sinh hoïc khaùc Oxy hoùa caùc amino acids Caùc amino acids seõ bò khöõ goác NH3 baèng 2 phaûn öùng (oxy hoùa) hay chuyeån goác amin z Khöõ goác NH3 baèng phöông thöùc chuyeån amin: transaminase AA + α-ketoglutaric ------------- > α-keto acid + glutamate Glatamate dehydrogenase Glatamate + NAD + H2O ----------> α-ketoglutaric + NADH + NH3 z Khöû amin baèng phaûn öùng oxy hoùa: Saûn phaåm cuûa söï oxy hoùa caùc amino acids laø caùc keto-acids. Caùc ketoacids naøy tham gia vaøo chu trình Krebs ñeå giaûi phoùng naêng löôïng. Coøn goác NH3 ñöôïc caù thaûi boû qua mang, nöôùc tieåu. CH3-CH-COOH + [ O] ----------> NH2 Alanine CH3-CH-COOH + NH3 0 Pyruvic acid Söï baøi tieát ammonia z z z z z z Ammonia laø saûn phaåm cuûa söï oxy hoùa amino acid: daïng ng phaân ly vaø daïng ng khoâng phaân ly (raát ñoäc) c) Sinh vaät thaûi loaïi ammonia döôùi daïng: ng: ammonia (ÑVTS), urea (gia suùc), c), uric acid (gia caàm) m) Caù vaø toâm thaûi ammonia chuû yeáu daïng ng ammonia (6090%) Caùc daïng ng khaùc chöùa N (10-40%): urea, uric acid, amino acid, trimethyl (TMA), trimethylamine oxide (TMAO), creatine vaø creatinine Cô quan thaûi loaïi ammonia: mang (60-90%), nöôùc tieåu, u, phaân vaø moät phaàn qua lôùp da Cô quan saûn sinh ammonia: gan (60-70%), thaän vaø cô Sinh toång ng hôïp protein vaø söï tích luõy protein cô theå z z Sinh toång ng hôïp ñeå taïo neân caùc protein môùi cho cô theå nhö caùc hormone vaø caùc enzyme hay caùc moâ môùi ñeå thay theá phaàn moâ giaø coåi Gan vaø cô laø hai cô quan quan troïng ng lieân quan ñeán söï bieán döôõng protein. Ngoaøi ra caùc cô quan khaùc nhö cô ñoû, cô traéng, ng, mang caù, lôùp mucosa ruoät cuõng tham gia vaøo quaù trình bieán döôõng naøy Cô quan Gan Mang caù Oáng tieâu hoaù Daï daøy Cô ñoû Cô traéng Toác ñoä toång hôïp Hieäu suaát toång hôïp 5.3 – 20.0 2.4 – 23.0 1.3 – 21.2 7.8 – 18.3 0.3 – 7.7 0.1 – 1.3 5 8 70 III. Amino Acids (AA) z z Ñôn vò caáu taïo neân caùc protein, coù khoaûng ng 30 AA AA thieát yeáu (EAA) vaø AA khoâng thieát yeáu Amino acid thieát yeáu Arginine (ARG) Histidine (HIS) Isoleucine (ILE) Leucine (LEU) Lysine (LYS) Threonine (THR) Trytophan (TRY) Valine (VAL) Methionine Phenyalanine Amino acid khoâng thieát yeáu vaø thieát yeáu moät phaàn Alanine (ALN) Asparagine (ASN) Aspartate (ASP) Glutamate (GLU) Glutamine (GTM) Glycine (GLY) Proline (PRO) Serine (SER) Cystein (CYS) * thieát yeáu moät phaàn Tyrosine (TYR) * thieát yeáu moät phaàn AMINO ACIDS VAI TROØ CUÛA AMINO ACID THIEÁT YEÁU (EAA) z Khaåu phaàn caân baèng ng EAA seõ tieát kieäm söï söû duïng ng protein trong thöùc aên: z z z z z 32% protein ñaäu naønh nh cho taêng troïng ng keùm 30% boät caù Caùc AA cao hôn nhu caàu khoâng ñöôïc söû duïng ng vaø seõ bò oxy hoùa Caùc nguoàn protein khaùc nhau coù tæ leä EAA khaùc nhau Caùc protein thöïc vaät (baùnh nh daàu ñaäu naønh, nh, bd ñaäu phoïng ng thöôøng ng khoâng caân ñoái EAA) Trong dinh döôõng, caùc AA tinh theå hay toång ng hôïp ñöôïc söû duïng ng ñeå caân ñoái caùc thieáu huït EAA: lysine, methionine, tryptophan
- Xem thêm -