Tài liệu Bài giảng phương pháp nghiên cứu tế bào

 • Số trang: 28 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 196 |
 • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13725 tài liệu

Mô tả:

SINH HỌC TẾ BÀO NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TẾ BÀO Mục tiêu học tập: 1. Nêu được khái niệm tế bào. 2. Nêu được các lĩnh vực nghiên cứu của tế bào. 3. Trình bày các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu tế bào. LƯỢC SỬ TẾ BÀO HỌC 1665 Robert Hooke, KHV X30 Qs mô bần TV ⇨ “tế bào là những xoang rỗng=cellula”, tiếng Latin có nghĩa là phòng (buồng). 1671 Malpighi và Grew nghiên cứu trên các mô TV khác nhau ⇨ “tế bào là các túi, xoang được giới hạn bởi vách cellulose” Malpighi published his findings in a book Anatomia Plantarum in 1671 KHV x30 Mô bần thưc vật LƯỢC SỬ TẾ BÀO HỌC 1674 Antonie van Leeuwenhoek, KHV X270 (x500) quan sát tế bào động vật ⇨ “tế bào không phải là xoang rỗng mà có cấu trúc phức tạp” Antonie van Leeuwenhoek (1632 – 1723) is commonly known as "the Father of Microbiology", Microscopic Section through one year old ash (Fraxinus) wood LƯỢC SỬ TẾ BÀO HỌC 1839 học thuyết tế bào: tế bào là đơn vị căn bản của sinh giới. Tất cả cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều có cấu tạo là tế bào. 1841 ⇨ Phân bào vô nhiễm. 1858 ⇨ Phân bào nguyên nhiễm. Virchov “Tất cả tế bào đều được sinh ra từ tế bào có trước” 1862 ⇨ Louis Pasteur chứng minh “sự sống không tự ngẫu sinh” LƯỢC SỬ TẾ BÀO HỌC 1870-1883 ⇨ Phân bào giảm nhiễm, sự tạo giao tử, sự thụ tinh được mô tả là cơ sở tế bào cho các qui luật di truyền của Mendel (1865). Cuối thế kỷ XIX’s ⇨ các bào quan lần lượt được phát hiện, nhiều quá trình sinh lý quan trọng được NC. LƯỢC SỬ TẾ BÀO HỌC Giữa thế kỷ XIX’s ⇨ KHV e- ra đời, NC tế bào ở mức siêu vi và phân tử. Tế bào là đơn vị cơ bản về cấu trúc cũng như chúc năng (sinh sản, sinh trưởng, vận động, trao đổi chất, các quá trình sinh hoá) của cơ thể sống. Những sinh vật cơ thể chỉ có một tế bào gọi là sinh vật đơn bào. Những sinh vật cơ thể gồm nhiều tế bào tập hợp lại một cách có tổ chức chặt chẽ gọi là sinh vật đa bào. LƯỢC SỬ TẾ BÀO HỌC Học thuyết TB: - TB được hình thành từ TB có trước. - TB là đơn vị cơ bản về cấu trúc, chức năng và tổ chức ở tất cả cơ thể sống. Tất cả những vật hay cơ thể sống đều được hình thành từ TB. CÁC DẠNG SỐNG Các dạng cơ thể sống tồn tại trong sinh giới được phân nhóm như sau: Sinh vật chưa có cấu tạo tế bào: virus, thể ăn khuẩn. Sinh vật có cấu tạo tế bào: -Tế bào prokaryot: Vi khuẩn, vi khuẩn lam. - Tế bào eukaryot: động vật nguyên sinh, nấm, TV, ĐV. Sinh vật đơn bào- Sinh vật đa bào. CÁC DẠNG SỐNG Các dạng cơ thể sống tồn tại trong sinh giới được phân nhóm như sau: Sinh vật chưa có cấu tạo tế bào: virus, thể ăn khuẩn. Sinh vật có cấu tạo tế bào: -Tế bào prokaryot: Vi khuẩn, vi khuẩn lam. - Tế bào eukaryot: động vật nguyên sinh, nấm, TV, ĐV. Sinh vật đơn bào- Sinh vật đa bào. 5 giới sinh vật: - Giới Vi sinh vật - Giới nguyên sinh ĐV - Giới Nấm - Giới Thực vật - Giới ĐV Caùc lónh vöïc nghieân cöùu cuûa teá baøo hoïc ♣ Caáu taïo teá baøo ♣ Sinh saûn vaø sinh tröôûng ng cuûa teá baøo ♣ Di truyeàn hoïc teá baøo ♣ Beänh nh hoïc teá baøo ♣ Mieãn dòch teá baøo hoïc ♣ Sinh lyù teá baøo ♣ Sinh hoùa teá baøo KÍCH THƯỚC KÍCH THƯỚC kích thước vi sinh vật thường đo = micromet (1µ µm= 1/1000 mm hay 1/1000 000 m), virus = nanomet (1nn=1/1000 000 mm hay 1/1000 000 000 m). Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Kính hieån vi quang hoïc ♣ kích thöôùc TB raát nhoû vaø ñoä chieát quang caùc thaønh nh phaàn trong TB laïi xaáp xæ nhau → nhieäm vuï phaûi giaûi quyeát: Phoùng ng ñaïi caùc vaät theå caàn quan saùt. Taêng ñoä chieát quang cuûa caùc thaønh nh phaànTB nTB = caùc coâng cuï quang hoïc, = phöông phaùp ñònh hình vaø nhuoäm v.v... ♣ Ñoä phoùng ng ñaïi kính hieån vi quang hoïc: vaøi traêm → 2000 laàn Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Quan saùt teá baøo soáng ng ♣ Caáu taïo cuûa TB khoâng bò bieán ñoåi. ♣ Ñaët TB trong moâi tröôøng ng loûng ng # moâi tröôøng ng soáng ng ♣ Phaân bieät caùc boä phaän trong TB: khv neàn ñen hay khv ñoái pha. ♣ Ñeå taêng ñoä chieát quang cuûa caùc thaønh nh phaàn ≠ trongTB → nhuoäm soáng ng. ♣ Phaåm nhuoäm soáng ng: • Ñoû trung hoøa, lam cresyl (1/5000 hoaëc 1/10000): khoâng baøo • Xanh Janus, tím metyl: ty theå • Rodamin: luïc laïp • Tím thöôïc döôïc: nhaân Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Quan saùt TB ñaõ ñònh hình & nhuoäm ♣ Ñònh hình: laøm TB cheát ñoät ngoät cuõng gaây ít nhieàu bieán ñoåi: moät soá vaät theå trong teá baøo bò co laïi hoaëc phoàng ng leân, baøo töông bò ñoâng, moâ bò cöùng ng v.v… ♣ Yeáu toá ñònh hình • Vaät lyù: söùc noùng ng hay ñoâng laïnh nh • Hoùa hoïc: coàn tuyeät ñoái, formol, caùc muoái kim loaïi naëng ng, acid acetic, acid cromic, acid osmic, v.v…troän nhieàu chaát ñònh hình ♣ Mieáng ng moâ: sau ñònh hình, caét → raát moûng ng vaøi micromet, nhuoäm Phöông phaùp nghieân cöùu teá baøo Kính hieån vi ñieän töû ♣ caùc chuøm tia soùng ng ñieän töû coù böôùc soùng ng ngaén → ñoä phoùng ng ñaïi taêng 50 – 100 laàn lôùn hôn khv quang hoïc, phaân bieät ñeán Å. ♣ Hình aûnh nh thu ñöôïc trong kính hieån vi ñieän töû phuï thuoäc chuû yeáu vaøo ñoä khueách ch ñaïi vaø söï haáp thu caùc ñieän töû do tyû troïng ng vaø ñoä daøy khaùc nhau cuûa caùc caáu truùc. HẠT PHẤN
- Xem thêm -