Tài liệu Bài giảng phong trào tây sơn lịch sử 7

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 286 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15842 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ: 1.Tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII như thế nào? -Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát. -Trương Phúc Loan chuyên quyền, tham nhũng. -Quan lại, cường hào đàn áp nhân dân, ăn chơi xa xỉ. -Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất, chịu nhiều thứ thuế. -Đời sống nhân dân cơ cực. NÔNG DÂN CƠ CỰC KIỂM TRA BÀI CŨ: Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu? *Nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn vì: -Đây là lực lượng chính nghĩa, chống phong kiến, bảo vệ người nghèo (chủ trương “Lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế). NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TÂY SƠN TAM KIỆT BÀI 25 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: NGUYỄN NHẠC HẠ THÀNH QUY NHƠN • Việc hạ thành Quy Nhơn để khởi thanh th ế c ủ a Nguy ễ n Nh ạ c đ ã l à m ộ t c âu chuyện kỳ lạ: ông ngồi vào cũi giả bị nhân dân bắt đem nộp quan tỉnh lấy thưởng. Quan Tu ầ n ph ủ Quy Nh ơ n l à Nguy ễn Khắc Tuyên tưởng thật cho khiêng cũi vào thành, nhưng đến nửa đêm Nhạc tháo cũi chui ra mở cửa thành cho người của m ì nh x ô ng v à o gi ế t h ế t quan qu â n m ột cách bất ngờ, khiến họ trở tay không kịp. Thành Quy Nhơn lọt vào tay Tây Sơn, từ đấy anh em Nhạc, Huệ có một căn cứ để xuất phát đi các nơi khác. XIÊM 1773 CHÂN LẠP 1774 Phú Yên Nguyễn Nhạc BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: - Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh có hành động gì? Được biết quân Tây Sơn nổi dậy, họ Nguyễn Đàng Trong đang yếu thế,Trịnh Sâm liền sai Hoàng Ngũ Phúc đem quân vào Nam lấy danh nghĩa trừ quyền thần Trương Phúc Loan và diệt loạn Tây Sơn. VIỆP QUẬN CÔNG HOÀNG NGŨ PHÚC XIÊM Phú Yên CHÂN LẠP CHÚ THÍCH: Quân Trịnh Quân Tây Sơn BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: - Chúa Nguyễn đối phó như thế nào? XIÊM CHÂN LẠP Phú Yên GIA ĐỊNH CHÚ THÍCH: Quân Trịnh Quân Tây Sơn Quân Nguyễn BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: THẢO LUẬN * Câu hỏi 1(Nhóm 1, 2): Tại sao Nguyễn Nhạc lại giảng hòa với quân Trịnh mà không giảng hòa với quân Nguyễn ? Do quân Trịnh lúc bấy giờ còn rất mạnh, trong khi đó quân Nguyễn đang suy yếu sau một thời gian giao chiến với quân Tây Sơn. *Câu hỏi 2 (Nhóm 3, 4): Quân Trịnh có chấp nhận giảng hòa không ? Tại sao ? Quân Trịnh chấp nhận giảng hòa vì muốn lợi dụng quân Tây Sơn tiêu diệt quân Nguyễn. Chờ cả hai bên suy yếu sẽ cùng lúc tiêu diệt cả hai lực lượng này. XIÊM CHÂN LẠP GIA ĐỊNH 1776-1783 Phú Yên XIÊM Phú Yên CHÂN LẠP GIA ĐỊNH 1777 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: BÀI TẬP NHANH Hãy sắp xếp theo thứ tự quá trình nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn ? a) Nguyễn Nhạc hòa hoãn với quân trịnh để đánh quân Nguyễn. b) Từ 1773 – 1774, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn và kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận. c) Từ 1776 – 1783, nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Định, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ. d) Chúa Trịnh cho quân đánh chiếm Phú Xuân. BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: BÀI TẬP NHANH Thứ tự quá trình nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn: a) Nguyễn Nhạc hòa hoãn với quân trịnh để đánh quân Nguyễn. b) Từ 1773 – 1774, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn và kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận. c) Từ 1776 – 1783, nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Định, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ. d) Chúa Trịnh cho quân đánh chiếm Phú Xuân. (  (d)  (a)  (c) b ) BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: 2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785): - Nguyễn Ánh đã làm gì để chống lại quân Tây Sơn? - Việc Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm nói lên điều gì? - Quân Xiêm tiến công vào nước ta vào thời gian nào? Theo những hướng nào? 3v ạn qu ân Phú Yên 2v ạn GIA ĐỊNH RẠCH GIÁ qu ân CẦN THƠ BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: 2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785): QUÂN XIÊM TÀN SÁT,CƯỚP BÓC NHÂN DÂN TA BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM: 1/ Lật đổ chính quyền họ Nguyễn: 2/ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785): NGUYỄN HUỆ - Nguyễn Huệ đã chọn nơi nào để làm trận địa giao chiến với quân Xiêm? - Vì sao Nguyễn Huệ lại chọn khúc sông này để đặt phục binh? XO RẠCH T MÚ ÀI GẦM RẠCH S IỀN T G ÔN Lược đồ trận Rạch Gầm – Xoài Mút (Thế trận phòng tuyến của quân Tây Sơn)
- Xem thêm -