Tài liệu Bài giảng nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

CẤU TẠO CHẤT - Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là phân tử, nguyên tử. - C á c ph â n t ử , nguy ê n t ử chuy ể n đ ộng không ngừng. - Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. - Các phân tử, nguyên tử tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy phân tử. Cơ năng của một vật là gì? C ơ n ă ng c ủ a m ột v ậ t ch í nh l à t ổng đ ộ ng n ă ng v à th ế năng của vật. C á c v ậ t chuy ể n đ ộ ng th ì c ó đ ộng năng. Các vật tương tác với nhau thì có thế năng. Các nguyên tử, phân tử có động năng, thế năng không? Vì sao? Chúng ta cùng xem đoạn phim sau: I. Nội năng 1. Nội năng là gì? Phân tử chuyển động => động năng phân tử. Các phân tử tương tác => thế năng phân tử. Th ế n ă ng + đ ộ ng n ă ng ph â n t ử = nội năng của vật Nội năng kí hiệu U đơn vị là Jun (J). H ã y ch ứ ng t ỏ n ộ i n ă ng c ủ a m ộ t v ậ t ph ụ thu ộc nhiệt độ và thể tích của vật: U = f(T,V). Trả lời: -T thay đổi => V thay đổi => => nội năng thay đổi. - V thay đổi => r thay đổi => => nội năng thay đổi. Vậy: U phụ thuộc vào T và V. đ thay đổi t thay đổi Hãy chứng tỏ nội năng của một lượng khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ? Trả lời: Vì bỏ qua tương tác giữa các phân t ử n ê n c á c ph â n t ử kh í l í t ư ở ng ch ỉ c ó đ ộ ng n ă ng m à kh ô ng c ó th ế n ă ng do đ ó n ộ i n ă ng c ủ a kh í l í t ư ở ng ch ỉ ph ụ thu ộc vào nhiệt độ. 2. Độ biến thiên nội năng: Phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình. Kí hiệu: U II. Các cách làm thay đổi nội năng: II. Các cách làm thay đổi nội năng 1. Thực hiện công  Tác dụng lực.  Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển h ó a t ừ m ộ t d ạ ng n ă ng l ư ợ ng kh á c sang n ội năng. V ớ i mi ế ng kim lo ạ i v à kh ố i kh í tr ê n c òn có cách nào để làm thay đổi nội năng nữa hay không? 2. Truyền nhiệt a. Quá trình truyền nhiệt: Là quá trình truyền nội năng mà không có công thực hiện. Trong quá trình truyền nhiệt chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. Hãy so sánh sự thực hiên công và truyền nhiệt; Công và nhiệt lượng. Trả lời: 1.So sánh sự thực hiện công và truyền nhiệt: * Giống nhau: - Cả hai cách đều làm thay đổi nội năng của vật. * Khác nhau: Ta có bảng so sánh sau: Thực hiện công: Quá trình truyền nhiệt: - Ngoại lực thực hiện công lên vật. -Không có ngoại lực thực hiện công lên vật. - Có sự chuyển hóa năng lượng từ các dạng năng lượng khác sang nội năng. -Nội năng được truyền từ vật này sang vật khác. 2. So sánh công và nhiệt lượng: * Giống nhau: Đều là số đo của sự biến đổi năng lượng. * Khác nhau: Công Nhiệt Lượng Là phần năng lư ợng được truyền từ vật này sang v ậ t kh á c trong qu á tr ì nh th ự c hi ện công. Là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Mô tả và nêu tên các hình thức truyền nhiệt: HÃY QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ TRẢ LỜI
- Xem thêm -