Tài liệu Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 1 - hoàng hải yến

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mục đích và nội dung trình bày  Mục đích: Giới thiệu cho sinh viên biết được vai trò, vị trí của NHTM trong nền KT và giúp họ có cái nhìn tổng thể về hệ thống NHTM Việt nam  Nội dung trình bày    Khái niệm và đặc điểm kinh doanh của NHTM Các nghiệp vụ của NHTM Hệ thống NHTM Việt nam I. Khái niệm NHTM 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Chức năng 4. Vai trò Theo luật các TCTD 2010 NHTM là loại hình NH được thực hiện tất cả các hoạt động NH và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật các TCTD và các quy định khác của pháp luật. Theo luật các TCTD 2010  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. 2. Hoạt động kinh doanh của NHTM     Huy động vốn Cấp tín dụng Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản Các hoạt động kinh doanh khác        Dịch vụ ngân quỹ Tư vấn tài chính Kinh doanh chứng khoán Môi giới tiền tệ Lưu ký chứng khoán Kinh doanh vàng. … 3. Đặc điểm  Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính-tín dụng Đặc điểm  Nguồn hoạt động chính là từ bên ngoài Đặc điểm  Hoạt động trong môi trường cạnh tranh để cùng tồn tại và phát triển.  Hoạt động NH chịu sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật 3. Các chức năng của NHTM  Chức năng trung gian tài chính-tín dụng  Chức năng trung gian thanh toán và quản lý phương tiện thanh toán  Chức năng tạo ra tiền bút tệ theo cấp số nhân Lượng tiền giới hạn tối đa do hệ thống NHTM tạo ra Số tiền gửi ban đầu Tổng số tiền được tạo ra = Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 4. Vai trò của NHTM    Điều tiết nguồn vốn trong nền kinh tế Tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động khác Cùng NHTW thực hiện các chính sách tiền tệ II. Các nghiệp vụ của NHTM A. B. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán 1. Nghiệp vụ nội bảng 2. Nghiệp vụ ngoại bảng Căn cứ vào đối tượng KH giao dịch 1. Nghiệp vụ NH dành cho KH doanh nghiệp 2. NVNH dành cho KH cá nhân A. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán 1. Nghiệp vụ nội bảng 1.1. Nghiệp vụ tạo vốn  Vốn tự có detail  Vốn huy động  Vốn vay  Vốn tiếp nhận (vốn ủy thác đầu tư)  Vốn khác detail Vốn tự có • • • Thông tư 13/2010/TT-NHNN “quy định tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM” . Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung thông tư 13/2010/TT-NHNN Thông tư 22/2011/TT_NHNN sửa đổi, bsung Thông tư 13/2010/TT-NHNN Vốn khác   Nguồn vốn phát sinh từ dịch vụ kiều hối Nguồn vốn phát sinh từ dịch vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế. Bảng cân đối kế toán của DN Bảng cân đối kế toán của NHTM TÀI SẢN ( sử dụng vốn) Tiền mặt và tương đương tiền NGUỒN VỐN ( Nợ và vốn chủ sở hữu) Tiền vay NHNN và TCTD khác Tiền gửi tại NHNN và các TCTD Tiền gửi của các TCTD khác khác Cho vay khách hàng Tiền gửi khách hàng Đầu tư Vốn tài trợ ủy thác đầu tư Tài sản cố định Tài sản nợ khác Tài sản có khác Vốn và các quỹ dự trữ 1.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn.  Dự trữ     Cấp tín dụng      Tiền mặt Tiền gửi NHNN và các TCTD khác Các loại giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao Cho vay cá nhân, tổ chức Chiết khấu (mua lại các chứng từ có giá chưa đến hạn: Kỳ phiếu, trái phiếu) Bao thanh toán (tài trợ cho những khoản phải thu chưa đến hạn) Cho thuê tài chính Đầu tư   Chứng khoán Góp vốn liên doanh, liên kết
- Xem thêm -