Tài liệu Bài giảng nền móng 1 chương 1&2 - ts. lê trọng nghĩa

 • Số trang: 22 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 355 |
 • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

60 % 2) NӅn Móng công trình, Châu Ngӑc Ҭn, NXB Xây dӵng, 2008 H.G. Poulos and E. H. Davis, 1980 5) Pile Foundation Analysis and Design, 5rd edition, E. Bowles, McGraw Hill, 1997 4) Foundation Analysis and Design, 5th edition, Joseph NguyӉn Văn Quҧng, NXB XD, 1996 16 September 2010 KӃt cҩu Khung 1.1. Móng 3) NӅn và Móng các công trình dân dөng và công nghiӋp, 1. Khái niӋm Cә cӝt A A-A A Ĉà kiӅng Mһt ÿҩt KӃt cҩu Móng Bê tông lót Móng Cӝt M3 Mһt bҵng Móng M1 M1 M2 M1 Chѭѫng 1: NHӲNG NGUYÊN LÝ CѪ BҦN TÍNH TOÁN VÀ THIӂT Kӂ NӄN MÓNG Chѭѫng 5: Gia cӕ nӅn Chѭѫng 4: Móng cӑc và cӑc chӏu tҧi trӑng ngang 1) NӅn Móng, Châu Ngӑc Ҭn, NXB ĈHQG TPHCM, 2004 TÀI LIӊU THAM KHҦO Ĉѭӧc xem tài liӋu Hình thӭc ÿánh giá: Thi viӃt 90 phút • Thi cuӕi HK: • KiӇm tra ½ HK: 30% Chѭѫng 3: Sӭc chӏu tҧi cӫa cӑc Chѭѫng 2: Móng nông thiӃt kӃ NӅn Móng 20 tiӃt Bài tұp: 5 chѭѫng CHѬѪNG TRÌNH MÔN HӐC %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Chѭѫng 1: Nhӳng nguyên lý cѫ bҧn tính toán và &KѭѫQJ Lý thuyӃt: 40 tiӃt • ĈiӇm chuyên cҫn: 10% Ĉánh giá MH: Sӕ tiӃt: 60 GV: TS. Lê Trӑng Nghƭa Môn hӑc: NӄN MÓNG %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ 1 NӅn Df Vùng nӅn Lӟp 2 HӋ cӑc Lӟp 1 Ĉài móng Móng kép (dҥng bҧn) MÓNG NÔNG ptt N tt Mһt ÿҩt P1 H tt P2 N tt Mһt ÿҩt Ĉà giҵng BTCT Khoan nhӗi, Barrette Ĉóng, ép: BTCT thѭӡng, UST Thép: Cӑc ӕng, chӳ H, C, I … Gӛ: Cӯ tràm, bҥch ÿàn, ÿѭӟc … Móng giӃng chìm Móng cӑc Ĉá Móng bè : dҥng bҧn, bҧn dҫm, hӝp Móng băng : 1 phѭѫng , 2 phѭѫng (giao nhau) Móng kép, móng gánh Móng ÿѫn : ÿúng tâm , lӋch tâm %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Móng băng (dҥng bҧn dҫm) Móng sâu Móng nông 16 September 2010 NӅn: vùng ÿҩt chӏu ҧnh hѭӣng cӫa tҧi trӑng tӯ móng truyӅn xuӕng NӅn ÿҩt Móng gánh (có giҵng) P3 M tt NӅn ÿѭӡng 2.1. Móng NӄN ĈѬӠNG 1.2. NӅn MÓNG CӐC 2. Phân loҥi &KѭѫQJ 1. Khái niӋm %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ 2 A Bê tông lót Móng bè dҥng bҧn dҫm Bê tông lót Cӝt A Móng bè dҥng bҧn %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ Bҧn móng A-A A-A A Dҫm móng Bҧn móng Móng bè hӝp A A Bê tông lót B Bҧn móng Bҧn móng B-B A-A A- A Tѭӡng gia cѭӡng Dҫm móng A B A %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Bê tông lót Cӝt Khӕi gia cѭӡng Móng bè dҥng bҧn (có gia cѭӡng) 16 September 2010 A &KѭѫQJ 3 Bҧn móng Tҫng hҫm Mһt ÿҩt CÔNG TRÌNH CÓ TҪNG HҪM Móng cӑc ÿài bè HӋ cӑc Mһt sàn hҫm Tҫng hҫm Ĉài móng Mһt ÿҩt 16 September 2010 NӅn NӅn gia cӕ NӅn tӵ nhiên 2.2. NӅn 2. Phân loҥi HӋ cӑc Dҫm sàn hҫm Bѫm hút chân không Bҩc thҩm Ĉài móng Mһt ÿҩt Vҧi ÿӏa kӻ thuұt, lѭӟi ÿӏa kӻ thuұt Gia tҧi trѭӟc + GiӃng cát Cӝt ÿҩt trӝn xi măng (vôi) Cӝt vұt liӋu rӡi Tҫng hҫm Sàn hҫm ĈӋm vұt liӋu rӡi CÔNG TRÌNH CÓ TҪNG HҪM CÔNG TRÌNH CÓ TҪNG HҪM %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Móng cӑc ÿài ÿѫn &KѭѫQJ Móng bè dҥng bҧn %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ 4 4 4 as ¨ ¸ 4©S ¹ 2 Area of Soil, A soil as S §D· Area of Column, A column S As A D a) Square patterns As As Ac Cӝt vұt liӋu rӡi hÿ h ĈӋm vұt liӋu rӡi %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ D V bt 1 bÿ Ntt S Vz2 as V col S §D· ¨ ¸ 2 3©S ¹ D BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng 2 V soil BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng b) Triangular patterns b pgl Df V 4 BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng  %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Cӝt ÿҩt trӝn xi-măng/vôi Cӝt vұt liӋu rӡi Nagaraj, 2002 16 September 2010  4 &KѭѫQJ 5 4 4 Cӝt ÿҩt trӝn xi-măng/vôi Cӝt ÿҩt trӝn xi-măng/vôi %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng 4 16 September 2010  4 &KѭѫQJ Gia tҧi trѭӟc + giӃng cát/bҩc thҩm Cӝt ÿҩt trӝn xi-măng/vôi BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng  %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD 6 4 4 Bҩc thҩm Bҩc thҩm %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng 4 16 September 2010  4 &KѭѫQJ Gia tҧi trѭӟc + Bҩc thҩm Bҩc thҩm BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng BM Ĉӏ Ĉӏa Cѫ NӅ NӅn Mó Móng  %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD 7 1 – tâm móng 3 1 2 R 2 – góc móng chӳ nhұt 3 1 b 1 .57 I p ( goc ) 3 – biên móng tròn hay giӳa cҥnh dài móng chӳ nhұt l I p (cung) º § 1 m2 1 · 1ª ¸ ln m m 2 1 » «m ln ¨ ¨ ¸ S« m »¼ © ¹ ¬ I p ( trung bình ) 0 .848 I p ( tâm ) 2 I p ( góc ) b. Móng cӭng chӳ nhұt I p ( tâm ) I p ( góc ) a. Móng chӳ nhұt cӭng hӳu hҥn HӋ sӕ hình dҥng và ÿӝ cӭng Ip ss – ÿӝ lún do tӯ biӃn sc – ÿӝ lún do cӕ kӃt se – ÿӝ lún tӭc thӡi (ban ÿҫu) s = se + sc + ss Ĉӝ lún cӫa ÿҩt 3. Ĉӝ lún cӫa nӅn ÿҩt %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ b vͳi m l b pb 1 Q 2 Ip E %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD smax Móng cӭng sconst Chӳ nhұt Tròn 0.56 0.68 0.77 0.89 1.05 1.27 1.49 1.78 2.00 1.00 1.12 1.36 1.53 1.78 2.10 2.54 2.99 3.57 4.01 Góc - Tâm 1 1.5 2 3 5 10 20 50 100 Hình m dҥng móng (l/b) 0.76 0.97 1.12 1.36 1.68 2.10 2.54 3.13 3.57 0.64 Biên (ÿiӇm giӳa cҥnh dài) Móng mӅm Ip 0.95 1.15 1.30 1.51 1.78 2.15 2.53 3.03 3.40 0.85 Trung bình 0.88 1.07 1.21 1.42 1.70 2.10 2.46 3.00 3.43 0.79 Móng cӭng Lӟp ÿàn hӗi vô hҥn b Tŕ͵ng hͻp 1: HӋ sӕ hình dҥng và ÿӝ cӭng Ip cho diӋn truyӅn tҧi hình tròn và chӳ nhұt trên bán không gian ÿàn hͫi vô h̹n Bҧng tra hӋ sӕ hình dҥng và ÿӝ cӭng Ip Móng cӭng hӳu hҥn p b Ip – hӋ sӕ hình dҥng và ÿӝ cӭng; ÿѭӧc xác ÿӏnh dӵa trên lý thuyӃt ÿàn hӗi; phө thuӝc vào chiӅu dày lӟp ÿҩt, hình dҥng và ÿӝ cӭng cӫa móng Q, E – hӋ sӕ Poisson và mô-ÿun ÿàn hӗi cӫa ÿҩt dѭӟi ÿáy móng b – bӅ rӝng móng chӳ nhұt hay ÿѭӡng kính móng tròn p – áp lӵc tҥi mһt ÿáy móng se 3.1. Ĉӝ lún ÿàn hӗi trong ÿó: 16 September 2010 &KѭѫQJ 8 0.00 0.20 0.40 0.51 0.57 0.64 0.70 0.74 0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10 0.00 0.09 0.19 0.27 0.32 0.38 0.46 0.49 0.00 0.05 0.15 0.23 0.29 0.36 0.44 0.48 l/b = 1 0.00 0.08 0.18 0.28 0.34 0.44 0.56 0.66 Q = 0.33 0.00 0.04 0.12 0.22 0.29 0.40 0.52 0.64 Q = 0.5 l/b = 2 Suy ra hӋ sӕ rӛng tҥi giӳa lӟp ÿҩt trѭӟc và sau khi lún e1i & e2i : e1i ൸ p1i tӯ quan hӋ nén lún e-p e2i ൸ p2 i e - e2 i h s i = 1i Tính ÿӝ lún cӫa lӟp i là 1 + e1i i 0.00 0.08 0.16 0.25 0.34 0.45 0.61 0.82 0.00 0.04 0.10 0.18 0.26 0.38 0.54 0.77 l/b = 10 0.00 0.08 0.16 0.25 0.34 0.45 0.61 0.81 0.00 0.04 0.10 0.18 0.26 0.37 0.52 0.73 l/b = f H L஍p c஛ng Lӟp ÿàn hӗi b J Df US do TLBT Jsat MNN J J* g e p23 f p13 d c Jtb pgl pgl Mһt ÿҩt US do áp lΉc gây lún Vgl Vgl3 N tc h5 h4 h3 h2 h1 Df PHѬѪNG PHÁP CӜNG LÚN PHÂN TӔ Xác ÿӏnh áp lӵc tҥi giӳa lӟp ÿҩt trѭӟc và sau khi xây móng p1i & p2i : p1i = V ಿv 0 i p 2 i = p1i + V gli và ll / b K 0i ෛ z / b vӟi V gli = K 0 i × pgl và i zi – khoҧng cách tӯ ÿáy móng ÿӃn giӳa lӟp i Chia nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng thành các lӟp hi = [0 .4 ÷ 0 .6 ] b mӓng có chiӅu dày Sau khi xây dӵng móng, áp lӵc tҥi N tc + J tb Df ÿӝ sâu Df là F N tc p gl = + (J tb - J * )Df Áp lӵc gây lún F 0.00 0.08 0.16 0.25 0.34 0.46 0.60 0.80 0.00 0.04 0.10 0.18 0.27 0.39 0.55 0.76 l/b = 5 Góc cӫa móng mӅm chӳ nhұt Trѭӟc khi xây dӵng móng, áp lӵc tҥi ÿӝ J * Df sâu Df là 0.00 0.14 0.35 0.48 0.54 0.62 0.69 0.74 Tâm móng cӭng tròn 0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10 H b Ip Tŕ͵ng hͻp 2: HӋ sӕ hình dҥng và ÿӝ cӭng Ip cho diӋn truyӅn tҧi hình tròn và chӳ nhұt trên bán không gian ÿàn hͫi h·u h̹n Bҧng tra hӋ sӕ hình dҥng và ÿӝ cӭng Ip %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ … e1i - e2i h 1+ e1i i tӯ quan hӋ nén lún e-p V gli = K 0 i × pgl vӟi l /b K 0i ෛ z / b i n i =1 e1i - e2 i h 1+ e1i i [s] – ÿӝ lún cho phép cӫa móng i =1 s = ෤ si =෤ n p1i = V ಿv 0 i = 10 V gli p1i = Vಿv 0 i = 5 V gli Ĉҩt yӃu Ĉҩt tӕt e -e s3 = 13 23 1+ e13 ll b vӟi K 03 ෛ z b 3 p23 = p13 + Vgl 3 và và z3 = h1 + h2 + V gl 3 p13 = J Df + (h1 + h2 )J + (J sat - J w ) h3 h3 2 = K 03 plg Thí dө tính ÿӝ lún cӫa lӟp e (i=3) 2 e13 e23 O p1 p2 e4 e5 e3 e1 e2 e0 e p3 p13 p23 p4 p5 Ĉѭӡng nén e-p Ĉӝ lún cho phép cӫa móng ÿѭӧc quy ÿӏnh dӵa vào mӭc ÿӝ siêu tƭnh cӫa công trình (tham khҧo bҧng….), ÿӕi vӟi nhà BTCT ÿә toàn khӕi [s] = 8cm. s ื [s ] Ĉӝ lún cӫa móng (tҥi tâm) ĈiӅu kiӋn lún và zi – khoҧng cách tӯ ÿáy móng ÿӃn giӳa lӟp ÿҩt i p2 i = p1i + V gli và Tính lún ÿӃn lӟp phân tӕ thӭ i có p1i = Vಿv 0 p1i, p2i – áp lӵc tҥi giӳa lӟp ÿҩt i trѭӟc và sau xây dӵng công trình e1i ൸ p1i e2 i ൸ p2 i e1i, e2i – hӋ sӕ rӛng lӟp ÿҩt i trѭӟc và sau khi lún p %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD hi – chiӅu dày lӟp ÿҩt i; hi = [0.4 y 0.6] b i =1 s=෤ n Tính lún theo quan hӋ e-p 3.2.2.2. Ĉӝ lún әn ÿӏnh 16 September 2010 &KѭѫQJ 9 qult t >FS @ p tt hoһc p tt d qa qult FS FS t >FS @ 3 FS, [FS] – hӋ sӕ an toàn và hӋ sӕ an toàn cho phép qa – sӭc chӏu tҧi cho phép cӫa nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng qult – sӭc chӏu tҧi cӵc hҥn cӫa nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng ptt – áp lӵc tính toán tҥi mһt ÿáy móng trong ÿó: FS HӋ sӕ an toàn cӫa sӭc chӏu tҧi a. KiӇm tra cѭӡng ÿӝ 5.2.1. Trҥng thái giӟi hҥn I: Tính toán nӅn móng thӓa các ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ (sӭc chӏu tҧi, trѭӧt, lұt …) 5.2. Các trҥng thái giӟi hҥn (TTGH) - Hoҥt tҧi: hoҥt tҧi sӱ dөng, hoҥt tҧi sӱa chӳa, gió, ÿӝng ÿҩt, cháy nә, … - Tƭnh tҧi: trӑng lѭӧng bҧn thân công trình 5.1. Tҧi trӑng 5. Tҧi trӑng, tә hӧp tҧi trӑng và các trҥng thái giӟi hҥn %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Fgay truot Fchong truot t >FS @truot Fgay truot d FStruot Fchong truot Fgay truot – lӵc gây trѭӧt hoһc FS truot t >FS @ truot 1 .5 FStruot, [FS]truot – hӋ sӕ an toàn trѭӧt và hӋ sӕ an toàn trѭӧt cho phép Fchong truot – lӵc chӕng trѭӧt trong ÿó: FS truot HӋ sӕ an toàn trѭӧt b. KiӇm tra әn ÿӏnh 5.2. Tә hӧp tҧi trӑng dùng tính toán móng 5. Tҧi trӑng, tә hӧp tҧi trӑng và các trҥng thái giӟi hҥn 16 September 2010 &KѭѫQJ 10 M gay lat M chong lat t >FS @lat M gay lat d Hd H tt E a ,h Rd E p,h H d d Rd E p ĈiӅu kiӋn trѭӧt Fct hay Lӵc chӕng trѭӧt bҵng tәng cӫa lӵc cҧn do ma sát (Rd) và áp lӵc ÿҩt bӏ ÿӝng ÿѭӧc huy ÿӝng (Ep) Fgt Lӵc gây trѭӧt bҵng tәng cӫa lӵc ngang do kӃt cҩu bên trên (Htt) và áp lӵc ÿҩt chӫ ÿӝng (Ea) Trѭӡng hӧp minh hӑa W2 Hd Rd E p 1 .5 Ep FS truot FS lat t >FS @lat t >FS @truot Rd Hd Nd W1 Htt Ntt FSlat Ea,h Ea M chong lat Mgay lat – moment gây lұt hoһc FS lat, [FS] lat – hӋ sӕ an toàn lұt và hӋ sӕ an toàn lұt cho phép Mchong lat – moment chӕng lұt trong ÿó: FS lat HӋ sӕ an toàn lұt b. KiӇm tra әn ÿӏnh %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD G/L – góc nghiêng biӃn dҥng ' – ÿӝ lún lӋch lӟn nhҩt smax – tәng ÿӝ lún lӟn nhҩt G L Công trình ' smax Cao trình ÿáy móng ban ÿҫu Mһt ÿҩt 5.2.2. Trҥng thái giӟi hҥn II: Tính toán nӅn móng thӓa các ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng (lún, nghiêng, …) 5.2. Các trҥng thái giӟi hҥn (TTGH) 16 September 2010 &KѭѫQJ 11 - Ĉһt trên lӟp ÿҩt ÿӫ chӏu lӵc, không ÿһt trên rӉ cây, ÿѭӡng ӕng dүn - Ít ҧnh hѭӣng ÿӃn móng công trình lân cұn - Ĉӫ sâu hѫn lӟp ÿҩt bӅ mһt chӏu ҧnh hѭӣng cӫa phong hóa thӡi tiӃt Bѭӟc 1. Chӑn chiӅu sâu ÿһt móng %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ Không kӇ ÿӃn ma sát hai bên móng BS, ACI, … Eurocode 7 TCXD (VN) tính toán thiӃt kӃ b p tc ื R tc N tc + J tb Df F Bҧn vӁ thi công - Thép trong móng - ChiӅu cao móng h N tt - lӵc dӑc tiêu chuҭn n n= 1.15 – hӋ sӕ giҧm tҧi R tc - sӭc chӏu tҧi tiêu chuҭn cӫa nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng mm R tc = 1 tc 2 (A b J + B D f J + c D ) K Ntt – lӵc dӑc tính toán N tc = Jtb – trӑng lѭӧng riêng trung bình cӫa ÿҩt và bê-tông F = bu l – diӋn tích ÿáy móng p tc = p tc - áp lӵc tiêu chuҭn tҥi mһt ÿáy móng • ĈiӅu kiӋn әn ÿӏnh Df - Kích thѭӟc ÿáy móng bu l - ChiӅu sâu ÿһt móng Df Thông sӕ ÿҫu ra ptt Mһt nӅn Bѭӟc 2. Xác ÿӏnh kích thѭӟc ÿáy móng bu l sao cho nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng thӓa các ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh, cѭӡng ÿӝ và biӃn dҥng - Ĉӏa chҩt: ÿһc trѭng J, c, M, e-p, … - Tҧi trӑng (N,M,H) tҥi chân cӝt Thông sӕ ÿҫu vào Trình tӵ tính toán và thiӃt kӃ 2.1. Móng ÿѫn chӏu tҧi ÿúng tâm II. Móng ÿѫn N tt %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Chѭѫng 2: MÓNG NÔNG I. Ĉӏnh nghƭa Df ื 2 .5 b Móng nông 16 September 2010 &KѭѫQJ 12 tc F Ÿ chͥn bu l Jsat ptc Mһt ÿҩt N tc + J tb Df F Rtc N tc n N tc + (J tb - J * )Df F NӃu ÿiӅu kiӋn lún s d [s] không thͧa Ÿ tăng bu l p gl = Áp lӵc gây lún trung bình tҥi tâm ÿáy móng n e -e s = ෤ s i = ෤ 1i 2 i hi i =1 1 + e1i i =1 Trình tӵ tính toán ÿӝ lún s xem ӣ mөc 3.2.2 chѭѫng 1 Ĉӝ lún cho phép cӫa móng ÿѭӧc quy ÿӏnh dӵa vào mӭc ÿӝ siêu tƭnh cӫa công trình (tham khҧo bҧng….), ÿӕi vӟi nhà BTCT ÿә toàn khӕi [s] = 8cm. [s] – ÿӝ lún cho phép cӫa móng s ื [s ] • ĈiӅu kiӋn biӃn dҥng (lún) Jtb p tc = J, c, M * MһtJ phҷng ÿáy móng - NӃu ÿiӅu kiӋn ptc d Rtc không thͧa Ÿ tăng bu l - KiӇm tra kích thѭӟc bu l ÿã chӑn phҧi thӓa ÿiӅu kiӋn ptc d Rtc b = l t tc N tc p ืR œ + J tb Df ื R tc F N tc œ F ุ tc R - J tb D f - Móng chӏu tҧi ÿúng tâm nên có thӇ chӑn - Xác ÿӏnh diӋn tích sѫ bӝ cӫa ÿáy móng - Tính Rtc - Chӑn sѫ bӝ b = 1m 16 September 2010 Df qult FS tt Jtb ptt tt pnet Mһt ÿҩt Df Df (làm tròn n) l 450 hc+2h0 hc N tt qult N tt Pxt ื Pcx Ÿ h0 Ÿ h = h0 + a b ul N tt h h0 a Ÿ Ki͛m tra ÿi͙u ki͟n: Pxt ื Pcx Ÿ BPT bͅc 2 theo h0 (a = 7cm) ii) Chͥn tŕͳc h Ÿ h0 = h - a i) Cách xác ÿͣnh h Pcx = 0.75 Rbt (2bc + 2hc + 4h0 )h0 Pcx - lӵc chӕng xuyên thӫng tt [ b × l - (bc + 2h0 )(hc + 2h0 )] vӟi pnet Pxt = pnet Pxt - lӵc gây xuyên thӫng Xét cân bҵng lӵc cӫa phҫn nón xuyên Pxt ื Pcx Dӵa vào ÿiӅu kiӋn xuyên thӫng Bѭӟc 3. Xác ÿӏnh chiӅu cao móng h Jsat J, c, M J* Mһt phҷng ÿáy móng NӃu ÿiӅu kiӋn ptt d qa không thͧa Ÿ tăng bu l FS - hӋ sӕ an toàn (FS = 2y3) ÿáy móng qult - sӭc chӏu tҧi cӵc hҥn cӫa ÿҩt nӅn dѭӟi N tt p tt = + J tb Df F p tt - áp lӵc tính toán dѭӟi ÿáy móng p tt ื qa = • ĈiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD bc Cách xác ÿͣnh bu l thͧa ÿi͙u ki͟n ptc d Rtc &KѭѫQJ b %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ bc+2h0 13 N tt hc +2 h0 p tt net h0 +2 bc tt pnet h h0 a + bc + 2h0 ) 2× h0 2 2 + (h + hc + 2h0 ) 2× c h0 2 2 c (b Df h h0 a 1 8 tt ns‡ ? @ ? @= (làm tròn ) - Khoҧng cách giӳa các thanh thép A ns = s 1 as 450 l hc b - 2 × 100 ns - 1 Jtb tt pnet S‡ 2 4 Df (làm tròn ) as 1 (l – hc)/2 1 l hc+2h0 hc 0.75 Rbt Ÿ DiӋn tích tiӃt diӋn ngang 1 thanh thép M1-1 M1-1 ป ]Rs h0 0.9Rs h0 - Sӕ thanh thép - Chӑn ‡ • Bӕ trí thép As1 = 2 pnet ( l - hc ) b • DiӋn tích cӕt thép M1-1 = • Momen tҥi mһt cҳt ngàm 1-1 1. Thép theo ph́˿ng c̹nh dài l , thanh sͩ c Bѭӟc 4. Tính toán và bӕ trí thép tt = pnet N tt F N tt + J tb Df F J tb Df p tt = Ph̻n lΉc ròng d́ͳi ÿáy móng Áp lΉc do TLBT ÿ̽t và ÿài Ph̻n lΉc d́ͳi ÿáy móng • Tính xuyên thͿng vͳi ph̻n lΉc ròng tt [ b × l - (bc + 2h0 )(hc + 2h0 )] Pxt = pnet Sngoài ÿáy tháp xuyên = dtích vùng g̹ch chéo bc tt Pxt = pnet Sngoài ÿáy tháp xuyên 16 September 2010 (dt 2 m͏t bên hc) (dt 2 m͏t bên bc) Pcx = Pcx _ nghiêng × cos 45 = 0.75 Rbt (2bc + 2hc + 4h0 )h0 0 Pcx _ nghiêng = 0 .75 R bt (2 bc + 2 hc + 4 h0 )h0 2 LΉc chͩng xuyên 0.75 Rbt tt pnet Df Di͟n tích xung quanh tháp xuyên = Di͟n tích 4 h0 2 m͏t hình thang có chi͙u cao tt pnet 450 0 45 hc+2h0 N tt 0.75 Rbt Lӵc chӕng xuyên thӫng Pcx 0.75 Rbt h h0 a S xq _ thap _ xuyen = (2 bc + 2 hc + 4 h0 )h0 2 h0 +2 bc 0 . 75 R bt N tt p tt net 0 45 LΉc chͩng xuyên hc +2 h0 h h0 a Df bc Lӵc gây xuyên thӫng Pxt %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD b N tt &KѭѫQJ b %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ bc+2h0 14 1 ×b p tt J * Df J tb Df ņ Bê tông bҧo vӋ dày 50 ņ Thép móng AI: Rs = 225 MPa ņ Bê tông lót ÿá 4u6 B7.5 dày 100 • Ghi chú: Bѭӟc 5. Trình bày bҧn vӁ Ÿ Phҧn lӵc ròng cӫa ÿҩt nӅn lên ÿáy móng N tt tt pnet = F tt N tt p = + J tb Df F Áp lӵc cӫa ÿҩt và ÿài lên ÿáy móng Phҧn lӵc cӫa ÿҩt nӅn lên ÿáy móng M 1-1 l - hc 1 2 2× 2 1 tt 2 = p net × ( l - hc ) × b 8 × tt pnet l - hc (l – hc)/2 tt M 1-1 = p net × M1-1 1 1800 100 ĈK (300u 600) c d 1 1 1800 1600 200 100 d c &KѭѫQJ 1 8 2 2 l hc (làm tròn @= ) ns - 1 l - 2 × 100 2.2. MÓNG ĈѪN CHӎU TҦI LӊCH TÂM ns‡ ? @ ? - Khoҧng cách giӳa các thanh thép A ns = s 2 as Ÿ DiӋn tích tiӃt diӋn ngang 1 thanh thép as M 2- 2 M 2-2 ป ]Rs h0 0.9Rs h0 - Sӕ thanh thép - Chӑn ‡ • Bӕ trí thép As 2 = tt pnet b - bc l • DiӋn tích cӕt thép M 2-2 • Momen tҥi mһt cҳt ngàm 2-2 2. Thép theo ph́˿ng c̹nh ng͇n b, thanh sͩ d - Ĉһt ÿӫ sâu thӓa ÿiӅu kiӋn trѭӧt và lұt cho móng - Ĉһt trên lӟp ÿҩt ÿӫ chӏu lӵc, không ÿһt trên rӉ cây, ÿѭӡng ӕng dүn - Ít ҧnh hѭӣng ÿӃn móng công trình lân cұn - Ĉӫ sâu hѫn lӟp ÿҩt bӅ mһt chӏu ҧnh hѭӣng cӫa phong hóa thӡi tiӃt (làm tròn 4 S‡ 2 2 ) %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Bѭӟc 1. Chӑn chiӅu sâu ÿһt móng 16 September 2010 - 1.5m c r 0.0m p tt Df 8‡12@175 Jtb d bc 8‡12@175 50 l hc N tt b 1 100 200 150 (b – bc)/2 • Tính toán thép vͳi ph̻n lΉc ròng 350 100 1600 100 bc %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ 200 b 15 tc tc pmin ุ 0 tc pmax ื 1.2 R tc ptb ื R tc tc 6 M ÿy N tc 6 M tc + J tb Df ± 2 ÿx ± F b ×l b ×l2 R tc b ඼ Fุ l tc tc tc (ය tc y y ) tc tc M ÿy M F tc tc Mÿx N tc N tc ņ Có nhiӅu lӡi giҧi bu l thӓa ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh Lѭu ý: ņ Giҧi lһp thӱ dҫn ÿӇ có kӃt quҧ tӕi ѭu nhҩt • NӃu ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh không thͧa Ÿ tăng bu l x &KѭѫQJ M N tt ÿx tt ey = N M tt ÿy tt + J tb Df n tt M ÿy b b qult FS tt F N 2 b ul tt 6 M ÿx bul tt 2 6 M ÿy J tb Df J* tt pmin l l H xtc Jtb O M tc ÿx Jsat J, c, M y ey qult ÿáy móng x ÿáy móng x tt Df pmax Mһt ÿҩt N tc N tt M ytc ex y tc M ÿy Mһt phҷng ÿáy móng tt NӃu ÿiӅu kiӋn pmax d qa không thͧa Ÿ tăng bu l FS - hӋ sӕ an toàn (FS = 2y3) ÿҩt nӅn dѭӟi ÿáy móng qult , qa - sӭc chӏu tҧi cӵc hҥn và cho phép cӫa tt pmax tt pmax - áp lӵc tính toán cӵc ÿҥi tt ื qa = pmax ņ Áp lӵc dѭӟi ÿáy móng • ĈiӅu kiӋn 2: cѭӡng ÿӝ ex , ey – ÿӝ lӋch tâm cӫa lӵc dӑc theo phѭѫng x và y ex = min tc pmax tc M ÿy = tc M ÿx N tc 6e x 6e y = 1± ± F b l Cách viӃt khác tt M ÿy = M ytt + H xtt × h tt M ÿx = M xtt + H ytt × h M tt = ÿx n N tc %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD Tәng hӧp momen tҥi trӑng tâm ÿáy móng 16 September 2010 ÿáy móng p tc max Df p tb ื R , p max ื 1 .2 R , p min ุ 0 F ) N tc R - J tb Df tc (dӵa vào giá trӏ tham khҧo ptbtc ื R tc • KiӇm tra ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh • Chӑn b và l tc min p h H tc x mm = 1 tc 2 (A b J + B Df J * + c D ) K • Xác ÿӏnh sѫ bӝ diӋn tích ÿáy móng • Tính Rtc • Chӑn sѫ bӝ b = 1m Cách xác ÿӏnh bu thӓa l ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh tc tb N tc + J tb Df p = F min tc pmax = - Trѭӡng hӧp ÿáy móng hình ch· nhͅt cӵc ÿҥi và cӵc tiӇu tc tc - áp lӵc tiêu chuҭn trung bình, ptbtc , pmax , pmin • ĈiӅu kiӋn 1: әn ÿӏnh Bѭӟc 2. Xác ÿӏnh kích thѭӟc ÿáy móng bu l sao cho nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng thӓa các ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh, cѭӡng ÿӝ và biӃn dҥng %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ 16 = H xtt + E a × b = Rd + E p × b ุ [FS ] truot Ep p 2 +p tt max( net ) × tt ( net ) p tt F N r tt min( net ) bul -p (p) tt min( net ) tt min( net ) tc Hx Ÿ Ki͛m tra ÿi͙u ki͟n: p h h0 a l hc 2h0 u 2l × b (n) Chͥn tŕͳc h Ÿ h0 = h - a (a = 7cm) 2 6Mÿ tt tt max( net ) p Cách xác ÿͣnh h min pmax p tt 1( net ) 2 l - hc - 2h0 Pcx = 0.75 Rbt (bc + h0 )h0 Pxt = tt 1( net ) Xét cân bҵng lӵc cӫa mһt tháp xuyên nguy hiӇm (móng lӋch tâm 1 phѭѫng) Pxt ื Pcx Dӵa vào ÿiӅu kiӋn xuyên thӫng Bѭӟc 3. Xác ÿӏnh chiӅu cao móng h Rd N M ytc Mһt ÿҩt Ea Df l tt 1( net ) Pxt ื Pcx p 450 M ytc hc+2h0 hc N tt tt pmax( net ) Df ca , Ma lӵc dính và góc ma sát trong giӳa móng và nӅn ÿҩt (ca = c , Ma = M) H xtc Jtb [FS]trѭӧt – HӋ sӕ an toàn trѭӧt cho phép (= 1.2y1.5) tt tb N tt V=p = + J tbDf F Rd = (V tan Ma + ca )× b × l Rd - Lӵc ma sát giӳa móng và nӅn ÿҩt Ea , E p - áp lӵc ÿҩt chӫ ÿӝng và bӏ ÿӝng gây truot ෤F chong truot ෤F gây truot chong truot ෤F ෤F bc FS truot = tt 16 September 2010 2 l - hc+2h0 b ņ HӋ sӕ an toàn trѭӧt bc+2h0 • ĈiӅu kiӋn 2: cѭӡng ÿӝ &KѭѫQJ i =1 i =1 e1i - e 2 i h 1 + e1i i N tc + (J tb - J * )Df F ( tt 2 l hc As1 as ns‡ ? @ ? @= (làm tròn ) - Khoҧng cách giӳa các thanh thép ns = b - 2 × 100 ns - 1 Ÿ DiӋn tích tiӃt diӋn ngang 1 thanh thép c )( l- h ) b M1-1 M1-1 ป ]Rs h0 0.9Rs h0 tt - Sӕ thanh thép - Chӑn ‡ • Bӕ trí thép As1 = 1 2 pmax( net ) + p2( net ) 24 • DiӋn tích cӕt thép M1-1 = • Momen tҥi mһt cҳt ngàm 1-1 1. Thép theo ph́˿ng c̹nh dài l , thanh sͩ c Bѭӟc 4. Tính toán và bӕ trí thép NӃu ÿiӅu kiӋn lún s d [s] không thͧa Ÿ tăng bu l p gl = Áp lӵc gây lún trung bình tҥi tâm ÿáy móng n n s = ෤ si = ෤ Trình tӵ tính toán ÿӝ lún s xem ӣ mөc 3.2.2 chѭѫng 1 as (làm tròn ) 4 S‡ 2 1 (l – hc )/2 1 Ĉӝ lún cho phép cӫa móng ÿѭӧc quy ÿӏnh dӵa vào mӭc ÿӝ siêu tƭnh cӫa công trình (tham khҧo bҧng….), ÿӕi vӟi nhà BTCT ÿә toàn khӕi [s] = 8cm. [s] – ÿӝ lún cho phép cӫa móng s ื [s ] • ĈiӅu kiӋn 3: biӃn dҥng (lún) %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD bc %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ b 17 2 tt pmin( net ) h h0 a tt pmin( net ) h h0 a tc Hx tc Hx tt l l hc N tt hc M ytc 1 1 p2( net ) M ytc 2 l - hc tt pmax( net ) Df p 2 tt max( net ) Df tt (l – hc)/2 tt pmax( net ) M1-1 1 1 d1 tt +p pmax( net ) + p 2 ( net ) tt 2p tt 2 ( net ) × l - hc (b – bc)/2 2× 2 b - bc 2 b - bc p tt tb ( net ) ×l M2-2 • Momen M2-2 1 tt 2 M 2 -2 = p tb ( net ) (b - bc ) × l 8 d2 = • Cánh tay ÿòn d2 P2 = p tb ( net ) × tt • Hӧp lӵc P2 2 2 2 2 Momen tҥi mһt cҳt ngàm 2-2 ( c 2 P1 d2 P2 tt A ns = s 2 as (làm tròn Tѭѫng tӵ móng ÿѫn chӏu tҧi ÿúng tâm ns‡ ? @ ? - Khoҧng cách giӳa các thanh thép ņ Bê tông bҧo vӋ dày 50 ņ Thép móng AI: Rs = 225 MPa ņ Bê tông lót ÿá 4u6 B7.5 dày 100 • Ghi chú: 2 l hc 100 50 1800 1600 200 4 S‡ 2 2 d c - 1.5m c 100 8‡12@175 d ) r 0.0m (làm tròn as 8‡12@175 ns - 1 l - 2 × 100 ĈK (300u 600) @= ) Ÿ DiӋn tích tiӃt diӋn ngang 1 thanh thép M 2- 2 M 2-2 ป ]Rs h0 0.9Rs h0 - Sӕ thanh thép - Chӑn ‡ • Bӕ trí thép As 2 = 1 2 ptb( net ) (b - bc ) u l 8 • DiӋn tích cӕt thép M 2-2 = • Momen tҥi mһt cҳt ngàm 2-2 2. Thép theo ph́˿ng c̹nh ng͇n b, thanh sͩ d Bѭӟc 5. Trình bày bҧn vӁ 16 September 2010 )( l - h ) b 2×3 • Momen M1-1 1 tt tt M 1-1 = 2 pmax( net ) + p 2 ( net ) 24 d1 = tt max( net ) • Hӧp lӵc P tt tt pmax( net ) + p2( net ) l - hc P1 = × ×b 2 2 • Cánh tay ÿòn d1 p2( net ) 1 1 1800 bc bc (b – bc )/2 Momen tҥi mһt cҳt ngàm 1-1 100 b %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD 100 200 150 N tt &KѭѫQJ 350 100 1600 bc %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ 200 b 18 Bҧn (cánh) móng Bê tông lót tc pmin ุ 0 tc pmax ื 1.2R tc tc ptb ื R tc tt N = tc ptbtc = min ± 6M tt n N tt n M + J tb Df M = tc 2 b×L N tc + J tb Df F F N tc n = 1.15 N , M - tәng hӧp lӵc và momen tҥi trӑng tâm ÿáy móng tt tc pmax = tc tc tc tc ptb , pmax , pmin - áp lӵc tiêu chuҭn trung bình, cӵc ÿҥi và cӵc tiӇu • ĈiӅu kiӋn 1: әn ÿӏnh Bѭӟc 2. Xác ÿӏnh kích thѭӟc ÿáy móng b u L sao cho nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng thӓa các ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh, cѭӡng ÿӝ và biӃn dҥng Dҫm (sѭӡn) móng Cӝt (cә cӝt) II. MÓNG BĂNG MӜT PHѬѪNG (dѭӟi dãy cӝt) %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD BS, ACI, … Eurocode 7 TCXD (VN) tt tt N1 tt tt tt M1 l1 d1 tt tt H2 tt N2 tt tt i i =1 i= ෤ M + ෤ (N n tt i n × di )+ n tt i i =1 ෤H i =1 ෤N tt M2 tt i tt tt N3 ×h H tt H3 d2 l2 Ni ÿӃn trӑng tâm ÿáy móng tt di – cánh tay ÿòn, khoҧng cách tӯ lӵc M = n N = N1 + N 2 + + N5 = h tt H1 la N - Kích thѭӟc ÿáy móng bu L M tt d4 tt H4 tt N4 b tt M4 d5 l4 d 3 = L 2 – la – l1 – l2 d 2 = L 2 – la – l1 d 1 = L 2 – la tt Df h ÿáy móng H5 tt N5 hb d 5 = L 2 – lb d 4 = L 2 – lb – l4 tt M5 lb Bҧn vӁ thi công - Thép trong móng ha bd - Kích thѭӟc tiӃt diӋn ngang Nhѭ trên hình minh hͥa tt d3 tt M3 l3 Thông sӕ ÿҫu ra - ChiӅu sâu ÿһt móng Df Tәng hӧp lӵc và momen tҥi trӑng tâm ÿáy móng - Giá trӏ ÿӅ xuҩt Df = [1 y 2] (m) - Tѭѫng tӵ móng ÿѫn chӏu tҧi lӋch tâm Bѭӟc 1. Chӑn chiӅu sâu ÿһt móng - Ĉӏa chҩt: ÿһc trѭng J, c, M, e-p, … - Tҧi trӑng (N,M,H) tҥi các chân cӝt Thông sӕ ÿҫu vào tính toán & thiӃt kӃ II. MÓNG BĂNG MӜT PHѬѪNG (dѭӟi dãy cӝt) Trình tӵ tính toán và thiӃt kӃ 16 September 2010 &KѭѫQJ 19 R tc = ඼ Fุ tc tc ุ [FS ] truot F N + J tbDf L F tc tc tt &KѭѫQJ qult FS hoһc tt F N 2 tt buL 6M J tb Df tt qult pmax ุ [FS ] = 2 ÷ 3 n i =1 1 + e1i e1i - e 2 i hi tc F N + (J tb - J * )Df NӃu ÿiӅu kiӋn lún s d [s] không thͧa Ÿ tăng bu L pgl = Áp lӵc gây lún trung bình tҥi tâm ÿáy móng i =1 s = ෤ si = ෤ n Trình tӵ tính toán ÿӝ lún s xem ӣ mөc 3.2.2 chѭѫng 1 Ĉӝ lún cho phép cӫa móng ÿѭӧc quy ÿӏnh dӵa vào mӭc ÿӝ siêu tƭnh cӫa công trình (tham khҧo bҧng….), ÿӕi vӟi nhà BTCT ÿә toàn khӕi [s] = 8cm. [s] – ÿӝ lún cho phép cӫa móng s ื [s ] • ĈiӅu kiӋn 3: BiӃn dҥng (lún) tt d qa không thͧa Ÿ tăng bu L NӃu ÿiӅu kiӋn pmax FS - hӋ sӕ an toàn (FS = 2y3) q ult = c N c + q N q + 0 .5 J b N J băng qult , qa - sӭc chӏu tҧi cӵc hҥn và cho phép cӫa ÿҩt nӅn dѭӟi ÿáy móng tt pmax FS = %LrQVRҥQ*976/r7UӑQJ1JKƭD tt pmax - áp lӵc tính toán cӵc ÿҥi tt pmax ื qa = ņ Áp lӵc dѭӟi ÿáy móng • ĈiӅu kiӋn 2: cѭӡng ÿӝ 16 September 2010 ca , Ma lӵc dính và góc ma sát trong giӳa móng và nӅn ÿҩt (ca = c , Ma = M) [FS]trѭӧt – HӋ sӕ an toàn trѭӧt cho phép (= 1.2y1.5) V=p = tt tb tt Rd = (V tan Ma + ca )× b × L Rd - Lӵc ma sát giӳa móng và nӅn ÿҩt gây truot ෤F Ea , E p - áp lӵc ÿҩt chӫ ÿӝng và bӏ ÿӝng = Rd + E p × b gây truot chong truot ෤F ෤F chong truot ෤F FS truot = ņ HӋ sӕ an toàn trѭӧt (tѭѫng tӵ móng ÿѫn lӋch tâm) • ĈiӅu kiӋn 2: cѭӡng ÿӝ bุ = H x + Ea × b tc ය p tb ื R , p max ื 1 .2 R , p min ุ 0 N tc tc R - J tb Df • NӃu ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh không thͧa Ÿ tăng b • KiӇm tra ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh • Chӑn b (làm tròn tăng) ptbtc ื R tc h = [1 / 12 ÷ 1 / 6 ] limax (giá trӏ tham khҧo) (có trѭӟc) m1m 2 (A b J + B Df J * + c D ) K tc • Xác ÿӏnh sѫ bӝ diӋn tích ÿáy móng • Tính Rtc • Chӑn sѫ bӝ b = 1m • Chӑn sѫ bӝ chiӅu cao dҫm móng h la , lb = [1/5 y1/3] lnhӏp biên • ChiӅu dài móng: L = la + l1 + l2 + … + lb Cách xác ÿӏnh bu L thӓa ÿiӅu kiӋn әn ÿӏnh %jLJLҧQJ1ӅQ0yQJ 20
- Xem thêm -