Tài liệu Bài giảng môn thiết kế bảo tàng

 • Số trang: 21 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 132 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MYÕ THUAÄT COÂNG NGHIEÄP -----# "----- MOÂN HOÏC THIEÁT KEÁ BAÛO TAØNG Giaûng vieân: KTS. ÑAËNG VAÊN PHUÙ ,-. " 01 2 31 4  567 :; 12  ) ,< =">      !" # !$% ' ) * ?@AB??@ 6C1D1 >:1E:F ) G H .J-K L$M -K 01 ;)     " # $%()*+ ,-. B$6C1D1 >:1E: $#/023 456  7 8 ,9:4; =4; .2)-6 6 9?8+ 3 ?@(A /=B39? 4; . C(D( E8; F  H(I 4A/J K- : --LMNOPNO-6-. N$) G H .J-K 01 ;) QR(A= S T MV. W)-MX. 2Y PV. # "1-O P  Z.ZW[^2_`aQ_ab  !"%&' )*+&-/ W; dJ ed"(O8+ #d f9-##gh?6Y- i B3gh?O9jk3-##+    H(d l(3 / 6; B3  m9+ m g( l(3 .n F9Zoop 012&34 W; d :4;l(; 4A 6 ()-=d56kY gh?n63( /"Aqd6 ()-r f9-## (D( H(O#O39l(3 j #F E3B3 " " .nQ()N6; F E343 MVVMr Z.Mstu`Q^vwW[^2_`a. Z.M.ZW; x(3yQ56k Z.M.MW; zF E3y`,(). Z.M.PW; (A  . Z.M.{W; j ,9. Z.M.XW;  " # "1-O P  Z.PW[^2_`ax|}*~*2twvw. Z.{`a|C`Qƒ*W2„*t‡*z_ 2tw‰2Q‹sW[^2_`a Z.{.Z;Œykq Z.{.M ()-yQRd5, )O6Y8, . Z.{.Ps#Q (7W;,. Z.{.{W )-y2 4A. 5#  ,*1    !"#% &'#()*%!+-    2= 6; . ; ( "9 d3 T S . (Y 4A, ). (4;J -#. d (7, ). W?-) 0 4;,. 5#  ,*1  E F1*(G AB ?HI   !"#% (KL 3*(3' ;<&'#()*%!+-  !" # + 3 80 Ojn ?@r. + 3 m. + 3 (Ai -. $% %"& !  Q (+ K S Z=(38 3(. Q (+ K S Z=(ZŽ 8-80 .  .//0/*12*3 4567 )&8 :"#' ;<; = >?413@2?AB 7D(' <- 6#  :;     P.ZWw`2‹s`wN|`aO2t|2t‹s2‘Qw’|O ~`taw~z_“•|–2*~*tb`t2t‡*2—‘`a W_C *4?6 ()-nI HO80 SO@d,(˜r. *A(D(B3B/=l(/5 B3F E3 C(/™/i98 . P.M`at’2t|‹22—‘`aW_C *I H 4A *k3 . 2i dh9. W; . P.P*~*wš|2—‘`aW_C 2KB/=. 2Km3 O /e. 2K8i()-( O-" O ; = >?413@2?AB 7D(' <- 6#  :;     P.{2„*t‡*t‘›`a•œ$O t`aaw}`Q‘|2t`a 2KR/J4 )-B3B/= ; džO S I O Ÿ9B3, ). s" dS-8+ 3 OT Ÿ S gK9. Q (+ -dR.   !"#% &'#()*%!+-  E F1*(G AB ?HI (KL 3*(3' ;<- P.X*tw‰|~`a`w2t–2 2Y . `" e. = >?413@2?AB 7D(' <- = N 6#  :;     P.p2v^N~`a_wOW’Ost`aO`“`*t^tw’` z‹2 NY3:6jF E3B3B/=O, )6Y8, . 2eI /: O3AK, . = >?413@2?AB 7D(' <- P. 2v^st^`a*~*t`at’2t|‹2t`a aw}`W[^2_`a *Œ/i . t, /e. 20 /™ . = N 6#  :;     P.¡`at’2t|‹2¢Qƒ*~*Nw’`O2‘`aO 2—£`2—^`aW[^2_`a. 2KR/J4 )-B3B/=. 2K- . P.oW¤*¥*W_C2—¦$§2W©`a*ª}*t|C`“. 2KR/J4 )-. 2KI O@d,(B3, ). 2K j O ?( B3B/=. P.ZV~`a2v^st^`a*~*tOtb`t2‘«`a§* 2—‘`a*ª}W[^2_`a. `*Œ/i . `t, /e. `(A= . `/53- : . `/™ . = >?413@2?AB 7D(' <- E F1*(G AB ?HI (KL 3*(3' ;<-   !"#% &'#()*%!+- 7# >:1E:1Q5   2¬*t­`t®¯w‰`2—°*$2 `t_W[^2_`a. 2¬*t­`$2`wN|`a*t|C` “`at`*‡|. ‘}—}‘«**~*st‘¯`a~`Oƒ 2‘±`a*~^. •~*²`t`wN|`aW[^2_`aO tb`t2t‡*2—‘`aW_C. aw[wst~sW¤2—¦$§2W©`az_¯ ®t‘›`aN³`•œ$.   2tw‰2‰W¥*W’z_`aµ`*tw} t`aaw}`2—‘`aW_C. `at’2t|‹2¢Qƒ*t–2Qw’|O$_| ¶*Otw’|‡ . aw[wst~s*tw‰|~`a2„`a2tš z_*tw‰|~`a*tª“. st^`a*~*tz_•|t‘›`aW[^ 2_`atw’`vw. “•|–22—}`a2—¦$}`aN–|~` —w`aWw’2*ª}W[^2_`a !"!# !
- Xem thêm -