Tài liệu Bài giảng môn phân tích hệ tống th

  • Số trang: 565 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 196 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng môn phân tích hệ tống th
Chöông 1 Heä thoâng tin 1 Muïc ñích yeâu caàu  Trình baøy caùc khaùi nieäm cô baûn veà heä thoáng thoâng tin.  Ba möùc tröøu töôïng cuûa HTT  Söï phuø hôïp caùc chöùc naêng cuûa heä thoâng tin.  Caùc kiểu chính của hệ thống thoâng tin trong tổ chức 2 I. KHAÙI NIEÄM HEÄ THOÁNG (HT) I.1 ÑÒNH NGHÓA Moät heä thoáng laø moät taäp hôïp caùc phaàn töû vaät chaát hay phi vaät chaát (ngöôøi, maùy, caùc phöông phaùp, caùc quy taéc…) töông taùc vôùi nhau ñeå chuyeån caùc phaàn töû (phaàn töû vaøo) thaønh caùc phaàn töû (phaàn töû ra) baèng moät quy trình. Ví duï: Moät noài hôi ñaõ chuyeån than thaønh nhieät nhôø vaøo söï chaùy 3  Heä thoáng Ñieàu khieån: laø moät heä thoáng kieåm soaùt moät heä thoáng khaùc. Ví duï: Ngöôøi ta coù theå nhaän ñöôïc nhieàu hay ít nhieät tuøy vaøo ñieàu chænh thöïc hieän treân loø hôi, nhieät ngaén hay daøi tuøy theo löôïng than. Ngöôøi thao taùc thöïc hieän caùc ñieàu chænh vaø kieåm tra doøng than vaøo taïo thaønh moät heä thoáng ñieàu khieån nhaèm thoûa muïc tieâu (möùc nhieät löôïng) nhôø caùc meänh leänh taùc ñoäng vaøo heä thoáng vaät lyù (noài hôi). 4 Trong giaùo trình naøy chuùng toâi chæ giôùi haïn vieäc khaûo saùt caùc heä thoáng ñöôïc taïo thaønh töø caùc toå chöùc (xí nghieäp, taäp hôïp caùc xí nghieäp…) vaän haønh nhaèm thöïc hieän moät soá muïc tieâu naøo ñoù. 5  Heä thoáng Taùc nghieäp: laø heä thoáng bieán ñoåi moät doøng vaät chaát vaøo (nguyeân lieäu, taøi chiùnh, …) thaønh moät doøng vaät chaát ra (saûn phaåm cuoái cuøng, doøng taøi chính, …) Vaøo Doøng vaät chaát Ra Heä thoáng Taùc nghieäp Doøng vaät chaát 6 Ví duï: Sô ñoà giaûn löôïc Heä thoáng Taùc nghieäp cuûa xí nghieäp saûn xuaát Nhaø cung caáp, nhaø thaàu Nguyeân , nhieân lieäu, baùn saûn phaåm mua vaøo Saûn phaåm baùn ra cho nhaø cung caáp, nhaø thaàu cuûa khaùch haøng, ñaïi lyù Chuù thích: Khaùch haøng, Heä thoáng ñaïi lyù Thanh toaùn Taùc nghieäp Thanh toaùn Doøng nguyeân, nhieân lieäu, saûn phaåm Doøng taøi chaùnh Hình 1.1 7 Ñeå ñaùp öùng ñöôïc muïc tieâu ñaët ra, Heä Quaûn lyù/ Heä Ñieàu khieån tieán haønh ñieàu chænh hay kieåm tra heä Taùc nghieäp vaø quyeát ñònh haønh vi cho heä naøy. Heä Ñieàu khieån coù theå goàm, ví duï boä phaän taøi chính, boä phaän thöông maïi, boä phaän saûn xuaát, … Heä Ñieàu khieån tieáp nhaän töø Heä Taùc nghieäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán heä thoáng (maø moät soá trong chuùng laø nhöõng bieán cô baûn, cho pheùp ño ñöôïc söï sai bieät vôùi muïc tieâu) vaø taùc ñoäng trôû laïi Heä Taùc nghieäp baèng söï ñieàu chænh caùc quaù trình cuûa Heä Taùc nghieäp (ví duï nhö coá ñònh hoùa nhòp ñoä saûn xuaát, quyeát ñònh tung ra moät loaït saûn phaåm môùi hay thay ñoåi giaù baùn moät maët haøng naøo ñoù, …) nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu ñaët ra cuûa toå chöùc8. Bieán cô baûn Muïc tieâu Cheânh leäch Coá ñònh hoùa muïc tieâu Heä Ñieàu khieån (heä Quaûn lyù) Vaøo Chuù thích: Heä Taùc nghieäp Ra Quyeát ñònh Hình 1.2 9 Giao dieän giöõa Heä Taùc nghieäp vaø Heä Ñieàu khieån cuûa toaøn boä toå chöùc ñang phaùt trieån laø moät Heä Thoâng Tin. 10 I.2 KHAÙI NIEÄM HEÄ THOÂNG TIN CUÛA MOÄT TOÅ CHÖÙC. Heä Thoâng Tin (HTT) goàm caùc phaàn töû khaùc nhau (coâng nhaân vieân, maùy tính, maùy tính ñieän töû, quy taéc, caùc phöông phaùp, …) baûo ñaûm löu tröõ vaø xöû lyù thoâng tin coù lieân quan ñeán Heä Taùc nghieäp ñeå cho Heä Ñieàu khieån söû duïng. Ngoaøi ra HTT cuõng coù theå tieáp nhaän thoâng tin lieân quan ñeán caùc quyeát ñònh höôùng vaøo chính Heä Ñieàu khieån. 11 Cuoái cuøng HTT coù theå phaùt ra caùc thoâng tin töông taùc cho Heä Taùc nghieäp, nghóa laø noù coù theå taùc ñoäng leân Heä Taùc nghieäp. Ví dụ: Heä Taùc nghieäp chæ coù theå cung caáp saûn phaåm cho khaùch haøng neáu HTT nhaän ñöôïc thoâng tin veà vieäc toàn tröõ cuûa saûn phaåm naøy. 12 Moái quan heä giöõa Heä ñieàu khieån- Heä thoâng tin-Heä taùc nghieäp trong moät toå chöùc Heä ñieàu khieån Heä thoâng tin Vaøo Chuù thích: Heä taùc nghieäp Quyeát ñònh Thoâng tin veà heä taùc nghieäp Thoâng tin töông taùc Ra 13 Ví dụ: Moái quan heä giöõa Heä ñieàu khieån - Heä thoâng tin -Heä taùc nghieäp veà vieäc baùn haøng cuûa moät xí nghieäp Heä ñieàu khieån Saûn phaåm môùi Thoáng keâ baùn haøng Heä thoâng tin Phieáu giao haøng Phieáu ñaët haøng Khaùch haøng Chuù thích: Ñaët haøng Phieáu thanh toaùn Heä taùc nghieäp Thanh toaùn Giao haøng Quyeát ñònh Thoâng tin veà heä taùc nghieäp Thoâng tin töông taùc Hình 1.3 14 „ Heä thoâng tin “hieåu” caùc doøng cuûa heä taùc nghieäp (phieáu ñaët haøng, phieáu giao haøng, hoùa ñôn, …) vaø caùc döõ lieäu veà keá toaùn cuõng ñöôïc duøng (ñeå kieåm tra quaûn lyù). „ Heä thoâng tin moät maët lieân heä vôùi moâi tröôøng noäi (heä ñieàu khieån vaø heä taùc nghieäp), maët khaùc vôùi moâi tröôøng ngoaïi (khaùch haøng, nhaø cung caáp, …) „ Hai moâi tröôøng naøy taïo thaønh “theá giôùi” ngoaïi cuûa heä thoâng tin. 15 „ Heä thoâng tin laø boä nhôù (kyù öùc) cuûa toå chöùc.  Veà ñieåm naøy HTT theå hieän maët tónh:  Ñaêng kyù (ghi) nhöõng söï kieän xaûy ra ôû theá giôùi ngoaïi trong moät taäp hôïp ñöôïc löu tröõ coù theå ñöôïc xem nhö laø cô sôû thoâng tin (CSTT).  Ñaêng kyù (ghi) caùc caáu truùc döõ lieäu, caùc quy taéc vaø caùc raøng buoäc cuûa theá giôùi ngoaïi baèng caùch theå hieän trong moät taäp hôïp ñöôïc löu tröõ coù theå ñöôïc xem nhö moâ hình döõ lieäu (MHDL). 16  HTT cuõng theå hieän maët ñoäng:  Khaû naêng caäp nhaät caùc döõ lieäu ñöôïc löu chöùa trong cô sôû thoâng tin.  Khaû naêng thay ñoåi caáu truùc, quy taéc vaø raøng buoäc cuûa moâ hình döõ lieäu phaùt sinh töø nhöõng thay ñoåi xaûy ra ôû theá giôùi ngoaïi. Maët ñoäng cuûa heä thoáng thoâng tin (HTT) taïo neân boä xöû lyù thoâng tin (noùi moät caùch khaùc laø phaân heä xöû lyù thoâng tin). 17 „ Moãi söï vieäc hoaëc söï kieän xaûy ra ôû theá giôùi ngoaïi taïo neân moãi thoâng baùo cho boä xöû lyù thoâng tin. Thoâng baùo chöùa meänh leänh vaø thoâng tin. „ Nhôø caùc quy taéc tìm ñöôïc trong moâ hình, boä xöû lyù thoâng tin dieãn dòch thoâng baùo vaø tieán haønh nhöõng thay ñoåi trong cô sôû thoâng tin hay trong chính moâ hình. 18 Boä xöû lyù thoâng tin coù theå goàm ngöôøi vaø maùy. Theá giôùi ngoaøi Sö vieäc vaø söï kieän Thoâng tin veà cô sôû thoâng tin vaø moâ hình Boä xöû lyù thoâng tin Moâ hình Cô sôû thoâng tin Hình 1.4: Boä xöû lyù thoâng tin 19 I.3 HAØNH ÑOÄNG CHÖÔNG TRÌNH HOÙA ÑÖÔÏC VAØ CAÙC QUYEÁT ÑÒNH „ Trong moät heä thoáng caùc haønh ñoäng chöông trình hoùa ñöôïc (vôùi maùy tính ñieän töû hay khoâng coù maùy tính ñieän töû) laø nhöõng haønh ñoäng xaùc ñònh ñaàu ra duy nhaát döïa vaøo ñaàu vaøo. „ Ví duï: Bieát mức lương cô baûn vaø ngaøy coâng laøm vieäc haøng thaùng cuûa moãi nhaân vieân, ta coù theå tính ñöôïc tieàn löông thaùng cho moãi nhaân vieân. 20
- Xem thêm -