Tài liệu Bài giảng môn kiểm toán

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng môn kiểm toán
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN Giảng viên: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM Điện thoại/E-mail: ngchinhlam@yahoo.com Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1 Học kỳ/Năm biên soạn:Học kỳ 1/2009 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN CHƢƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG KIỂM TOÁN CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHƢƠNG 4: TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN CHƢƠNG 5: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHƢƠNG 6: THỰC HÀNH KIỂM TOÁN www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.1. NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN - NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN TRÊN THẾ GIỚI - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.2. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN - KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN Kiểm toán là một quá trình trong đó kiểm toán viên là các chuyên gia độc lập căn cứ vào các cơ sở chuẩn mực có tính thống nhất để đƣa ra ý kiến của mình về đối tƣợng kiểm toán www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.2. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN - BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN: Đƣợc bộc lộ thông qua 5 yếu tố sau: + KIỂM TOÁN VIÊN: Là các chuyên gia hoạt động độc lập + CHỦ THỂ KIỂM TOÁN: Đơn vị, tổ chức cung cấp (thực hiện) dịch vụ kiểm toán + KHÁCH THỂ KIỂM TOÁN: Đơn vị, tổ chức, bộ phận tiếp nhận dịch vụ kiểm toán www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.2. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN - BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN: Đƣợc bộc lộ thông qua 5 yếu tố sau: + CƠ SỞ KIỂM TOÁN: Chuẩn mực, quy định đƣợc chấp nhận rộng rãi, thống nhất + ĐỐI TƢỢNG KIỂM TOÁN: Giấy tờ, tài liệu, thông tin, các quá trình hoạt động cần xem xét, đánh giá www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.2. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN: Mối quan hệ giữa 5 yếu tố : CHỦ THỂ KIỂM TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN CƠ SỞ KIỂM TOÁN Ý KIẾN VỀ ĐỐI TƢỢNG KIỂM TOÁN KHÁCH THỂ KIỂM TOÁN www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3 LĨNH VỰC KIỂM TOÁN: Tƣơng đối phong phú và đa dạng không chỉ bao gồm riêng lĩnh vực kế toán, có thể khái quát thành 4 lĩnh vực chủ yếu sau: - Kiểm toán thông tin - Kiểm toán quy tắc - Kiểm toán hiệu quả - Kiểm toán hiệu năng www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3 LĨNH VỰC KIỂM TOÁN: * Kiểm toán thông tin: Đánh giá xem xét độ chính xác, trung thực của các thông tin đƣa ra. Ví dụ: Doanh thu của công ty A năm 2008 là 50 tỷ VNĐ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3 LĨNH VỰC KIỂM TOÁN: * Kiểm toán quy tắc (Kiểm toán tuân thủ): Đánh giá xem xét mức độ chấp hành các văn bản có tính quy định, quy tắc Ví dụ: Đánh giá mức độ chấp hành quy trình bán hàng của nhân viên bán hàng tại các cửa hàng bán hàng. www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3 LĨNH VỰC KIỂM TOÁN: * Kiểm toán hiệu quả: Đánh giá xem xét tính hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh của 1đơn vị, tổ chức, tính hiệu quả của 1 dự án, chƣơng trình Ví dụ: Đánh giá tính hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2008 tại BĐT X www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.4 CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN: • CHỨC NĂNG XÁC MINH: - Khái niệm: Hƣớng tới mục đích kiểm tra, xem xét độ chính xác, độ trung thực của đối tƣợng kiểm toán - Đặc điểm: Là một thuộc tính cố hữu của kiểm toán. Chức năng xác minh quyết định sự tồn tại và phát triển của kiểm toán. - Kết quả của chức năng: “Báo cáo kiểm toán” www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.4 CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN: • CHỨC NĂNG BÀY TỎ Ý KIẾN: - Điều kiện để thực hiện chức năng: Sau khi đã có kết quả của chức năng xác minh. - Khái niệm: Tƣ vấn, trợ giúp cho nhà quản trị đơn vị cách thức, phƣơng pháp hoàn thiện các hoạt động tại đơn vị khách thể. www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.4 CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN: • CHỨC NĂNG BÀY TỎ Ý KIẾN: - Đặc điểm của chức năng: Ra đời và phát triển trong nền kinh thế thị trƣờng. - Kết quả của chức năng: “Thƣ quản lý” => Những ý kiến tƣ vấn trợ giúp đƣợc viết nhƣ một bức thƣ gửi cho nhà quản lý đơn vị khách thể. www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN A, Phân loại kiểm toán theo đối tƣợng kiểm toán - Đối tƣợng kiểm toán là gì? - Có 3 loại kiểm toán: * Kiểm toán báo cáo tài chính * Kiểm toán nghiệp vụ * Kiểm toán liên kết www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN A, Phân loại kiểm toán theo đối tƣợng kiểm toán • Kiểm toán báo cáo tài chính: + Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính (Báo cáo thu chi sự nghiệp) www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN A, Phân loại kiểm toán theo đối tƣợng kiểm toán • Kiểm toán báo cáo tài chính: + Đặc điểm của hệ thống báo cáo tài chính: Đƣợc Bộ Tài chính quy định thống nhất về mẫu biểu, phƣơng pháp lập cho các đơn vị việc xây dựng cơ sở thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính thƣờng dễ dàng, có thể thực hiện tại hầu hết các đơn vị mà không phải thiết lập lại khi tiến hành một cuộc kiểm toán mới. www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN A, Phân loại kiểm toán theo đối tƣợng kiểm toán • Kiểm toán báo cáo tài chính: + Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính: - Kiểm tra về việc sử dụng các mẫu biểu báo cáo - Kiểm tra nguồn số liệu lập các báo cáo - Kiểm tra phƣơng pháp tổng hợp số liệu để lên các chỉ tiêu trong báo cáo www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN A, Phân loại kiểm toán theo đối tƣợng kiểm toán • Kiểm toán nghiệp vụ: + Nghiệp vụ: các hoạt động diễn ra tại một tổ chức, một đơn vị. Ví dụ: nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ Marketing, lập kế hoạch… + Đặc điểm của kiểm toán nghiệp vụ: Do các nghiệp vụ hết sức đa dạng, phong phú và có sự khác biệt ở các đơn vị khác nhau => Kiểm toán viên khó khăn trong việc thiết lập cơ sở kiểm toán www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 BÀI GIẢNG MÔN KIỂM TOÁN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.5 PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN A, Phân loại kiểm toán theo đối tƣợng kiểm toán • Kiểm toán nghiệp vụ: + Mục đích của kiểm toán nghiệp vụ: Đánh giá việc chấp hành tuân thủ các quy định, quy tắc điều hành hoạt động. Tuỳ thuộc vào từng nghiệp vụ khác nhau mà mục đích cụ thể khác nhau và phƣơng pháp tiến hành cũng khác nhau. www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: CN. NGUYỄN THỊ CHINH LAM BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
- Xem thêm -