Tài liệu Bài giảng môn học-phân tích số liệu thống kê

  • Số trang: 328 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 538 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn học PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ Giảng viên: Ths. Dƣơng Thị Mai Thƣơng Bộ môn: Khoa học máy tính – CNTT Email: duongmaithuongcntt@gmail.com Mobile: 0945373858 1 MÔN HỌC TIỀN ĐỀ • Toán cao cấp • Xác suất thống kê • Lập trình căn bản 2 MỤC TIÊU MÔN HỌC • Cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích thống kê dữ liệu – – – – Ước lượng Kiểm định Phân tích hồi quy và tương quan Phân tích chuỗi thời gian • Cung cấp kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS 3 YÊU CẦU & ĐÁNH GIÁ • 100% sinh viên lên lớp và thực hành • Thực hiện chia nhóm để thảo luận, làm bài tập lớn, tiểu luận môn học. • Kết thúc môn sinh viên có thể phân tích thống kê số liệu dựa trên phần mềm SPSS 19. • Đánh giá: – – – – Chuyên cần: 10% Giữa kỳ: 10% Báo cáo bài tập lớn: 20% Thi hết học phần: 60% 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO • [1] Dang Quang A and Bui The Hong, Statistical data analysis, • www.netnam.vn/unescocourse/statistics.htm, 1999 ( Giáo trình điện tử theo đặt hàng của UNESCO). • [2] Bùi Thế Hồng, Giáo trình phân tích thống kê dữ liệu và SPSS for Windows, Hà Nội, 1999. • [3] Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng, Lý thuyết thống kê, NXB Thống kê, 1998. • [4] Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như, Thống kê toán học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2004. • [5] Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đình Cừ, Nguyễn Quốc Anh, SPSS - ứng dụng phân tích dữ liệu trong quản trị kinh doanh và khoa học tự nhiên – xã hội, NXB Giao thông vận tải, 2000. • [6] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008. 5 Thời gian NỘI DUNG Nội dung Tuần 1 Giới thiệu môn học, ôn tập các kiến thức cơ bản Chƣơng 1. Phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến Lý thuyết Tuần Chƣơng 2. Làm sạch dữ liệu 2,3 Chƣơng 3. Tóm tắt và trình bày dữ liệu Lý thuyết thực hành Tuần 4 Chƣơng 4. Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính. Lý thuyết thực hành Tuần 5 Chƣơng 5. Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình quần thể Lý thuyết thực hành 6 Thời gian NỘI DUNG Tuần 6 Chương 6. Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Phân tích phƣơng sai Nội dung Lý thuyết thực hành Tuần 7 Kiểm tra bài 1 Tuần 8 Chƣơng 7: Kiểm định phi tham số Tuần 9 Chƣơng 8. Kiểm định tỷ lệ Chƣơng 9. Tương quan và hồi quy tuyến tính Tuần 10, Báo cáo bài tập lớn 11, 12 Kiểm tra bài 2 Ôn Tập Lý thuyết thực hành Lý thuyết thực hành Báo cáo 7 NỘI DUNG MÔN HỌC (đọc thêm) • • • • • • Chương 10: Hồi qui Bianry Logistic Chương 11: Đánh giá độ tin cậy của thang đo Chương 12: Phân tích nhân tố Chương 13: Phân tích biệt số Chương 14: Phân tích cụm Chương 15: Lập bản đồ nhận thức với đo lường đa hướng và phân tích tương hợp • Chương 16: Các tiện ích 8 GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU • Nghiên cứu và phân tích dữ liệu 1. Xác định vấn đề cần nghiên cứu 2. Thu thập dữ liệu 3. Xử lý dữ liệu 4. Phân tích dữ liệu 5. Báo cáo kết quả 9 GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU • Bản chất của phân tích dữ liệu Mức độ chính xác của mô hình thống kê Hiểu biết, tri thức Sự kiện Thông tin Dữ liệu Mức độ cải thiện của các quyết định 10 BẢN CHẤT CỦA PT DỮ LIỆU (cont.) • Dữ liệu trở thành thông tin khi nó liên quan đến vấn đề nhận thức, kết luận và quyết định của người nghiên cứu • Thông tin trở thành sự kiện khi thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định • Sự kiện trở thành tri thức khi nó được sử dụng để hoàn tất quá trình ra quyết định một cách thành công. 11 THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU • Thống kê: tập hợp các phương pháp dùng để thu thập, phân tích, trình bày và diễn giải dữ liệu • Phân tích dữ liệu: cung cấp kinh nghiệm thực hành được đúc kết để đẩy mạnh việc ứng dụng tư duy thống kê và kỹ thuật thống kê nhằm hiểu rõ các hiện tượng nghiên cứu, từ đó hỗ trợ cho việc ra quyết định 12 Chƣơng 1 PHÂN LOẠI DỮ LIỆU, MÃ HÓA NHẬP LIỆU VÀ MỘT SỐ XỬ LÝ TRÊN BIẾN 13 PHÂN LOẠI DỮ LIỆU Dữ liệu Dữ liệu định tính Thang đo danh nghĩa Thang đo thứ bậc Dữ liệu định lượng Thang đo khoảng cách Thang đo tỉ lệ 14 PHÂN LOẠI DỮ LIỆU (cont.) • Dữ liệu định tính: – Phản ánh tính chất, sự hơn kém, không tính đc giá trị trung bình của dữ liệu dạng định tính. – Ví dụ: Nam/ Nữ, Giỏi/ Khá/ TBK/ TB/ Yếu/ Kém • Dữ liệu định lƣợng – Phản ánh mức độ, mức độ hơn kém, tính được trị trung bình. – Ví dụ: Tuổi, Thu nhập trong tháng… 15 CÁC LOẠI THANG ĐO • Thang đo danh nghĩa (phân loại) – nominal scale – Các con số mang ý nghĩa phân loại đối tượng – Ví dụ: Vui lòng cho biết tình trạng hôn nhân của bạn? 1 Độc thân 2 Đang có gia đình 3 Ở góa 4 Ly thân hoặc ly dị – Chứng minh các thang đo trên là biến phân loại – Thứ tự thang đo phân loại có quan trọng ko? 16 CÁC LOẠI THANG ĐO • Thang đo thứ bậc – ordinal scale – Các con số được sắp xếp theo một quy ước nào đó về thứ bậc hay sự hơn kém, nhưng không biết được khoảng cách giữa chúng? – Ví dụ: Mức độ hài lòng của bạn về GV giảng dậy? • • • • 1. Rất hài lòng 2. Hài lòng 3. Bình thường 4. Không hài lòng – Chứng minh đây là thang đo thứ bậc? – Thang đo thứ bậc có phải là thang đo phân loại? 17 CÁC LOẠI THANG ĐO • Thang đo khoảng cách – interval scale – Là một dạng đặc biệt của thang đo thứ bậc, cho biết khoảng cách giữa các thứ bậc. – Ví dụ: Theo bạn tầm quan trọng của việc chăm chỉ đối với kết quả học tập? (1 = không quan trọng, 10 = rất quan trọng) • Thang đo khoảng cách không có điểm 0 tuyệt đối. – Thang đo khoảng cách hay thứ bậc cho nhiều thông tin hơn? 18 CÁC LOẠI THANG ĐO • Thang đo tỉ lệ - ration scale – Thang đo tỉ lệ = thứ tự + khoảng cách + điểm “0” là giá trị thật – Ví dụ: • Bạn đang có bao nhiêu tiền? • Điểm trung bình học tập của bạn đạt bao nhiêu? 19 VÍ DỤ THANG ĐO • Giá trị 0 của biến có mang nghĩa tự nhiên. – Tôi hết sạch tiền – Lương tôi chỉ bằng ½ sếp tôi – Dân số Việt Nam gấp 10 lần dân số NewDilan • Giá trị 0 không mang nghĩa tự nhiên. – 00 F là một điểm 0 nhân tạo. – 320 F = 00 C – Nếu nói 320 F nóng gấp đôi 160 F thì ko có ý nghĩa vì chúng đều đóng băng. – So sánh hai vật ở 500 C ( (0+100)/2 và 1220 F ((32+212)/2) đều ở điểm giữa nhiệt độ sôi và đóng băng. 20
- Xem thêm -