Tài liệu Bài giảng môn bao bì thực phẩm

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 217 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15842 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC&ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LAÏC HOÀNG ------ ----- KYÕ THUAÄT BAO BÌ THÖÏC PHAÅM Giaûng vieân: PGS.TS. ÑOÁNG THÒ ANH ÑAØO 1 NOÄI DUNG 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ BAO BÌ THÖÏC PHAÅM 1.1 Ñònh nghóa bao bì thöïc phaåm 1.2 Chöùc naêng 1.3 Phaân loaïi 2 NHAÕN HIEÄU BAO BÌ THÖÏC PHAÅM 2.1 Vai troø cuûa nhaõn hieäu 2.2 Noäi dung ghi nhaõn 2.3 Hình thöùc ghi 2.4 Quy ñònh veà dieän tích phaàn chính cuûa nhaõn (PDP) 3 MAÕ SOÁ MAÕ VAÏCH 3.1 Ñaëc ñieåm cuûa maõ soá maõ vaïch (MSMV) 3.2 Caáu taïo MSMV EANEAN-13 vaø EAN EAN--8 cuûa haøng hoùa baùn leû 3.3 Caáu taïo MS EANEAN-14 vaø MV ITF14 cuûa bao bì vaän chuyeån haøng hoùa (ñôn vò göûi ñi) ñi) 2 4. BAO BÌ VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA 4.1 Vaät lieäu vaø Caáu taïo bao bì vaän chuyeån 4.2 Quy caùch veà saép xeáp cuûa bao bì vaän chuyeån 5 BAO BÌ THUÛY TINH 5.1 Vaät lieäu vaø Caáu taïo 5.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng tính beàn 6 BAO BÌ KIM LOAÏI 6.1 Phaân loaïi vaø ñaëc ñieåm 6.2 Bao bì theùp traùng thieác 6.3 Bao bì nhoâm 7 BAO BÌ PLASTIC 7.1 Caùc loaïi plastic laøm bao bì thöïc phaåm _ ñaëc tính 7.2 Nguyeân taéc cheá taïo bao bì plastic 7.3 Caáu taïo cuûa bao bì gheùp nhieàu lôùp 3 8. BAO BÌ GHEÙP NHIEÀU LÔÙP 8.1. Giôùi thieäu_ Ñaëc tính _ Caáu truùc 8.2. Bao bì tetrapak 8.3. Bao bì gheùp cuûa caùc loaïi thöïc phaåm 9. AN TOAØN – VEÄ SINH (ATVS) BAO BÌ 9.1. Ñaëc tính ATVS cuûa caùc loaïi thöïc phaåm 9.2. Söï laây nhieãm vi sinh hoaëc ñoäc toá töø bao bì 9.3. Phöông thöùc veä sinh bao bì 4 1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ BAO BÌ THÖÏC PHAÅM 1.1. Ñònh nghóa: 1.2. Chức năng của bao bì thực phm 1.3. Phaân loại bao bì thực phm Muïc tieâu: - Hieåu ñöôïc theá naøo laø bao bì - Hieåu ñöôïc chöùc naêng cuûa bao bì ñeå öùng duïng moät caùch hôïp lyù. - Naém roõ ñöôïc söï phaân bieät caùc loaïi bao bì. 5 1.1. Ñònh nghóa: _ Bao bì thöïc phaåm laø vaät chöùa ñöïng, bao goùi thöïc phaåm thaønh ñôn vò cho muïc ñích thöông maïi. _ Bao bì goàm moät hoaëc nhieàu lôùp _ Bao boïc hoaøn toaøn hoaëc moät phaàn saûn phaåm CHAÁT LÖÔÏNG THÖÏC PHAÅM goàm 3 khía caïnh: _ Theå hieän tính khaû duïng: maøu saéc, ñoä töôi, muøi vò, caáu truùc, Quy caùch bao bì, caùch söû duïng, Caùc thaønh phaàn dinh döôõng. _ Theå hieän tính an toaøn: khoâng coù nhöõng hoùa chaát vaø sinh vaät gaây haïi söùc khoûe ngöôøi tieâu duøng, luoân luoân ñöôïc kieåm tra chaët cheõ bôûi nhaø saûn xuaát vaø cô quan coù thaåâm quyeàn nhaø nöôùc _ Tính xaùc thöïc: Coâng boá treân nhaõn hay quaûng caù o 6 phuø hôïp vôùi ñaëc tính saûn phaåm. H 1.3: Bao bì thaønh _ Moâi tröôøng _ Moâi tröôøng chia moâi tröôøng hai phaàn: beân trong beân ngoaøi bao bì 7 H.1.2. Caùc hình thöùc bao goùi a) Bao bì kín moät lôùp bao bì. b, g,h) saûn phaåm ñöôïc bao goùi kín baèng moät hoaëc nhieàu lôùp bao bì. c,d,e) saûn phaåm ñöôïc bao goùi khoâng kín baèng moät 8 hoaëc nhieàu lôùp bao bì. BAO BÌ KÍN HOAØN TOAØN Ngaên caûn hoaøn toaøn söï löu thoâng giöõa moâi tröôøng beân trong (moâi tröôøng cuûa thöïc phaåm) vaø moâi tröôøng beân ngoaøi bao bì Bao boïc nhöõng loaïi thöïc phaåm ñöôïc cheá bieán coâng nghieäp vaø baûo quaûn trong suoát thôøi gian daøi löu haønh treân thò tröôøng. Bao bì bao goùi tröïc tieáp thöïc phaåm thöôøng laø loaïi bao bì kín moät lôùp, seõ thuaän lôïi cho vieäcï ñoùng bao bì 9 BAO BÌ DAÏNG HÔÛ Bao goùi tröïc tieáp loaïi rau quaûû hoaëc haøng hoùa töôi soáng, caùc loaïi thöïc phaåm ñöôïc cheá bieán aên ngay. Bao bì hôû bao boïc beân ngoaøi lôùp bao bì chöùa ñöïng tröïc tieáp thöïc phaåm, coù nhieäm vuï quan troïng: Bao bì vaän chuyeån ñeå thuaän tieän, an toaøn trong vaän chuyeån, phaân phoái, kieåm tra, löu kho 10 1.2. CHÖÙC NAÊNG CUÛA BAO BÌ THÖÏCPHAÅM a) Ñaûm baûo soá löôïng vaø chaát löôïng b) Thoâng tin, giôùi thieäu vaø thu huùt ngöôøi tieâu duøng c) Thuaän lôïi trong phaân phoái, kieåm tra, quaûn lyù, löu kho 11 HÌNH MINH HOÏA VEÀ BAO BÌ 12 1.3. PHAÂN LOAÏI BAO BÌ THÖÏC PHAÅM a. Treân cô sôû thöïc phaåm ñöôïc chöùa ñöïng: Moãi loaïi thöïc phaåm coù ñaëc tính rieâng bieät veà dinh döôõng, vi sinh vaø caûm quan, ñeàu caàn bao bì kín b.Yeâu caàu tính naêng kyõ thuaät cuûa bao bì: Theå hieän tính naêng ñaùp öùng ñaëc tính rieâng bieät cuûa saûn phaåm c.Vaät lieäu caáu taïo neân bao bì: Tieän lôïi vì döïa treân cô sôû ñaëc tính vaät lieäu, ñaùp öùng yeâu caàu thöïc phaåm Quyeát ñònh phöông phaùp ñoùng thöïc phaåm vaøo bao bì, caáu taïo vaø hình daïng bao bì 13 BAØI TAÄP 1.Thöïc phaåm (TP) ñaït chaát löôïng laø saûn phaåm (SP) TP ñaït ñöôïc caùc möùc tieâu chuaån: a) Dinh döôõng + caûm quan b) An toaøn veä sinh c) Tính xaùc thöïc d) a, b, c 2.Tìm caâu phaùt bieåu sai: a) Bao bì kín laø bao bì bao goùi tröïc tieáp vôùi TP, nhaèm ngaên caùch moâi tröôøng ngoaøi, khoâng theå xaâm nhaäp vaøo moâi tröôøng beân trong. b) Bao bì kín hoaøn toaøn ñöôïc duøng bao boïc, nhöõng loaïi TP cheá bieán coâng nghieäp. c) Tính chaát bao bì kín hay hôû ñöôïc quyeát ñònh bôûi vaät lieäu laøm bao bì, phöông phaùp ñoùng bao bì vaø caùch gheùp mí bao bì. d) Bao bì hôû thöôøng ñöôïc duøng ñeå bao goùi tröïc tieáp rau quaû töôi hoaëc duøng laøm bao bì ngoaøi. 14 3.Bao bì kín laø bao bì ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a) Lôùp bao bì tröïc tieáp kín vaø lôùp bao bì ngoaøi choáng taùc ñoäng cô hoïc. b) Nhieàu lôùp bao bì kín. c) Vaät lieäu laøm bao bì vaø phöông phaùp ñoùng SP gheùp kín caùc mí cuûa bao bì. d) a vaø c ñeàu ñuùng. 4.Bao bì bao goùi tröïc tieáp SP coù nhöõng nhöôïc ñieåm laø: a) Khoâng taïo daùng veû chaéc chaén cho SP. b) Khoâng ñaûm baûo ñoä kín hoaøn toaøn. c) SP deã hö hoûng, khoù baûo quaûn. d) Coù theå bò hö hoûng deã daøng do va chaïm cô hoïc, gaây hoûng SP. 15 5.Bao bì hôû thöôøng ñöôïc söû duïng bao goùi caùc loaïi haøng hoùa naøo: a) Rau quaû, hoa, töôi soáng, noâng saûn sau thu hoaïch. b) Caùc thaønh phaåm ñaõ ñoùng bao bì kín vaø seõ phaân phoái. c) Caùc SP caàn phaân phoái kieåm tra. d) a vaø b ñeàu ñuùng. 16 2. NHAÕN HIEÄU BAO BÌ THÖÏC PHAÅM 2.1. VAI TROØ CUÛA NHAÕN HIEÄU 2.2. NOÄI DUNG GHI NHAÕN HIEÄU 2.3. NHÖÕNG QUY ÑÒNH VEÀ DIEÄN TÍCH PHAÀN CHÍNH NHAÕN HIEÄU 17 Muïc tieâu: - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa nhaõn hieäu ñoái vôùi bao bì - Bieát ñöôïc caùc quy ñònh veà noäi dung vaø caùch thöùc ghi nhaõn hieäu 18  Khi đứng trước một thực phm, bạn sẽ quan tâm tới điều gì để chọn được thực phm tốt, an toàn và phù hợp? 19 2.1. VAI TROØ CUÛA NHAÕN HIEÄU _ Thoâng tin, giôùi thieäu, thu huùt ngöôøi tieâu duøng _ Kieåm tra, quaûn lyù 2.2. NOÄI DUNG GHI NHAÕN HIEÄU _ Phaàn thoâng tin baét buoäc ghi _ Phaàn khuyeán khich ghi 20
- Xem thêm -