Tài liệu Bài giảng luật hình sự

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 390 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng luật hình sự
LUẬT HÌNH SỰ TS. TRẦN THỊ QUANG VINH Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Đối tượng điều chỉnh 3. Phương pháp điều chỉnh Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa Luật hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội) ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy. Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm. • Sự kiện pháp lý làm phát sinh QH PLHS • Chủ thể của QHPLHS • Nội dung của QHPLHS Quyền và nghĩa vụ của NN Quyền và nghĩa vụ của người PT Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Đối tượng điều chỉnh NỘI DUNG CỦA QH PLHS (QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CHỦ THỂ) CHUÛ THEÅ NHAØ NÖÔÙC NGÖÔØI PT QUYEÀN * Truy cöùu TNHS ñoái vôùi ngöôøi phaïm toäi; * Aùp duïng caùc HP vaø caùc bieän phaùp xöû lyù HS khaùc ñoái vôùi ngöôøi phaïm toäi •* Yeâu caàu nhaø nöôùc aùp duïng caùc bieän phaùp xöû lyù HS trong giôùi haïn luaät ñònh; •* Yeâu caàu cô quan nhaø nöôùc ñaûm baûo quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình NGHÓA VUÏ * Chæ aùp duïng caùc HP vaø caùc bieän phaùp xöû lyù HS khaùc trong giôùi haïn luaät * Phaûi chaáp haønh caùc quyeát ñònh cuûa nhaø nöôùc veà Chương 1 3. Phương pháp điều chỉnh Phương pháp quyền uy “Phươ “Ph ương ng pháp quyền uy”: là phươ phương ng pháp sử dụng quyền lực nhà nư nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nư nước và ngư người phạm tội NHẬN ĐỊNH SAU ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO? 1. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là tất cả các quan hệ xã hội phát sinh khi có một tội phạm được thực hiện; 2. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ; 3. Bãi nại của người bị hại là căn cứ pháp lý có giá trị bắt buộc làm chấm dứt quan hệ pháp luật hình sự; Bài tập cần thực hiện I. Lý thuyết • Luật hình sự là gì? • Phân tích đối tượng điều chỉnh của LHS • Trình bày về phương pháp điều chỉnh của BLHS II. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ câu 1 đến câu 7 trang 12 sách Hướng dẫn học tập LHS P. Chung III. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tự luận: câu 1,2 và 3 tr. 17 sách HDHT IV. Làm bài tập số 1 trang 18 sách HDHT CHƯƠNG 2 KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 2 KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ I. KHÁI NIỆM ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ II. CẤU TẠO CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ III. HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 2 KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ I. KHÁI NIỆM ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Phân tích CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ I. Khái niệm đạo luật HS 1. ĐỊNH NGHĨA Đạo luật hình sự là văn bản pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, quy định về tội phạm, hình phạt cũng như các chế định khác liên quan đến việc xác định tội phạm và hình phạt đồng thời quy định nhiệm vụ và những nguyên tắc chung của luật hình sự Việt Nam. I. Khái niệm đạo luật HS 1. Định nghĩa 2. Phân tích  Chủ thể ban hành  Hình thức đạo luật hình sự  Nội dung của ĐLHS  Nguồn của PLHS: BLHS II. Cấu tạo của đạo luật HS 1. Cấu tạo của BLHS 2. Cấu tạo của quy phạm PLHS II. Cấu tạo của đạo luật HS 1. CẤU TẠO BỘ LUẬT HÌNH SỰ Phần chung Phần các tội phạm Chương (24 chương) Mục (chỉ có trong một số chương) Điều (344 điều) Khoản Điểm II. Cấu tạo của đạo luật HS 2. CẤU TẠO QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ.  Quy phạm pháp luật phần chung: thường không có phần chế tài và đối với quy phạm định nghĩa thì không có phần giả định.  QPPL phần các tội phạm: thường có 2 bộ phận là quy định và chế tài 2. Cấu tạo quy phạm PLHS QUY ĐỊNH CỦA QPPLHS ĐN: Là một bộ phận của QPPLHS, nêu ra hoặc nêu ra và mô tả một tội phạm nhất định Các loại quy định:  Quy định giản đơn  Quy định mô tả  Quy định viện dẫn 2. Cấu tạo quy phạm PLHS CHẾ TÀI CỦA QPPLHS ĐN: Là một bộ phận của QPPLHS, xác định loại và mức hình phạt đối với người thực hiện tội phạm đã nêu trong phần quy định. LOẠI CHẾ TÀI : Chế tài tương đối dứt khoát Chế tài lựa chọn SV thực hành tại lớp I. Đọc K1 Đ. 123 BLHS hãy xác định: 1. Quy định trong quy phạm PLHS tại K.1 Đ123 BLHS thuộc loại nào? 2. Chế tài quy định tại K1 Đ.123 thuộc loại nào II. Đọc K1 Đ.133 BLHS, hãy xác định: 1. Quy định trong quy phạm PLHS tại K.1 Đ133 BLHS thuộc loại nào? 2. Chế tài quy định tại K1 Đ.133 thuộc loại nào CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ III. Hiệu lực của Đạo LHS III.HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ. 1. Hiệu lực theo không gian. 2. Hiệu lực theo thời gian
- Xem thêm -