Tài liệu Bài giảng lịch sử 9 bài 24

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 9 CHƯƠNG IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN Bài 24 : CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 -1946) Bài 24 : CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 -1946) I,Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám Hãy nêu những khó khăn mà nhân dân VN 1. Khó khăn: phải khắc phục sau cách mạng tháng tám a. Chính trị : 1945 ? - Miền Bắc có 20 vạn quân tưởng - Miền Nam: Quân Anh mở đường cho quân Pháp trở lại xâm lược. B . * Kinh tế : - Nghèo nàn, lạc hậu, nạn đói ngày càng nghiêm trọng. -Sản xuất đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng. -Tài chính trống rỗng. *Chính trị : •*Kinh tế : •*Văn hóa, xã hội : Quân Tưởng VT 16 C, Văn hoá, xã hội: - Hơn 90% dân mù chữ và các tệ nạn xã hội khác. Quân Anh QUAN SÁT TRANH VÀ RÚT RA NHẬN XÉT GÌ ? Tại sao nói nước VNDCCH ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc” Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) I/T ì nh h ì nh n ư ớ c ta sau c ách mạng tháng Tám 1. Khó khăn. 2. Thuận lợi a. Trong nước: -Đất nước đã độc lập. -Có Đảng và có Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. b. Thế giới: -Phong trào giải phóng dân tộc đang lên cao ở nhiều nước. -Sự ủng hộ của Liên Xô ..... Tuy g ặ p nhi ề u kh ó kh ăn, nhưng sau Cách mạng tháng Tám nước ta có những thuận lợi gì? * Trong nước * Thế giới Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám Đảng và chính phủ II. Bước đầu xây dựng chế độ đã thực hiện những mới biện pháp nào để -Ngày 8/9/1945 công bố lệnh tổng tuyển cử. -Ngày 6/1/1946 90% cử tri cả nước đi bầu cử. - Ngày 2/3/1946: Quốc hội họp phiên đầu lập dự thảo Hiến pháp thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do HCM đứng đầu. xây dựng chính quyền độ mới Nêu ý–chế nghĩa của? những việc làm đó - Sau ngày 6/1/1946, Bắc Bộ và Trung Bộ bầu cử hội đồng nhân dân các câp. - 29/5/1946 Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam thành lập (Hội Liên Viêt). * Ý Nghĩa: Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, kiện toàn. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà của Quốc hội Khoá I Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám II. Bước đầu xây dựng chế độ mới III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính 1. Diệt giặc đói: +Lập hủ gạo cứu đói, tổ chức “Ngày đồng tâm”. + Phát động phong trào thi đua sản xuất… =>Nạn đói được đẩy lùi THẢOLUẬN LUẬNNHÓM NHÓM (5’) (5’) THẢO Nhóm 1: Những biện pháp để giải quyết nạn đói? Kết quả? Nhóm 2: Những biện pháp để giải quyết giặc dốt? Kết quả? Nh óm 3: Những biện pháp để giải quyết những khó khăn về tài chính? Kết quả? Nh ó m 4: N ê u t á c d ụ ng c ủa những biện pháp đó? Cụ Ngô Tử Hạ - Đại biểu cao tuổi nhất của Quốc hội Khoá I cầm càng xe đi quyên góp gạo cứu đói năm 1946 Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) I/Tình hình nước ta sau cách mạng THẢOLUẬN LUẬNNHÓM NHÓM (5’) (5’) THẢO tháng Tám. II. Bước đầu xây dựng chế độ mới. III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính. 1. Diệt giặc đói: 2. Diệt giặc dốt: - Ngày 8-9-1945 thành lập cơ quan Bình dân học vụ. - Kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. Nhóm 2: Những biện pháp để giải quyết để diệt giặc dốt? Kết quả? Lớp bình dân học vụ Đồ dùng học tập của lớp bình dân học vụ Phát động phong trào chống thất học ở Hà Nội 1945 Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám. II. Bước đầu xây dựng chế độ mới. III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính. 1. Diệt giặc đói: 2. Diệt giặc dốt: 3. Giải quyết khó khăn về tài chính - Kêu gọi tự nguyện xây dựng “Quỹ độc lập:, “Tuần lễ vàng”. -Ngày 31/1/1946 ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam. - Ngày 23/11/1946 tiền Việt Nam được lưu hành. Nh ó m 3: Nh ữ ng bi ện ph á p đ ể gi ả i quy ết những khó khăn về tài chính? Kết quả? Kết quả Cuối năm 1946 ta giải quyết căn bản được nạn đói -75.805 lớp học được mở . 97.666 người tham gia dạy học Hơn 2,5 triệu người biết đọc, biết viết Sau tuần lễ vàng chúng ta đã thu được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào quỹ độc lập và 40 triệu đồng vào quỹ đảm phụ quốc phòng Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946) I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám. II. Bước đầu xây dựng chế độ mới. III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính. 1. Diệt giặc đói: 2. Diệt giặc dốt: 3. Giải quyết khó khăn về tài chính 4. Ý nghĩa tác dụng của các chủ trương trên - Củng cố chính quyền về mọi mặt, tạo điều kiện cho ta đối phó với kẻ thù. Nh ó m 4: N ê u t ác d ụ ng c ủ a nh ững biện pháp đó? BÀI TẬP CỦNG CỔ Bài tập 1: Đánh dẫu X vào câu trả lời đùng * Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta A. 8/9/1945  B. 6/1/1946 X C. 6/3/1946  D. 14/9/1946  Bài tập 2: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì? A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản  B. Giải quyết về vấn đề tài chính  C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt  D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. X 1 90% 6/1/1946 2 60 Hiến pháp 3 50 Ngoại xâm 4 Quân Tưởng 5 40 2/3/1946 6 7 30 Quân Anh 8 Bình dân học vụ 23/11/1946 9 10 “Tuần lễ vàng” 20 10 BÀI TẬP VỀ NHÀ 1. Ôn lại bài tập trên lớp. 2. Trả lời những câu hỏi ở cuối bài. 3. Sưu tầm những tư liệu, tranh ảnh liên quan đến sự kiện Bác Hồ kí Hiệp định Sơ Bộ 6/3 và Tạm ước 14/9/1945. BÌNH DÂN HỌC VỤ Bình dân học ranông đời Cái cò các vạcvụcái Mày đi mà học biết rồi cũng thông Mày không biết chữ, mày trông thấy gì Cái cò cái vạc cái nông Suốt đời mày chịu ngu si Mày không biết chữtịt, mày người Chữ tờ cũng chữkhông i cũngramờ Hãy mau đi học đi thôi Hỏi mày, mày chỉ ngu ngơ Học thêm vụingờ lại tường Trông dòngbiết chữchữ đẹplại mày vạch đen LớpSuốt bìnhđời dânchịu đã mở trường tội ngu si Phát không giấy bút vì thương người nghèo Sách xem không được, thư xem không tường Thầy giáo có một lòng yêu Đời mày thấy cũng đáng thương Bảo ban dạymù, dỗ miệng nhữngnhường điều chăm Có mắt như câmlothôi Lại thêm múa hát đùa nô Mặc cho sạch sẽ, ăn cho có chừng…
- Xem thêm -