Tài liệu Bài giảng lịch sử 12 bài 26

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 955 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI 26 1 2 4 3 6 5 Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh Cánh cửa số Đế quốc Mĩ đã sử dụng những loại hình chiến tranh chiến lược nào để xâm lược Việt Nam (1954 – 1975)? ĐÁP ÁN - Chiến tranh đơn phương. - Chiến tranh đặc biệt. - Chiến tranh cục bộ. - Việt nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh. 1 Cánh cửa số Chiến thắng nào trên mặt trận ngoại giao ta đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “ đánh cho Mĩ cút”? 2 ĐÁP ÁN Hiệp định Pari được kí kết ( 27/1/1973) Cánh cửa số Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua những chiến dịch nào? ĐÁP ÁN - Chiến dịch Tây Nguyên. - Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. - Chiến dịch Hồ Chí Minh. 3 Cánh cửa số 4 Nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ? ĐÁP ÁN Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn sáng tạo… Cánh cửa số TP Sài Gòn – Gia Định được chính thức mang tên TP HCM từ thời gian nào? ĐÁP ÁN 1976 5 Cánh cửa số 6 2 kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 – 1985) đã được đề ra thực hiện tại những lần đại hội nào của Đảng? ĐÁP ÁN Đại hội lần thứ IV và thứ V. Đường lối đổi mới của Đảng Nội dung bài học Hoàn cảnh lịch sử mới Đường lối đổi mới của Đảng Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm ( 1986 – 1990) Quá trình thực hiện (1986 – 2000) Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1991 - 1995) Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm ( 1996 – 2000) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng 1. Hoàn cảnh lịch sử Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới trong bối cảnh đất nước như thế nào? Thời kì bao cấp ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng 1. Hoàn cảnh lịch sử Trong nước -Nước ta còn gặp nhiều khó khăn sau 2 kế hoạch 5 năm ( 1976 – 1985 ) Kinh tế - xã hội khủng hoảng Quốc tế CMKH kĩ thuật phát triển mạnh => Tác động đến tình hình thế giới Khủng hoảng ở Liên Xô và các nước XHCN. Đòi hỏi Đảng và nhà nước tiến hành đổi mới. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng 2. Đường lối đổi mới ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng 3 phút N4: Tìm hiểu nội dung đổi mới về chính trị? N1: Tìm hiểu quan điểm về đường lối đổi mới? Thảo luận nhóm N3: Tìm hiểu nội dung đổi mới về kinh tế? N2: Tìm hiểu nội dung cơ bản của đường lối đổi mới? ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (TIẾT 1) ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI (THÁNG 12 – 1986) ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng 2. Đường lối đổi mới Vì sao đổi mới về kinh tế là Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu lĩnh vực của trọng tâm? CNXH Đường lối đổi mới được đề ra tại Đại Hội VI, điều chỉnh, bổ sung, phát triển Tại Đại Hội VII, Đại Hội VIII, Đại Hội IX. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ. Kinh tế Chính trị Tổ chức Tư tưởng Văn hóa ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH ( TIẾT 1) Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung bao cấp… Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Kinh tế Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần… Xây dựng nền kinh tế quốc dân cơ cấu nhiều ngành nghề… ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (TIẾT 1) Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, mở rộng đối ngoại Xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân Chính trị Xây dựng nền dân chủ, quyền lực thuộc về nhân dân
- Xem thêm -