Tài liệu Bài giảng lịch sử 11 bài 20

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Nêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì sau năm 1867? BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG Pháp đã làm gì để dọn đường cho quân đội ra xâm lược Bắc Kì? I- THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA BẮC KÌ 1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) a/ Pháp chuẩn bị xâm lược Bắc kì Sau khi … ., Ph á p t ừ ng b ư ớ c … v à chu ẩn bị …. cả nước: Thực chất của vụ Đuypuy là gì? - Pháp phái gián điệp …, bắt liên lạc .... - Lôi kéo … chống …, hình thành ... - Lấy cớ … “vụ Đuy puy” để …. Bắc Kì. BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG I- THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA BẮC KÌ 1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) a/ Pháp chuẩn bị xâm lược Bắc kì b/ Quá trình xâm lược Bắc kì của Pháp - Ng à y 5/11/1873, … . đ ế n H à N ộ i, qu ân Pháp…... - Ngày 19/11/1873, Pháp gửi … yêu cầu ta …. Pháp đã làm gì để dọn đường cho quân đội ra xâm lược Bắc Kì? - S á ng ng à y 20/11/1873, Ph á p … , sau đ ó chiếm … BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG I- TH Ự C D Â N PH Á P TI ẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KH Á NG CHI Ế N LAN RỘNG RA BẮC KÌ 1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) Khi Pháp đánh Hà Nội, quân triều đình đối phó v ớ i k ẻ th ù ra sao? K ết quả như thế nào? 2/ Phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873 - 1874. a/ Về phía Triều đình: - Tại Ô Thanh Hà (Ô Quan Trưởng): .. dưới sự chỉ huy của … đã .. và hi sinh … - Trong thành, … chỉ huy …  Nguyễn Tri Phương và … hi sinh, thành Hà Nội …, quân triều đình …. b/ Về phía nhân dân: - Khi Pháp đến Hà Nội, nhân dân …… - Tiêu biểu là … (21/12/1873) tiêu diệt tên Gácniê. Chiến thắng này .. và tìm cách … BÀI 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG I- TH Ự C D Â N PH Á P TI ẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). KH Á NG CHI Ế N LAN RỘNG RA BẮC KÌ 1/ Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) a/ Pháp chuẩn bị xâm lược Bắc kì c/ Hiệp ước Giáp Tuất (1874) * Hoàn cảnh: Sau khi thất bại ở …, Pháp lo sợ và … với triều đình Huế. * Nội dung: Gồm 22 điều khoản. - Về chính trị: Quân Pháp …. Triều đình nhà Nguyễn …. - Về kinh tế: Pháp được quyền ….ở Việt Nam. Hi ệ p ư ớ c Gi á p Tu ất được kí kết trong hoàn cảnh nào? * Nhận xét: Đây là Hiệp ước …, đã đánh mất …, chứng tỏ thái độ .. của triều Nguyễn => gây nên .. trong nhân dân  Phong trào .. kết hợp giữa … với chống …. đầu hàng. 3/12 23/11 5/12 12/12 LƯỢC ĐỒ PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ 1873 Một số hình ảnh Pháp tấn công thành Hà Nội. Gac-ni-e Ô Quan Chưởng (Thanh Hà) ở HN ngày nay. Tóm tắt tiểu sử của Tổng Đốc: NGUYỄN TRI PHƯƠNG (1800-1873) Nguyễn Tri Phương sinh năm 1800, người tỉnh Thừa Thiên, l à m quan qua 3 đ ờ i vua: Minh M ạ ng, Thi ệ u Tr ị , T ự Đ ức. Ông từng giữ chức tổng đốc ở Nam kỳ lục tỉnh: An Hà (An Giang, H à Ti ê n), Long T ư ờ ng (V ĩ nh Long, Đ ị nh T ư ờng), Biên Hòa và Gia Định, rồi làm Kinh lược sứ Nam kỳ...Khi quân Pháp xâm chiếm nước ta, ông được triều đình Huế cử l à m T ổ ng ch ỉ huy qu â n đ ộ i tri ề u Nguy ễ n ch ố ng l ạ i qu ân Ph á p ở c á c m ặ t tr ậ n Đ à N ẵ ng (1858), Gia Đ ị nh (1861) v à Hà Nội (1873). Đ ê m 19, r ạ ng 20 th á ng 11 n ă m 1873, G á c-ni- ê đ á nh úp th à nh Hà N ộ i. Gươm gi á o kh ô ng th ể đ ị ch l ạ i s ú ng ố ng v à c ả đ ạ i b á c n ê n ch ỉ h ơ n v à i gi ờ giao tranh, qu â n Ph á p đ ã treo c ờ Tam t à i tr ê n v ọ ng l â u th à nh H à N ộ i. Nguy ễ n Tri Ph ư ơ ng b ị th ư ơ ng n ặ ng, con trai ô ng l à ph ò m ã Nguy ễn Lâ m t ử trậ n. Qu â n Ph á p ch ữa v ết th ươ ng cho ô ng nh ưng ô ng phun thu ố c ra, tuy ệt th ực g ầ n m ộ t th á ng r ồ i m ấ t, th ọ 73 tu ổ i. Thi h à i ô ng v à con trai đư ợ c đư a v ề qu ê an t áng. Đ í ch th â n vua T ự Đ ứ c vi ế t v ă n t ế kh ó c chung ba v ị c ông thần Nguyễn Lâm, Nguyễn Duy và Nguyễn Tri Phương. Gác-ni-ê bị giết Gác-ni-ê Gác-ni-ê bị giết CẦU GIẤY ĐẠI DIỆN NHÀ NGUYỄN VÀ PHÁP KÍ HIỆP ƯỚC GIÁP TUẤT 15/3/1874 Pháp rút khỏi thành Hà Nội theo Hiệp Ước 1874
- Xem thêm -