Tài liệu Bài giảng lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

LËp kÕ ho¹ch kinh doanh 1 §Æt vÊn ®Ò • VNR cã th−êng xuyªn x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh kh«ng? • NÕu cã, KH kinh doanh ®ã cã ®iÓm yÕu kh«ng? • NÕu cã, ®iÓm yÕu ®ã lμ g×? • Khã kh¨n chñ yÕu khi x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña VNR lμ g×? Môc ®Ých cña khãa häc Gióp b¹n cã ®−îc nh÷ng kü n¨ng vμ hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh dÔ hiÓu vμ hÊp dÉn ®èi víi nh÷ng nhμ ®Çu t− vμ ®èi t¸c. 2 Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: 3 Tæng quan vÒ KHKD 9 KHKD lμ g×? 9 T¹i sao ta cÇn KHKD? 9 KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD? 9 Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? 4 KÕ ho¹ch kinh doanh lμ g×? 5 T¹i sao ta cÇn KHKD? 6 Khi nμo cÇn KHKD? 7 Tæng quan quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh X¸c ®Þnh vμ m« t¶ Ph©n tÝch vμ lËp KH L−îng ho¸ vμ tãm t¾t Tæ chøc mét c¸ch hÖ thèng KÕ ho¹ch kinh doanh 8 KÕt cÊu KHKD 9 Tãm t¾t tæng quan 9 M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu 9 M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô 9 Ph©n tÝch thÞ tr−êng 9 ChiÕn l−îc vμ kÕ ho¹ch marketing 9 KH s¶n xuÊt vμ ®Çu t− 9 KH qu¶n lý 9 KH tμi chÝnh 9 Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty 9 Phô lôc 9 Lμm thÕ nμo ®Ó x©y dùng ®−îc mét KHKD cã chÊt l−îng 1.X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD 2.Ph©n bæ thêi gian vμ nguån lùc xøng ®¸ng cho KHKD 3.Chia sÎ kinh nghiÖm vμ hái ý kiÕn ng−êi kh¸c vÒ KHKD 4.LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp b¹n 10 Lμm thÕ nμo ®Ó x©y dùng ®−îc mét KHKD cã chÊt l−îng 6. LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn kÕ ho¹ch tr−íc khi viÕt 7. H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tμi chÝnh cña b¹n lμ ®¸ng tin cËy 8. H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng 11 Doanh nghiÖp ®ang m¹nh TriÕt lý kinh doanh tèt Huy ®éng vèn KÕ ho¹ch kinh doanh tèt Thμnh c«ng 12 Tãm t¾t tæng quan 9 Môc tiªu: ƒ Gióp hiÓu nhanh ƒ T¨ng vμ thu hót sù chó ý 9 Khi nμo vμ ë ®©u? ƒ §Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD ƒ §−îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD -Tr¸nh m¬ hå vμ n«ng c¹n -Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ 13 C«ng ty 9 LÞch sö thμnh lËp 9 Chñ së h÷u 9 Nh©n sù chñ chèt vμ nh©n viªn 9 C¬ cÊu tæ chøc vμ qu¶n lý 9 S¶n phÈm / DÞch vô 9 Quy tr×nh c«ng nghÖ vμ trang thiÕt bÞ 9 ThÞ tr−êng 9 Møc ®é thμnh c«ng 14 S¶n phÈm vμ dÞch vô 9 M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mμ c«ng ty sÏ cung cÊp ƒ C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt (bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...) ƒ C«ng dông vμ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt ƒ Giai ®o¹n ph¸t triÓn 9 Ng¾n gän vμ trung thùc trong m« t¶ vμ gi¶i thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vμ dÞch vô nh−ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt 15 Ph©n tÝch s¶n phÈm/dÞch vô M« t¶ Lîi Ých øng dông S¶n phÈm/ dÞch vô T×nh tr¹ng hiÖn t¹i Ph¸t triÓn trong t−¬ng lai 16 §Æc ®iÓm dÞch vô 9 V« h×nh 9 S¶n xuÊt vμ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi 9 Kh«ng l−u gi÷ ®−îc 9 Cã sù tham gia trùc tiÕp cña ng−êi mua 9 Khã ®o l−êng kÕt qu¶ vμ chÊt l−îng 17 Ph©n tÝch lîi Ých dÞch vô TÇm quan träng Yªó tè Quan träng B×nh th−êng XÕp h¹ng trªn thÞ tr−êng Kh«ng Cao Tèt Trung quan cÊp b×nh träng T¹m ®−îc KÐm Kh«ng x¸c ®Þnh ChÊt l−îng Gi¸ c¶ §é linh ho¹t Tèc ®é §é chÝnh x¸c DÔ sö dông Chi phÝ sö dông 18 TÝnh kh¸c biÖt (thªm th¾t) DÞch vô Xe taxi DÞch vô chÝnh DÞch vô mong ®îi §−a kh¸ch ®i Ngåi tho¶i m¸i, ®Õn n¬i ®−îc qu·ng ®−êng yªu cÇu ng¾n nhÊt, l¸i xe an toμn Xe §−a kh¸ch ®i Ngåi tho¶i m¸i, kh¸ch ®óng tuyÕn, l¸i xe an toμn, thuËn tiÖn ®óng giê M¸y §−a kh¸ch ®i Thøc ¨n hîp bay nhanh, ph−¬ng khÈu vÞ, ®i tiÖn lÞch sù; ®óng giê, an hμnh lý an toμn, th¸i ®é toμn nh· nhÆn Tμu §−a kh¸ch ®i §óng giê, an ho¶ tho¶i m¸i, toμn, s¹ch sÏ, thuËn tiÖn ¨n uèng hîp khÈu vÞ DÞch vô thªm th¾t Cã m¸y l¹nh, kh¨n lau mÆt. Cã m¸y l¹nh, cã n−íc uèng Cã video, cã quμ tÆng Giíi thiÖu vÒ phong c¶nh trªn ®−êng ®i, cã ca nh¹c, th«ng tin. 19 Ph©n tÝch thÞ tr−êng 9 M« t¶ kh¸ch hμng 9 Quy m« thÞ tr−êng 9 Ph©n tÝch c¹nh tranh 9 ChiÕn l−îc marketing 9 Ph−¬ng ph¸p b¸n hμng 9 Tæ chøc b¸n hμng 9 §Þnh gi¸ 20
- Xem thêm -