Tài liệu Bài giảng kỹ thuật vi xử lý ts phạm hoàng duy chương 4 lập trình hợp ngữ với 8088

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Lý Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm biên soạn:2009 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8088 Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 2009 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 2 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội dung  Giới thiệu hợp ngữ  Các câu lệnh căn bản 8088  Các cấu trúc điều khiển www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 3 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Câu hỏi  Xây dựng lưu đồ  Các câu lệnh xử lý dữ liệu  Các cấu trúc điều khiển www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 4 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Hợp ngữ  Cú pháp câu lệnh Mã lệnh Tên Cộng: ADD Toán hạng AH 30H Chú giải AH=AH+30H • Định nghĩa biến và hằng số www.ptit.edu.vn Tên Độ dài Giá trị Chú giải X DB 1FH Khởi tạo 1 byte Y DW FFFFH Khởi tạo 1 word str DB ‘string’ Chuỗi M DB DUP(?) Mảng Hang EQU 1 Hằng số GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 5 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Định nghĩa các đoạn 1. .Stack 100  .Stack kích_cỡ  Định nghĩa đoạn ngăn 2. .Data xếp 3. ….  .Data 4. .Code  Định nghĩa đoạn dữ liệu 5. ….  .Code  Định nghĩa đoạn mã lệnh www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 6 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Lưu đồ thuật toán  Bắt đầu/Kết thúc • Điều kiện • Thao tác www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 7 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thao tác số học • A=A+B  ADD A, B  Dịch trái  SHL Đích,CL – VD. 3+5 – MOV AX,3 – ADD AX,5 • MOV CL,2 • MOV AX,5 • SHL AX,CL • A=A-B  SUB A, B  Dịch phải  SHR Đích,CL  Tăng  INC DX; DX++  Giảm – A=5-3 – MOV BX,5 – SUB BX,3  DEC DX;DX-www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 8 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thao tác số học  A=A*B   MOV AX/AL,A;  MUL B B = 1 byte: AX = tích B = 2 byte: DXAX = tích  A=A/B   MOV [AX,DX],A  DIV B B = 1 byte: AL thương số, AH số dư B = 2 byte: AX thương số, DX số dư www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 9 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thao tác lôgic  A = A  B  AND A,B  A = A  B  OR A,B  A = A xor B  XOR A,B  A > B CMP A,B  A = B; ZF = 1  A > B; ZF = 0, CF = 0  A < B; ZF = 0,CF =1 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 10 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Rẽ nhánh  Ví dụ 1. CMP AX,10; kiểm tra điều kiện 2. JXX yyy; rẽ nhánh  JMP XX; Jump  JL XX; Jump if less - SF <> OF  JG XX; Jump if greater - SF = OF  JE XX; Jump if equal - ZF = 1  JA XX; Jump if above - (CF = 0) and (ZF = 0)  JB XX; Jump if below - CF = 1 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 11 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc IF …. THEN 1. CMP X,Y ; Điều kiện 2. Jmp Điều_kiện_2; Rẽ nhánh 3. …… ; Điều kiện 1 4. JMP Thoat 5. Điều_kiện_2: 6. … 7. Thoat: www.ptit.edu.vn Điều kiện ? Điều kiện 2 Điều kiện 1 Điều _kiện_2 GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Điều kiện 1 Thoat Trang 12 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc IF … THEN  IF điều kiện THEN thao tác  Gán BX giá trị tuyệt đối AX 1. 2. 3. 4. CMP AX,0 JNL GAN NEG AX GAN: MOV BX, AX Đúng AX < 0 AX = - AX Sai BX  AX www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 13 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc lặp FOR  Sử dụng lệnh LOOP  Số lần lặp CX 1. 2. 3. 4. 5. MOV CX,10 MOV AH,2 MOV DL,’$’ Hien: INT 21H LOOP Hien CX=XX Câu lệnh Giảm bộ đếm Bộ đếm =0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 14 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc lặp REPEAT UNTIL 1. 2. 3. 4. 5. … Tiep:… …. CMP X,Y; điều kiện JMP điều_kiện=sai; Câu lệnh Điều_kiện? www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Emu8086 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 16 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Bài tập  Kỹ thuật VXL, Văn Thế Minh  Ví dụ 1-11 (tr126) www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 17
- Xem thêm -