Tài liệu Bài giảng kỹ thuật vi xử lý ts phạm hoàng duy chương 3 vi xử lý 8088

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 356 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Lý Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm biên soạn:2009 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG VI XỬ LÝ 8088 Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 2009 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 2 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội dung  Các bộ phận chức năng 8088  Mã hoá lệnh 8088 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 3 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 4 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các bộ phận chức năng  Khối ghép nối buýt  Sinh các tín hiệu địa chỉ  Đọc ghi dữ liệu/lệnh  Khối thực hiện lệnh  Khối điều khiển: giải mã lệnh  Khối số học/logic  Các buýt bên trong www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 5 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Đơn vị số học và lôgic ALU Bộ cộng 1 bit www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 6 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Đơn vị số học và lôgic ALU  f0, f1: mã hoá lệnh  11: AND  10: NOT A  01: OR  00: ADD www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 7 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thanh ghi  Các thanh ghi đoạn  Các thanh ghi đa năng  Các thanh ghi con trỏ và chỉ số  Thanh ghi cờ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 8 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thanh ghi đoạn Đoạn lệnh CS Ngăn xếp SS Dữ liệu DS Dữ liệu phụ ES www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 9 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Địa chỉ ô nhớ • Adrr = seg*16+off • 12345=1234:0005 = 1200:0345 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 10 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thanh ghi đoạn  00000-003FFF: Bảng véctơ ngắt  FFFF0-FFFFF: Đoạn mã khởi động máy www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 11 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thanh ghi đa năng  AX: Thanh ghi chứa  Chứa kết quả tính toán  BX : Thanh ghi cơ sở  CX : Thanh ghi đếm  Chứa số đếm  DX : Thanh ghi dữ liệu  Chứa địa chỉ cổng vào/ra www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 12 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thanh ghi con trỏ và chỉ số  IP: Con trỏ lệnh  Kêt hợp với CS xác định câu lệnh  BP: Con trỏ cơ sở  Kết hợp với SS xác định dữ liệu trong ngăn xếp  SP: Con trỏ ngăn xếp  Xác định đỉnh ngăn xếp  SI: Chỉ số nguồn  Kết hợp với DS  DI: Chỉ số đích  Kết hợp với DS hoặc ES www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 13 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Thanh ghi cờ           U: Không sử dụng 0F: Cờ tràn DF: Cờ hướng (=1 từphải sang trái) IF: Cờ cho phép ngắt (=1 cho phép ngắt) TF: Cờ bẫy (=1 chạy từng lệnh debug) SF: Cờ dấu (=1 kết quả <0) ZF: Cờ rỗng (=1 khi kết quả =0) AF:Cờ nhờ phụ (dùng với số BCD =1 có nhớ) PF: Cờ chẵn lẻ CF: Cờ nhớ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 14 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Mã hoá lệnh www.ptit.edu.vn Toán tử Toán hạng 1 Toán hạng 2 + 3 4 GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Địa chỉ toán hạng  Địa chỉ thanh ghi  Dữ liệu nằm trong thanh ghi  VD: + BX,CX  Địa chỉ tức thì  Dữ liệu là hằng số  VD : + BX,100H  Địa chỉ trực tiếp  Vị trí dữ liệu cung cấp trực tiếp  VD: +BX,[100H]  Địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi  Vị trí dữ liệu cung cấp qua thanh ghi  VD: +[BX],CL www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 16 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Địa chỉ toán hạng  Địa chỉ tương đối cơ sở  Vị trí dữ liệu cung cấp qua thanh ghi cơ sở (BP,BX) + vị trí tương đối ô nhớ  VD: + AX, [BX]+10H  Địa chỉ tương đối chỉ số  Vị trí dữ liệu cung cấp qua thanh ghi chỉ số (SI,DI) + vị trí tương đối ô nhớ  VD: + AX, [DI+10]  Địa chỉ tương đối chỉ số cơ sở  Vị trí dữ liệu cung cấp qua thanh ghi chỉ số, cơ sở + vị trí tương đối ô nhớ  VD: + CX,[BX+SI] www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 17 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Mã hoá lệnh MOV Opcode 1 1 0 0 0 0 1 0 x x D W MOD REG R/M Byte 1 Byte 2 Dữ liệu/Địa chỉ Dữ liệu/Địa chỉ 0 0 1 Byte 3 www.ptit.edu.vn 0 D W Byte 4 GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 18 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Mã hoá lệnh MOV  D = 1 : ghi vào thanh ghi  D = 0 : ghi từ thanh ghi  W = 1 chuyển 2 byte  W = 0 chuyển 1  MOD&R/M: xác định chế độ địa chỉ REG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 19
- Xem thêm -