Tài liệu Bài giảng kỹ thuật thực phẩm 2 chương 1 - ths. trần văn hùng

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 210 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 MÔN HỌC KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 Giảng viên: ThS. Trần Văn Hùng Email: Hungtp1k50@gmail.com 9/10/2014 Trần Văn Hùng CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT Tiết 1: Đại cương về truyền nhiệt Nội dung tiết học 1. Một số khái niệm 2. Các thông số cơ bản điều khiển quá trình 3. Các quá trình truyền nhiệt 4. Bài tập chương 1 9/10/2014 Trần Văn Hùng Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 Thiết bị trao đổi nhiệt 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng Thiết bị trao đổi nhiệt 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 ĐỊNH NGHĨA NHIỆT ĐỘ SẢN PHẨM VÀ NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG 9/10/2014 Trần Văn Hùng ĐỊNH NGHĨA NHIỆT ĐỘ SẢN PHẨM VÀ NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG 9/10/2014 Trần Văn Hùng Các quá trình chế biến có sử dụng quá trình truyền nhiệt 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 CÁC KIỂU TRUYỀN NHIỆT Một hướng 9/10/2014 Trần Văn Hùng CÁC KIỂU TRUYỀN NHIỆT Hai hướng 9/10/2014 Trần Văn Hùng CÁC KIỂU TRUYỀN NHIỆT Ba hướng 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 1. KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN NHIỆT Là dạng truyền năng lượng khi có sự chênh lệch về nhiệt độ NHIỆT LƯỢNG Joule: J=N.m Q: Đơn vị Watt: W=J/s VD: 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 Ba dạng truyền nhiệt cơ bản A. Dẫn nhiệt -Xẩy ra do chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng trong vật rắn hoặc giữa 2 vật rắn tiếp xúc nhau B. Đối lưu -Xẩy ra do sự chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt vật rắn với môi trường chất lỏng xung quanh nó C. Bức xạ nhiệt -Xẩy ra do sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật đặt cách xa nhau 9/10/2014 Trần Văn Hùng 1. Dẫn nhiệt (Heat Conduction) Dẫn nhiệt là quá trình truyền nhiệt từ phần tử này đến phần tử khác của vật chất khi chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau. 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 a. Định luật Fourier : dt .dF.dT , ( J ) dn dt Q   .F , (W ) dn dQ   dQ.dn  J .m W  2 0  0   dF.dt.dT  m .s. C m. C     9/10/2014 Trần Văn Hùng b. DẪN NHIỆT ỔN ĐỊNH QUA TƯỜNG PHẲNG 1 LỚP VÀ NHIỀU LỚP 9/10/2014 Trần Văn Hùng b1. Một lớp   Q  (t1t2).F, (W) 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 b2. Nhiều lớp Q t1  t 2 .F  , (W ) i n i  i 1 i 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng C. DẪN NHIỆT ỔN ĐỊNH QUA TƯỜNG ỐNG 1 LỚP VÀ NHIỀU LỚP 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 c1. Một lớp Q 2. .L(t1  t 2 ) r 1 .2,3. log 2  r1 9/10/2014 Trần Văn Hùng c2. Nhiều lớp Q 2. .L(t1  t2 ) r 1 .2,3.log i1   ri i 1 i in 9/10/2014 Trần Văn Hùng 2. Đối lưu (Heat Convection). Quá trình vận chuyển nhiệt lượng do các phần tử chất lỏng, khí có nhiệt độ khác nhau(khối lượng riêng khác nhau) đổi chỗ cho nhau VD: 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 Thí nghiệm đối lưu nhiệt 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng . a. Định luật Newton dQ   (tT  t ).dF.dT, ( J ) Q   (tT  t ).F  Q   W   0 2  (tT  t ).F   C.m      9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 b. Các chuẩn số 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 A. Chất lỏng chuyển động trong ống, rãnh A1. Tỏa nhiệt khi chảy rối A2. Tỏa nhiệt khi chảy lỏng, chảy tầng A3. Tỏa nhiệt ở trạng thái quá độ 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 3. Bức xạ nhiệt (Radiation) 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng TRẦN VĂN HÙNG KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 3.1. Các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt 9/10/2014 Trần Văn Hùng 9/10/2014 Trần Văn Hùng 4. Bài toán truyền nhiệt tổng hợp 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2  T 4  T f 4    q  qdl  qbx   dl Tw  T f    qd C0  w     100   100     T 4  T 4     qd C0  w    f      100   100    q   dl  Tw  T f    dl  bx Tw  T f  Tw  Tf        9/10/2014 Trần Văn Hùng IV.3 Trao đổi nhiệt phức tạp a. Truyền nhiệt đẳng nhiệt Xảy ra trong trường hợp nhiệt độ của hai lưu thể đều không thay đổi theo cả vị trí và thời gian. Ví dụ trong trường hợp cô đặc b. Truyền nhiệt biến nhiệt - Truyền nhiệt biến nhiệt ổn định: Là trường hợp hiệu số nhiệt độ giữa hai lưu thể biến đổi theo vị trí nhưng không biến đổi theo thời gian. Xảy ra trong trường hợp trao đổi nhiệt liên tục - Truyền nhiệt biến nhiệt không ổn định: Là trường hợp hiệu nhiệt độ giữa hai lưu thể có biến đổi theo thời gian và không gian. Xảy ra trong trường hợp trao đổi nhiệt gián đoạn 9/10/2014 Trần Văn Hùng a1.Truyền nhiệt đẳng nhiệt qua tường phẳng -Nhiệt truyền từ lưu thể nóng đến bề mặt tường (cấp nhiệt). -Nhiệt dẫn qua tường (dẫn nhiệt) -Nhiệt truyền từ mặt tường đến lưu thể nguội (cấp nhiệt). 9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng KỸ THUẬT THỰC PHẨM 2 Q K K (t1- t2).F 1  1 (   ) 1   2 1 1  1 (   ) 1   2 1 , (W/m2 .0 C) n i 1 1 (   ) 1 i1 i  2 Q   W   20  t.F   m . C  K    9/10/2014 Trần Văn Hùng a.2 Truyền nhiệt đẳng nhiệt qua tường ống 9/10/2014 Q K Trần Văn Hùng 1 .2 .L(t1  t 2) 1 1 r2 1   (2,3lg .) 1.r1  2.r 2 r1  1 1 1 r2 1   (2,3lg .) 1.r1  2.r 2 r1  Q   W   0   2 .L.t   m. C  Kt    9/10/2014 TRẦN VĂN HÙNG Trần Văn Hùng
- Xem thêm -