Tài liệu Bai giang KTTC 1 - PHAN A - sv

  • Số trang: 173 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 433 |
  • Lượt tải: 0
luongvanbang

Tham gia: 27/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ðẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG HÀ NỘI - 2011 NỘI DUNG PHẦN A: KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM PHẦN B: KỸ THUẬT THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI PHẦN A: KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM 1. ðẤT VÀ CÔNG TÁC ðẤT TRONG XÂY DỰNG 2. XÁC ðỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT 3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG ðẤT 4. KỸ THUẬT THI CÔNG ðẤT 5. THI CÔNG CỌC 1. ðẤT VÀ CÔNG TÁC ðẤT TRONG XÂY DỰNG 1. ðẤT VÀ CÔNG TÁC ðẤT TRONG XÂY DỰNG 1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ðẤT 1.2. NHỮNG TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA ðẤT ẢNH HƯỞNG TỚI THI CÔNG ðẤT 1.3. PHÂN CẤP ðẤT 1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ðẤT PHÂN LOẠI MỤC ðÍCH SỬ DỤNG - CÔNG TRÌNH BẰNG ðẤT - CÔNG TRÌNH ðẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁC THỜI GIAN SỬ DỤNG HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH - LÂU DÀI - CHẠY DÀI - NGẮN HẠN - TẬP TRUNG 1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ðẤT ðÀO ðẤT – BÓC ðẤT v+ Cốt thiết kế 1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ðẤT ðẮP ðẤT – LẤP ðẤT Cốt thiết kế V- 1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ðẤT SAN ðẤT O + O 1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ðẤT SAN ðẤT + - 1.1. CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC ðẤT ðẦM ðẤT 1.2. NHỮNG TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA ðẤT ẢNH HƯỞNG TỚI THI CÔNG ðẤT 1) TRỌNG LƯỢNG RIÊNG: 2) ðỘ ẨM: 3) ðỘ DỐC TỰ NHIÊN: 4) ðỘ TƠI XỐP: 5) LƯU TỐC CHO PHÉP: 1.3. PHÂN CẤP ðẤT THEO PP ðÀO THỦ CÔNG THEO PP ðÀO BẰNG MÁY CẤP 1 CẤP 1 CẤP 2 ðỘ CẤP 2 CẤP 3 CỨNG CẤP 3 CẤP 4 TĂNG CẤP 4 CẤP 5 CẤP 6 CẤP 7 CẤP 8 CẤP 9 DẦN PHẦN A: KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM 1. ðẤT VÀ CÔNG TÁC ðẤT TRONG XÂY DỰNG 2. XÁC ðỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT 3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG ðẤT 4. KỸ THUẬT THI CÔNG ðẤT 5. THI CÔNG CỌC 2. XÁC ðỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT 2.1. XÁC ðỊNH KÍCH THƯỚC CÔNG TRÌNH BẰNG ðẤT 2.2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT 2. XÁC ðỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT Biết: am, bm, H, ñộ soải m h1 H h 2.1. XÁC ðỊNH KÍCH THƯỚC CÔNG TRÌNH BẰNG ðẤT am a1 Hỏi: a = ? A=? b=? B b B=? bm a1 Trả lời: a = am + 2a1 A = a + 2.H.m am a a b = bm + 2b1 B = b + 2.H.m 2. XÁC ðỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT 2.2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT Hình dạng hố móng thường gặp 2. XÁC ðỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT 2.2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT V4 V4 c v2 a' d' v3 d H V1 v3 b' c' a d V4 V4 v2 b B a c H V = .[a.b + (c + a )( . b + d ) + c.d ] 6 PHẦN A: KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM 1. ðẤT VÀ CÔNG TÁC ðẤT TRONG XÂY DỰNG 2. XÁC ðỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ðẤT 3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG ðẤT 4. KỸ THUẬT THI CÔNG ðẤT 5. THI CÔNG CỌC
- Xem thêm -