Tài liệu Bài giảng kinh tế chính trị chủ nghĩa mác lê nin

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 1 LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế chính trị học Mác - Lênin là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác - Lênin: - Triết học Mác - Lênin - Kinh tế chính trị học Mác - Lênin - Chủ nghĩa cộng sản khoa học Được giảng dạy và học tập trong tất cả các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam nhằm trang bị thế giới quan, phương pháp luận cho sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhằm giúp các em sinh viên học tốt môn học này, trên cơ sở bộ giáo trình chuẩn quốc gia và giáo trình Kinh tế chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Toi viết cuốn bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin cho sinh viên bao gồm các nội dung cơ bản của môn học từ chương 1 đến chương 16, phần bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm. Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để cuốn bài soạn của Toi ngày càng hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. Tháng 01 năm 2008 Tác tác giả:Vũ Ngọc Hoàng 1 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 2 PHẦN THỨ NHẤT Chương 1 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LấNIN 1.1. Nền sản xuất xó hội 1.1.1. Sản xuất của cải vật chất và vai trũ của nú - Khỏi niệm: Sản xuất của cải vật chất là quỏ trỡnh con người tác động vào tự nhiên, biến đổi vật thể tự nhiên cho phù hợp nhu cầu của mỡnh. - Vai trũ: * Sản xuất của cải vật chất là cơ sở, là điều kiện của sự tồn tại và phát triển của con người và xó hội loài người. * Nguyên nhân cơ bản trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại qua các giai đoạn lịch sử. * Sản xuất ra của cải vật chất quyết định đời sống tinh thần của xó hội. 1.1.2. Các yếu tố cơ bản của quá trỡnh sản xuất - Sức lao động và lao động * Lao động: Là hoạt động có mục đích có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xó hội. * Sức lao động: Là tổng hợp thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trỡnh lao động . Sức lao động là khả năng của lao động, lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực - Đối tượng lao động: là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mỡnh. Gồm: + Loại cú sẵn trong tự nhiờn: khoỏng sản trong lũng đất, tôm, cá… + Nguyên liệu: Những cái đó qua lao động chế biến. - Tư liệu lao động: Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người tới đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người Gồm cú: + Công cụ lao động: trực tiếp tác động vào đối tượng lao động. + Bộ phận phục vụ trực tiếp hoặc giỏn tiếp cho quỏ trỡnh sản xuất như nhà xưởng, kho tàng, giao thông vận tải và thông tin... Trong tư liệu lao động thỡ cụng cụ lao động giữ vai trũ quyết định đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tư liệu lao động kết hợp với đối tượng lao động gọi là tư liệu sản xuất. Quỏ trỡnh sản xuất là quỏ trỡnh kết hợp của ba yếu tố sản xuất cơ bản nói trên theo công nghệ nhất định. Trong đó sức lao động giữ vai trũ là yếu tố chủ thể cũn 2 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 3 đối tượng lao động và tư liệu lao động là khách thể của quá trỡnh sản xuất. 1.1.3. Hai mặt của nền sản xuất a) Lực lượng sản xuất là: toàn bộ những năng lực sản xuất của một quốc gia ở một thời kỳ nhất định - Lực lượng sản xuất gồm: + Người lao động + Tư liệu sản xuất + Khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp - Đặc điểm: + luôn biến đổi + cú tớnh kế thừa b) Quan hệ sản xuất - QHSX là quan hệ giữa người và người trong quá trỡnh sản xuất ra của cải vật chất xó hội. + Quan hệ về sở hữu cỏc TLSX chủ yếu của xó hội. + Quan hệ về tổ chức, quản lý sản xuất. + Quan hệ về phõn phối sản phẩm xó hội. - Đặc điểm so với LLSX, QHSX biến đổi chậm. c) Sự thống nhất và tác động qua lại giữa LLSX và QHSX - LLSX quyết định QHSX trên các mặt: + Hỡnh thức của QHSX. + Sự biến đổi của QHSX. - QHSX tác động trở lại LLSX: theo hai hướng: + QHSX thúc đẩy LLSX phỏt triển khi QHSX phự hợp với tớnh chất và trỡnh độ của LLSX. + QHSX kỡm hóm LLSX phỏt triển khi QHSX khụng phự hợp với tớnh chất và trỡnh độ của LLSX. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 2.1. Đối tượng của kinh tế chính trị - Đối tượng của KTCT: KTCT là một môn khoa học xó hội nghiờn cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xó hội, tức là cỏc quan hệ sản xuất, quan hệ kinh tế trong những giai đoạn phát triển nhất định của xó hội loài người. Như vậy đối tượng của KTCT là: - Nghiên cứu QHSX trong nhữnggiai đoạn lịch sử nhất định; - Trong mối quan hệ với LLSX; - Trong mối quan hệ với KTTT. 2.2. Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp luận của KTCT - Phương pháp luận của KTCT là: khoa học về các phương pháp nghiên cứu hiện tượng và quỏ trỡnh kinh tế. Nú đưa ra quan điểm chung đối với nghiên cứu, nhận thức thực tiễn khách quan trên một cơ sở triết học thống nhất - KTCT học áp dụng phương pháp duy vật biện chứng: xem xét các hiện tượng và quá trỡnh kinh tế trong mối liờn hệ phụ thuộc lẫn nhau, phủ định và kế thừa, vận 3 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 4 động và phát triển không ngừng. Sự phát triển là kết quả của quá trỡnh tớch lũy về lượng, dẫn đến sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. b) Phương pháp nghiên cứu của KTCT: - Phương pháp trừu tượng hoá khoa học: là sự gạt bỏ khỏi đối tượng nghiên cứu những cái ngẫu nhiên, tạm thời, cá biệt và tỡm ra được những cái bền vững, ổn định, điển hỡnh. - Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân chia các hiện tượng nghiên cứu thành những bộ phận cấu thành một cách riêng biệt. Từ đó, bằng cách tổng hợp kinh tế tái hiện chúng thành một bức tranh thống nhất toàn vẹn. - Phương pháp lịch sử và logic: nghiên cứu bản chất các hiện tượng và quá trỡnh nghiờn cứu theo trỡnh tự liờn tục mà chỳng xuất hiện trong đời sống xó hội, phỏt triển và thay thế lẫn nhau. 2.3. Quy luật kinh tế a) Khái niệm: Quy luật kinh tế là những mối quan hệ nhân quả, tất yếu, bản chất, và thường xuyên lặp đi lặp lại trong những hiện tượng và quá trỡnh kinh tế khỏch quan. + Quy luật kinh tế cú tớnh khỏch quan ra đời và phát huy tác dụng không phụ thuộc vào ý trớ của con người. + Cần nhấn mạnh tớnh khỏch quan của quy luật. Trỏnh tỡnh trạng chủ quan, duy ý trớ để nâng cao hiệu quả kinh tế - xó hội của cỏc hoạt động kinh tế. b) Hệ thống quy luật kinh tế của một PTSX + Quy luật kinh tế chung: hoạt động trong nhiều phương thức sản xuất xó hội như quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trỡnh độ của LLSX… + Quy luật kinh tế đặc thù: quy luật kinh tế riêng của mỗi phương thức sản xuất. c) Đặc điểm hoạt động của quy luật kinh tế * Các quy luật kinh tế hoạt động thông qua hoạt động của con người, hoặc một nhóm người trong xó hội. * Các quy luật kinh tế hoạt động thông qua các phạm trù kinh tế cụ thể. * Đa số các quy luật kinh tế có tính lịch sử. d) Cơ chế vận dụng quy luật kinh tế Cơ chế vận dụng quy luật kinh tế gồm các khâu: - Nhận thức quy luật. - Đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xó hội. - Lựa chọn cỏc hỡnh thức kinh tế phự hợp, nhằm hướng các quy luật kinh tế phục vụ các mục tiêu đó nờu ra. - Tổ chức hoạt động kinh tế của con người. 3. Chức năng và ý nghĩa của việc nghiờn cứu kinh tế chớnh trị Mỏc – Lờnin 3.1. Chức năng của kinh tế chính trị 3.1.1. Chức năng nhận thức 3.1.2. Chức năng thực tiễn 3.1.3. Chức năng phương pháp luận 3.1.4. Chức năng tư tưởng 3.2. Sự cần thiết học tập mụn kinh tế chớnh trị 4 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 5 - Để biết - Để cải tạo thực tiễn. - Để biết sống hũa thuận với mọi người. - Để đi tỡm việc. 5 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 6 Chương 2 TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI 1.1. Khỏi niệm và cỏc kiểu tỏi sản xuất a) Khỏi niệm: Tỏi sản xuất là quỏ trỡnh sản xuất được lặp đi lặp lại thường xuyên và phục hồi không ngừng. b) Phõn loại: - Căn cứ vào phạm vi có hai loại: * Tỏi sản xuất cỏ biệt: Tỏi sản xuất diễn ra trong từng doanh nghiệp * Tỏi sản xuất xó hội: Tổng thể cỏc tỏi sản xuất cỏ biệt trong mối liờn hệ với nhau - Xột về quy mụ cú hai loại: * Tái sản xuất giản đơn: Là quá trỡnh sản xuất lặp lại với quy mụ như cũ. * Tỏi sản xuất mở rộng: Là quỏ trỡnh sản xuất lặp lại với quy mô lớn hơn trước. + Tỏi sản xuất mở rộng theo chiều rộng: Mở rộng quy mô sản xuất chủ yếu bằng cách tăng thêm các yếu tố đầu vào. Cũn năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào không thay đổi. + Tỏi sản xuất mở rộng theo chiều sõu: đó là sự mở rộng quy mô sản xuất làm cho sản phẩm tăng lên chủ yếu nhờ tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào. Cũn bản thõn cỏc yếu tố đầu vào có thể: * Không thay đổi, * Giảm, * Tăng nhưng tăng chậm hơn mức tăng NSLĐ và hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào. 1.2. Cỏc khõu của quỏ trỡnh tỏi sản xuất xó hội - Tỏi SX gồm cỏc khõu: * Sản xuất: Quỏ trỡnh kết hợp TLSX và sức lao động để tạo ra sản phẩm. * Phõn phối: Bao gồm phõn phối cỏc yếu tố sản xuất cho cỏc nghành cỏc đơn vị khác nhau để tạo ra sản phẩm khác nhau, và phân phối cho tiêu dùng dưới hỡnh thức cỏc nguồn thu nhập của cỏc tầng lớp dõn cư. * Trao đổi: Được thực hiện trong sản xuất (trao đổi hoạt động và khả năng lao động) và ngoài sản xuất (trong lưu thông) tức là trao đổi hàng hoá. * Tiêu dùng: là khâu cuối cùng, là điểm kết thúc của quá trỡnh tỏi SX. Cú hai loại: tiờu dựng sản xuất và tiờu dựng cỏ nhõn. Chỉ khi nào sản phẩm đi vào tiêu dùng, được tiêu dùng thỡ nú mới hỡnh thành chức năng là sản phẩm. Mối quan hệ giữa cỏc khõu: + Sản xuất quyết định phân phối, trao đổi, tiêu dùng. Trên các mặt: * Quy mụ. * Cơ cấu sản phẩm. * Chất lượng, tính chất sản phẩm. 6 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 7 + Phân phối, trao đổi, tiêu dùng cũng tác động trở lại đến SX, có thể thúc đẩy hoặc kỡm hóm SX. Trong mối quan hệ đó sản xuất là gốc, có vai trũ quyết định, tiêu dùng là mục đích, là động lực của sản xuất cũn phõn phối, trao đổi là khâu trung gian nối sản xuất với tiêu dùng, có tác động đến cả sản xuất và tiêu dùng. 1.3. Nội dung chủ yếu của tỏi sản xuất xó hội 1.3.1. Tỏi sản xuất của cải vật chất Gồm: Tái sản xuất ra tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Thước đo tái sản xuất ra của cải vật chất: - GNP: (tổng sản phẩm quốc dân) Là tổng giá trị tính bằng tiền của các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một nước sản xuất ra từ cỏc yếu tố sản xuất của mỡnh trong một thời gian nhất định. - GDP: (tổng sản phẩm quốc nội) Là tổng giỏ trị tớnh bằng tiền của cỏc hàng húa và dịch vụ cuối cùng mà một nước sản xuất ra trên lónh thổ của mỡnh trong một thời gian nhất định. So sỏnh GNP với GDP thỡ ta cú: GNP = GDP + thu nhập rũng tài sản ở nước ngoài (A) A = thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài  thu nhập của người nước ngoài ở Việt Nam. 1.3.2. Tái sản xuất sức lao động: Dành một phần tư liệu sinh hoạt để thỏa món nhu cầu của cá nhân và gia đỡnh người lao động nhằm khôi phục sức lao động đó hao phớ và tạo ra sức lao động mới. Tái sản xuất mở rộng sức lao động về lượng: - Tốc độ tăng dân số và lao động. - Xu hướng thay đổi công nghệ, cơ cấu, số lượng và tính chất của lao động. - Năng lực tích luỹ vốn để mở rộng sản xuất. Tái sản xuất mở rộng sức lao động về mặt chất, phụ thuộc vào: + Mục đích của nền sản xuất của mỗi xó hội. + Chế độ phân phối sản phẩm. + Những đặc trưng mới của lao động do cách mạng khoa học – công nghệ đũi hỏi. + Chính sách giáo dục – đào tạo của mỗi quốc gia. 1.3.3. Tỏi sản xuất quan hệ sản xuất - Tỏi sản xuất ra ba mặt của quan hệ sản xuất. - Sản xuất dựa trờn quan hệ nào thỡ tỏi sản xuất ra quan hệ đó. - Tỏi sản xuất quan hệ sản xuất làm cho xó hội ổn định và phát triển. 1.3.4 .Tái sản xuất môi trường sinh thái - Vỡ sao phải tỏi sản xuất ra mụi trường sinh thái: * Các tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt trong quá trỡnh sản xuất. * Do sự phỏt triển mạnh mẽ của cụng nghiệp và nhiều nguyên nhân khác cũng làm cho môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm . - Tái sản xuất ra môi trường sinh thái đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững. 7 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 8 - Vỡ vậy, tỏi sản xuất mụi trường sinh thái gồm: * Khôi phục các nguồn tài nguyên có khả năng tái sinh như độ màu mỡ của đất đai. * Trồng và bảo vệ rừng. * Bảo vệ môi trường sinh thái bao gồm cả môi trường nước, không khí, đất... 1.3.5. Hiệu quả của tỏi sản xuất xó hội - Về mặt kinh tế: dựng cỏc chỉ tiờu: * Hiệu quả sử dụng tài sản cố định. * Hiệu quả sử dụng vật tư. * Hiệu quả sử dụng lao động sống. - Về mặt xó hội: hiệu quả của tỏi sản xuất xó hội biểu hiện sự tiến bộ xó hội như: * Sự phõn hoỏ giàu nghốo và sự chờnh lệch về trỡnh độ phát triển giữa các vùng ngày càng giảm. * Đời sống của xó hội được cải thiện. * Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng ớt. * Dân trí ngày càng được nâng cao. * Chất lượng phục vụ y tế, tuổi thọ... tăng lên. 1.3.6. Xó hội hoỏ sản xuất - Khỏi niệm: Xó hội hoỏ sản xuất là sự liờn kết nhiều quỏ trỡnh kinh tế riờng biệt thành quỏ trỡnh kinh tế - xó hội. - Trỡnh độ xó hội húa phụ thuộc vào: * Trỡnh độ phát triển của lực lượng sản xuất xó hội . * Tớnh chất và trỡnh độ phát triển của QHSX. * Quy mụ tớch tụ và tập trung SX, trỡnh độ tổ chức và quản lý SX. - Về nội dung, xó hội hoỏ sản xuất thể hiện trờn ba mặt: * Xó hội hoỏ sản xuất về kinh tế - kỹ thuật. * Xó hội hoỏ sản xuất về kinh tế - tổ chức. * Xó hội hoỏ sản xuất về kinh tế - xó hội. - Xó hội húa sản xuất là quỏ trỡnh kinh tế khỏch quan của sự phỏt triển tớnh xó hội của sản xuất. Do sự phát triển biện chứng giữa lực lượng SX và quan hệ sản xuất. - Biểu hiện: * Trỡnh độ phân công và hợp tác lao động. * Mối liờn hệ kinh tế giửa cỏc ngành, vựng. * Sự phát triển từ thấp đến cao của các hỡnh thức sở hữu. * Tớnh chất xó hội húa của sản phẩm. 2. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI 2.1. Tăng trưởng kinh tế 2.1.1. Khỏi niệm và vai trũ của tăng trưởng kinh tế - Khỏi niệm: là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc dân (GNP) hoặc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm). - Thước đo tăng trưởng: 8 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 9 + Tăng GDP và GNP một cách tuyệt đối. + Tốc độ tăng trưởng (tính bằng %) g= GNP1 - GNP0 GNP0 hoặc g = GDP1 - GDP0 GDP0 trong đó: GNP0, GDP0 - tổng SPQD và tổng SP quốc nội thời kỳ trước; GNP1, GDP1 - tổng SPQD và tổng SP quốc nội thời kỳ sau. + GDP tính theo đầu người = GDP/số dân. Vai trũ của tăng trưởng: * Nó là điều kiện cần thiết đầu tiên để khắc phục tỡnh trạng đói nghèo, lạc hậu. * Để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. * Tránh nguy cơ tụt hậu. * Củng cố quốc phũng an ninh, phỏt triển văn hóa v.v... 2.1.2. Các nhân tố tăng trưởng kinh tế - Vốn: là cơ sở để phát huy tác dụng của các yếu tố khác, cơ sở để tạo ra việc làm, để có công nghệ tiên tiến... + Ngày nay hệ số ICOR vẫn được coi là cơ sở để xác định tỷ lệ đầu tư cần thiết phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế g=s/k trong đó: g: tốc độ tăng trưởng; S: tỷ lệ tiết kiệm; k: hệ số ICOR (tỷ lệ gia tăng vốn đầu tư và đầu ra GDP). + Như vậy nhu cầu về vốn đầu tư phụ thuộc vào hai yếu tố: * Tốc độ tăng GDP dự kiến (g). * Hệ số ICOR (k). Nước ta hệ số ICOR năm 2000 là 3,5. - Con người (lao động). Nhân tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế bền vững vỡ: * Tài năng, trí tuệ của con người là vô tận. * Con người sỏng tạo ra kỹ thuật, cụng nghệ. - Kỹ thuật và cụng nghệ Đây là nhân tố cho phép tăng trưởng kinh tế và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu. Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến tạo ra: * Năng suất lao động cao. * Chất lượng sản phẩm tốt. * Lao động thặng dư lớn. * Tạo nguồn tớch luỹ lớn. - Cơ cấu kinh tế * Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mụ và trỡnh độ giữa các ngành, các thành phần, các vùng các lĩnh vực của nền kinh tế. * Nền kinh tế chỉ có thể tăng trưởng và phát triển khi giữa các mặt, các bộ phận các yếu tố cấu thành có sự phù hợp với nhau về số lượng và chất lượng, cũng có nghĩa là phải có cơ cấu kinh tế hợp lý. 9 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 10 - Thể chế chớnh trị và quản lý nhà nước * Thể chế chính trị tiến bộ có khả năng định hướng sự tăng trưởng kinh tế vào những mục tiêu mong muốn, hạn chế những khuyết tật của cơ chế thị trường. * Hệ thống chính trị mà đại diện là nhà nước có vai trũ hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xó hội, làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh đúng hướng. 2.2. Phỏt triển kinh tế 2.2.1. Khỏi niệm và biểu hiện - Khỏi niệm: Phỏt triển kinh tế cú thể hiểu là một quỏ trỡnh lớn lờn về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng (tăng trưởng) và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế - xó hội. - Biểu hiện: * Một là, sự tăng lên của GNP, GDP. * Hai là, sự thay đổi cơ cấu kinh tế. * Ba là, chất lượng cuộc sống. 2.2.2 Các chỉ tiêu đo lường sự phát triển a) GDP tính theo đầu người b) Cỏc chỉ số xó hội phỏt triển * Tuổi thọ bỡnh quõn trong dõn số. * Mức phát triển dân số hàng năm. * Trỡnh độ dân trí.  Tỷ lệ dõn biết chữ.  Số năm đi học bỡnh quõn của người dân.  Tỷ lệ ngân sách đầu tư cho giáo dục. * Sự chờnh lệch trong phõn phối thu nhập (thể hiện cụng bằng xó hội). * Cỏc chỉ số khỏc về phỏt triển kinh tế xó hội như: giáo dục, bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ. c) Các chỉ số về cơ cấu kinh tế * Chỉ số cơ cấu ngành trong tổng sản phẩm quốc nội (công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ). * Chỉ số về hoạt động ngoại thương, xuất khẩu và nhấp khẩu. * Chỉ số về tiết kiệm đầu tư. * Chỉ số cơ cấu nông thôn thành thị. * Chỉ số liờn kết kinh tế. Với cỏc nụi dung trờn phỏt triển kinh tế bao hàm cỏc yờu cầu cụ thể: * Tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu hợp lý, để đảm bảo tăng trưởng bền vững. * Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xó hội, đảm bảo cho mọi người có cơ hội ngang nhau trong đóng góp và hưởng thụ kết quả của tăng trưởng. * Chất lượng sản phẩm ngày càng cao phù hợp nhu cầu của con người và xó hội. * Bảo vệ môi trường sinh thái. 10 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 11 * Mức tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng dân số. Chỉ tiờu tổng hợp phản ỏnh xó hội phỏt triển: HDI gồm ba chỉ tiờu chớnh: * Tuổi thọ bỡnh quõn. * Trỡnh độ dân trí. * GDP/người. Để sắp xếp các nấc thang phát triển khác nhau giữa các nước, Liên Hợp Quốc đưa ra chỉ số phát triển người (HDI). 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - Các yếu tố thuộc lực lượng sản xuất. - Những yếu tố thuộc về quan hệ sản xuất. - Những yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng: Gồm: * Các quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, tôn giáo... * Những thiết chế xó hội tương ứng của chúng như nhà nước đảng phái, các đoàn thể xó hội. 2.3. Quan hệ giữa phỏt triển kinh tế với tiến bộ xó hội 2.3.1. Tiến bộ xó hội Khỏi niệm Tiến bộ xó hội là sự phỏt triển con người một cách toàn diện, phát triển các quan hệ xó hội cụng bằng và dõn chủ. Thể hiện: Tập trung ở sự phát triển nhân tố con người (HDI). 2.3.2. Quan hệ giữa phỏt triển kinh tế với tiến bộ xó hội - Phỏt triển kinh tế và tiến bộ xó hội cú quan hệ chặt chẽ với nhau, tỏc động nhau. - Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xó hội. - Tiến bộ xó hội tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa. + Tiến bộ xó hội xỏc định các nhu cầu mới. + Làm cho xó hội ổn định. + Thúc đẩy khả năng lao động sáng tạo. 11 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 12 Chương 3 SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ 1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá 1.1.1. Khỏi niệm - Kinh tế tự nhiờn: Là một hỡnh thức tổ chức kinh tế mà mục đích của những người sản xuất ra sản phẩm là để tiêu dùng (cho chính họ, gia đỡnh, bộ tộc). - Kinh tế hàng húa: Là một hỡnh thức tổ chức kinh tế mà mục đích của những người sản xuất ra sản phẩm là để trao đổi để bán. Kinh tế hàng hóa đối lập với kinh tế tự nhiên và là bước tiến bộ so với kinh tế tự nhiên. Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xó hội phỏt triển đến một trỡnh độ nhất định kinh tế hàng hóa ra đời thay thế kinh tế tự nhiờn. 1.1.2. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, sự ra đời của sản xuất hàng hóa do hai điều kiện sau quyết định a) Có sự phân công lao động xó hội - Phân công lao động XH: là sự chuyên môn hóa về SX, làm cho nền SX XH phõn thành nhiều ngành, nhiều nghề khỏc nhau. - Phân công lao động xó hội là cơ sở của sản xuất và trao đổi hàng hóa vỡ do phõn cụng lao động nên mỗi người chỉ sản xuất một hoặc một vài sản phẩm nhưng nhu cầu cần nhiều thứ dẫn đến mâu thuẫn: vừa thừa vừa thiếu nảy sinh quan hệ trao đổi sản phẩm cho nhau. - Các loại phân công lao động: + Phân công đặc thù: ngành lớn lại chia thành ngành nhỏ. + Phõn cụng chung: hỡnh thành ngành kinh tế lớn. + Phân công lao động cá biệt là phân công trong nội bộ công xưởng (không được coi là cơ sở của sản xuất hàng hóa). b) Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất. C. Mác viết: “Chỉ có sản phẩm của những lao động tư nhân độc lập và không phụ thuộc nhau mới đối diện nhau như là những hàng hóa”. - Sự tách biệt về kinh tế làm cho những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất độc lập, do đó sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. - Nguyên nhân dẫn đến độc lập về kinh tế: + Chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX. + Cú nhiều hỡnh thức sở hữu về TLSX. + Sự tỏch rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng. - Sự tách biệt về kinh tế làm cho trao đổi mang hỡnh thức là trao đổi hàng hóa. - Đây là hai điều kiện cần và đủ cho SX hàng hoá ra đời và tồn tại, nếu thiếu một trong hai điều kiện sẽ không có SX và trao đổi hàng hoá. 1.2. Ưu thế của sản xuất hàng hoá 12 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 13 So với sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn hẳn: Thứ nhất: Khai thác được những lợi thế về tự nhiên, xó hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa phương. Thứ hai: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất..., thúc đẩy sản xuất phát triển. Thứ ba: Buộc những người sản xuất hàng hoá phải luôn luôn năng động, nhạy bén. Thứ tư: Làm cho giao lưu kinh tế văn hóa giữa các địa phương, các ngành ngày càng phát triển. Thứ năm, xúa bỏ tớnh bảo thủ trỡ trệ của kinh tế tự nhiờn. 2. HÀNG HOÁ 2.1. Hàng hoỏ và hai thuộc tớnh của nú 2.1.1. Khái niệm: hàng hóa là SP của lao động, thỏa món một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi bằng mua và bán. - Hàng hóa được phân thành hai loại: + Hàng húa hữu hỡnh: lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất... + Hàng húa vụ hỡnh (hàng húa dịch vụ): dịch vụ vận tải, dịch vụ chữa bệnh... 2.1.2. Hai thuộc tớnh của hàng húa a) Giỏ trị sử dụng: - Khỏi niệm: là cụng dụng của hàng húa nhằm thỏa món một nhu cầu nào đó của con người: - Nhu cầu tiờu dựng sản xuất. - Nhu cầu tiờu dựng cỏ nhõn. * Vật chất * Tinh thần văn hóa + Phỏt hiện ra giỏ trị sử dụng là do tiến bộ KHKT, và sự phỏt triển của LLSX núi chung. + GTSD là phạm trự vĩnh viễn. + GTSD là nội dụng vật chất của của cải. + GTSD là thuộc tớnh tự nhiờn của hàng húa. b) Giá trị (giá trị trao đổi) của hàng hoá: - Giá trị trao đổi: Là một quan hệ về số lượng, thể hiện tỷ lệ trao đổi giữa hàng hóa này với hàng hóa khác + VD: 2 m vải = 10 kg thúc Hai hàng hóa so sánh được với nhau thỡ bản thõn 2 hàng húa phải cú một cỏi chung giống nhau. Nếu ta gạt bỏ GTSD của hàng húa đi, mọi hàng hóa đều là SP của LĐ. Chính lao động là cơ sở của trao đổi và tạo thành giá trị hàng hóa. Vậy thực chất của trao đổi sản phẩm là trao đổi lao động. - Giá trị: của hàng hóa là lao động của người SX kết tinh trong hàng hóa (đây là chất, thực thể của giá trị). * Giỏ trị là phạm trự lịch sử chỉ tồn tại trong sản xuất hàng húa. * Giá trị phản ánh quan hệ giữa người sản xuất hàng hóa. * Giỏ trị là thuộc tớnh xó hội của hàng húa. 13 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 14 2.1.3. Mối quan hệ giữa hai thuộc tớnh Hai thuộc tớnh của hàng húa cú mối quan hệ với nhau vừa thống nhất vừa mõu thuẫn nhau: - Thống nhất: đó là hàng húa phải cú hai thuộc tớnh, nếu thiếu một trong hai thuộc tớnh khụng phải là hàng húa. - Mõu thuẫn giữa hai thuộc tớnh thể hiện: * Với tư cách là GTSD các hàng hóa không đồng nhất về chất. * Với tư cách là GT các hàng hóa đồng nhất về chất đều là lao động đó được vật hóa. * Quỏ trỡnh thực hiện giỏ trị và giỏ trị sử dụng là hai quỏ trỡnh khỏc nhau về thời gian và khụng gian, do đó nếu giá trị hàng hóa không được thực hiện sẽ dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa. Vậy trước khi thực hiện giỏ trị sử dụng phải trả giỏ trị của nú. Nếu không thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng. 2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 2.2.1. Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hỡnh thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định: Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, phương pháp, công cụ lao động, đối tượng lao động và kết quả lao động riêng. Ví dụ: lao động của người thợ mộc và của người thơ may có mục đích khác nhau, đối tượng, phương pháp, công cụ và kết quả sản xuất khỏc nhau. + Lao động cụ thể là cơ sở của phân công lao động xó hội. KHKT càng phỏt triển cỏc hỡnh thức lao động cụ thể càng đa dạng, phong phú. + Mỗi lao động cụ thể tạo ra một giá trị sử dụng nhất định. + Lao động cụ thể là phạm trù vĩnh viễn (xó hội càng phỏt triển cỏc hỡnh thức của lao động cụ thể có thể thay đổi). 2.2.2. Lao động trừu tượng: là lao động của người sản xuất hàng hóa đó gạt bỏ hỡnh thức biểu hiện cụ thể của nú để quy về cái chung đồng nhất, đó là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ bắp, thần kinh của con người. - Lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hóa. - Lao động trừu tượng là phạm trù lịch sử, chỉ có sản xuất sản phẩm để bán thỡ lao động sản xuất hàng hóa đó mới có tính chất là lao động trừu tượng. - Lao động trừu tượng là lao động đồng nhất và giống nhau về chất. 2.2.3. Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hóa Trong nền sản xuất hàng húa: - Lao động cụ thể biểu hiện thành lao động tư nhân. - Lao động trừu tượng biểu hiện thành lao động xó hội. - Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng húa là: mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xó hội. - Biểu hiện:  Sản phẩm do người sản xuất nhỏ tạo ra có thể không phù hợp với nhu cầu xó hội 14 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 15  Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất có thể cao hơn hay thấp hơn hao phí lao động mà xó hội chấp nhận.  Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xó hội chứa đựng khả năng sản xuất thừa. 2.2.4. Lượng giá trị của hàng hóa 2.2.4.1. Số lượng giá trị hàng hóa - Khái niệm: là số lượng lao động của XH cần thiết để SX ra hàng hóa đó. - Đơn vị đo: thời gian lao động: ngày giờ, tháng, năm... - Lượng giá trị hàng hóa không đo bằng thời gian lao động cá biệt mà do bằng thời gian lao động xó hội cần thiết. - Thời gian lao động xó hội cần thiết: là thời gian cần thiết để sản xuất hàng hoỏ, với trỡnh độ thành thạo trung bỡnh, cường độ trung bỡnh, trong những điều kiện bỡnh thường so với hoàn cảnh XH nhất định. - Thông thường thời gian lao động xó hội cần thiết là thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa ấy trên thị trường. 2.2.4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một đơn vị hàng hoá a) Năng suất lao động + Khái niệm NSLĐ: là năng lực SX của lao động được tính bằng: * Số lượng sản phẩm SX ra trong 1 đơn vị thời gian. * Số lượng lao động hao phí để SX ra 1 đơn vị sản phẩm. + Tăng NSLĐ: Tăng hiệu quả, hay hiệu suất của lao động. Khi NSLĐ tăng: * Số lượng sản phẩm SX ra trong 1đơn vị thời gian tăng. * Số lượng lao động hao phí để SX ra 1 đơn vị sản phẩm giảm. - Các nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ: + Trỡnh độ khéo léo (thành thạo) trung bỡnh của người lao động. + Mức độ phát triển của khoa học - kỹ thuật, công nghệ và mức độ ứng dụng những thành tựu đó vào sản xuất. + Trỡnh độ tổ chức quản lý. + Quy mô và hiệu suất của tư liệu sản xuất. + Các điều kiện tự nhiờn. - NSLĐ tăng lên, giá trị một đơn vị sản phẩm giảm. b) Cường độ lao động: - Cường độ lao động: Nói lên mức độ khẩn trương nặng nhọc của người lao động trong một đơn vị thời gian. Cường độ lao động được đo bằng sự tiêu hao lao động trong 1 đơn vị thời gian và thường được tính bằng số calo hao phí trong 1 đơn vị thời gian. - Tăng cường độ lao động: là tăng sự hao phí lao động trong 1 thời gian lao động nhất định. - Cường độ lao động tăng giá trị một đơn vị sản phẩm không đổi. - Cường độ lao động phụ thuộc vào: + Trỡnh độ tổ chức quản lý. + Quy mô và hiệu suất của tư liệu sản xuất. 15 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 16 + Thể chất, tinh thần của người lao động. c) Lao động giản đơn và lao động phức tạp - Khỏi niệm: * Lao động giản đơn: là lao động không qua huấn luyện, đào tạo, lao động không thành thạo. * Lao động phức tạp: là lao động phải qua huấn luyện đào tạo, lao động thành thạo. Khi đem trao đổi ở trên thị trường người ta lấy lao động giản đơn làm đơn vị và quy mọi lao động thành lao động giản đơn, với ý nghĩa đó lao động phức tạp là bội số của lao động giản đơn. Trong cùng một thời gian, lao động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn. 3. TIỀN TỆ 3.1. Nguồn gốc và bản chất của tiền 3.1.1. Hỡnh thỏi giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị 20 vuụng vải = 1 cỏi ỏo hoặc hàng húa A = 5 hàng húa B - Giá trị của hàng hóa A được biểu hiện ở giá trị sử dụng của hàng hóa B, cũn hàng húa B dựng làm hỡnh thỏi biểu hiện giỏ trị của hàng húa A. Hàng húa A ở vào hỡnh thỏi giỏ trị tương đối. - Hàng húa B: mà giỏ trị sử dụng của nú biểu hiện giỏ trị của hàng húa khỏc (A) thỡ ở vào hỡnh thỏi ngang giỏ. - Hỡnh thỏi giản đơn hay ngẫu nhiên là mầm mống phôi thai của hỡnh thỏi tiền; - Hàng hóa đóng vai trũ vật ngang giỏ là hỡnh thỏi phụi thai của tiền tệ. - Hỡnh thỏi giản đơn xuất hiện vào cuối xó hội cộng sản nguyờn thủy. Trao đổi mang tính ngẫu nhiên và trực tiếp. 3.1.2. Hỡnh thỏi đầy đủ hay mở rộng của giá trị Thớ dụ: 20 vuụng vải = 1 cỏi ỏo = 10 đấu chè = 40 đấu cà phê = 0,2 gam vàng Ở đây giá trị của 1 hàng hóa được biểu hiện ở giá trị sử dụng của nhiều hàng hóa đóng vai trũ vật ngang giỏ chung. Tỷ lệ trao đổi đó cố định hơn, tuy vậy vẫn là trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng. 3.1.3. Hỡnh thỏi chung của giỏ trị 1 cỏi ỏo = 20 vuụng vải 10 đấu chè = 40 đấu cà phê = 0,2 gam vàng = Ở đây giá trị của mọi hàng hóa đều được biểu hiện ở GTSD của một hàng hóa đóng vai trũ làm vật ngang giỏ chung. 16 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 17 3.1.4. Hỡnh thỏi tiền Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa phát triển cao hơn, đặc biệt là khi nó được mở rộng giữa các vùng đũi hỏi phải cú một vật ngang giỏ chung thống nhất thỡ vật ngang giỏ chung được cố định ở một hàng hóa đặc biệt, khi đó xuất hiện hỡnh thỏi tiền. 1 cỏi ỏo = 0,2 gam vàng 10 đấu chè = 40 đấu cà phê = 20 vuụng vải = Ở đây, giá trị của tất cả mọi hàng hoá đều được biểu hiện ở giá trị sử dụng của một hàng hoá đóng vai trũ tiền tệ. - Khi bạc và vàng cùng làm chức năng tiền tệ thỡ chế độ tiền tệ gọi là chế độ song bản vị. - Khi chỉ cũn vàng độc chiếm vị trớ tiền tệ thỡ chế độ tiền tệ được gọi là chế độ bản vị vàng. Tại sao vàng và bạc, đặc biệt là vàng có được vai trũ tiền tệ như vậy? + Thứ nhất, nó cũng là một hàng hoá, có thể mang trao đổi với các hàng hoá khác. + Thứ hai, nó có những ưu thế (từ thuộc tính tự nhiên) như: thuần nhất, dễ chia nhỏ, không mũn gỉ... Kết luận: - Nguồn gốc của tiền:Tiền ra đời trong quá trỡnh phỏt triển lõu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa. - Bản chất của tiền: là một hàng hóa đặc biệt, đóng vai trũ vật ngang giỏ chung, là sự thể hiện chung của giá trị và thể hiện mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa. “Tiền: loại hàng hóa đặc biệt mà hỡnh thỏi tự nhiờn của nú dần gắn liền với hỡnh thỏi ngang giỏ trong xó hội, sẽ trở thành hàng húa - tiền, hay làm chức năng là tiền, chức năng xó hội riờng biệt của nú và do đó, độc quyền xó hội của nú là đóng vai trũ vật ngang giỏ phổ biến trong giới hàng húa”. C. Mỏc (Tư bản, quyển I, tập 1, tr 135 - 136). 3.2. Các chức năng của tiền 3.2.1. Thước đo giá trị - Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giỏ trị của cỏc hàng hoỏ khỏc. - Để thực hiện được chức năng này có thể chỉ cần một lượng tiền tưởng tượng, không cần thiết phải có tiền mặt. - Giỏ trị hàng húa biểu hiện bằng tiền gọi là giỏ cả hàng húa. - Đơn vị đo lường tiền tệ và các phần chia nhỏ của nú gọi là tiờu chuẩn giỏ cả. 3.2.2. Phương tiện lưu thông - Tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hoá + Khi tiền chưa xuất hiện: trao đổi trực tiếp HH + Khi tiền xuất hiện: quỏ trỡnh trao đổi có tiền làm trung gian HTH 17 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 18 - Khi tiền làm phương tiện lưu thông đũi hỏi phải cú tiền mặt trờn thực tế (vàng thoi, bạc nộn, tiền đúc, tiền giấy, tiền tín dụng...) . - Cỏc loại tiền: + Với chức năng là phương tiện lưu thông, lúc đầu tiền xuất hiện trực tiếp dưới hỡnh thức vàng thoi, bạc nộn. + Tiền đúc: là khối kim loại đúc có hỡnh thức, trọng lượng và giá trị nhất định và được dùng làm phương tiện lưu thông. + Tiền giấy: là dấu hiệu của tiền tệ buộc phải thừa nhận và do nhà nước phát hành ra. 3.2.3. Phương tiện cất giữ - Tiền được rút khỏi lưu thông và cất giữ lại để khi cần thỡ đem ra mua hàng. - Cỏc hỡnh thức cất trữ: + Cất giấu. + Gửi ngõn hàng. - Chỉ có tiền vàng, tiền bạc, các của cải bằng vàng bạc có giá trị mới thực hiện được chức năng này. 3.2.4. Phương tiện thanh toán - Kinh tế hàng hoỏ phát triển đến một trỡnh độ nào đó tất yếu sẽ nảy sinh việc mua bán chịu: - Tiền làm chức năng phương tiện thanh toán tức nó được dùng để chi trả sau khi công việc đó hoàn thành như: + trả tiền mua hàng chịu; + trả nợ; + nộp thuế... - Khi tiền làm chức năng phương tiện thanh toán xuất hiện một loại tiền mới: tiền tín dụng, hỡnh thức chủ yếu của tiền tớn dụng là giấy bạc ngõn hàng. Tiền tớn dụng phỏt hành từ chức năng phương tiện thanh toán của tiền. Mặt khác tiền tín dụng phát triển thỡ chức năng phương tiện thanh toỏn của tiền càng mở rộng và cỏc hỡnh thức của tiền càng phỏt triển. Vớ dụ hiện nay trờn thế giới xuất hiện tiền điện tử... 3.2.5. Tiền tệ thế giới Khi trao đổi hàng hóa mở rộng ra bên ngoài biên giới quốc gia và hỡnh thành quan hệ buụn bỏn giữa các nước thỡ chức năng tiền tệ thế giới ra đời. - Thực hiện chức năng này tiền làm nhiệm vụ: + phương tiện lưu thông, mua bán hàng hóa; + phương tiện thanh toán quốc tế và các hoạt động ngoại thương, tín dụng, tài chính; + di chuyển của cải từ nước này sang nước khác. - Làm chức năng tiền tệ thế giới thỡ phải là tiền vàng hoặc tiền tớn dụng được công nhận là phương tiện thanh toán quốc tế. 18 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 19 3.3. Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát 3.3.1. Quy luật lưu thông tiền tệ Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật quy định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hoá ở mỗi thời kỳ nhất định. - Khi tiền mới chỉ thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông, thỡ số lượng tiền cần thiết cho lưu thông được tính theo công thức: P.Q M= V trong đó: M - lượng tiền cần thiết cho lưu thông; P - mức giỏ cả; Q - khối lượng hàng hoá đem ra lưu thông; V - số vũng luõn chuyển trung bỡnh của một đơn vị tiền tệ. Khi tiền thực hiện cả chức năng phương tiện thanh toán thỡ số lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định như sau: A - (B + C) + D M= V trong đó: M - lượng tiền cần thiết cho lưu thông; A - tổng giỏ cả hàng húa; B - tổng giỏ cả hàng húa bỏn chịu; C - tổng giỏ cả hàng húa khấu trừ nhau; D - tổng giỏ cả hàng hóa bán chựu đến kỳ thanh toán; V - số vũng luõn chuyển trung bỡnh của một đơn vị tiền tệ. 3.3.2. Lạm phỏt Khi số lượng tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng tiền vàng hay bạc cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy là đại biểu thỡ sẽ dẫn tới hiện tượng lạm phát. - Biểu hiện của lạm phát là mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế tăng lên và sự giảm giá liên tục của tiền. - Cách tính lạm phát:bằng chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng: Gp = CPI - CPI o CPIo trong đó: CPI - giá hàng tiêu dùng năm nghiờn cứu; CPIo - giá hàng tiêu dùng năm: trước năm nghiên cứu; Gp - tỷ lệ lạm phỏt. - Phõn loại lạm phỏt: + lạm phát vừa phải: lạm phát dưới 10% 1 năm; + lạm phỏt phi mó: lạm phỏt 2 con số 1 năm; + siêu lạm phát: lạm phát 3(4) con số 1 năm. - Nguyờn nhõn của lạm phỏt: + cầu kéo: cầu tăng nhanh, SX không tăng kịp; + chi phí đẩy: do tăng giá các sản phẩm đầu vào và các sản phẩm sơ khai; + lạm phát tiền tệ: khi nền kinh tế bùng nổ lượng tiền đưa vào lưu thông nhiều gây ra lạm phát... - Tỏc hại của lạm phỏt: + Đối với lạm phát không dự tính trước 19 Tổ Chính Trị - Chương Trình Đại Học 16 Bài 20  Phõn phối lại thu nhập và của cải;  Làm cho nền kinh tế khú hạch toỏn. + Đối với lạm phát dự tính trước:không ai bị thiệt và không ai được lợi vỡ tiền lương và giá cả tăng lên cùng một tốc độ. - Khắc phục lạm phỏt: Giảm lượng tiền trong lưu thông, bằng cách giảm chi tiêu, giảm lói suất... 4. QUY LUẬT GIÁ TRỊ, CẠNH TRANH VÀ CUNG CẦU 4.1. Quy luật giỏ trị 4.1.1. Nội dung của quy luật giỏ trị - Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xó hội cần thiết. Cụ thể: + Trong sản xuất: * Khối lượng sản phẩm mà những người SX tạo ra phải phù hợp nhu cầu có khả năng thanh toán của XH. * Hao phí lao động cá biệt phù hợp với hao phí lao động xó hội cần thiết. + Cũn trong trao đổi: phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá: hai hàng hỏa trao đổi với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau, hoặc trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực hiện theo nguyên tắc giá cả phù hợp với giá trị. 4.1.2. Tác động của quy luật giá trị - Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. + Điều tiết SX: phân phối TLSX và SLĐ vào các ngành, vùng khác nhau. Quy luật giá trị điều tiết một cách tự phát thông qua sự lên xuống của giá cả. + Điều tiết lưu thông: phân phối nguồn hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao. - Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Người SX nào có: hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xó hội cần thiết sẽ trở nờn GIÀU muốn vậy phải cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức, quản lý SX, thúc đẩy LLSX của XH phát triển. - Phân hoá những người sản xuất hàng hoá thành người giàu, người nghèo. + Người nào có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xó hội thu được nhiều lói trở lờn giàu cú. + Người nào có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xó hội sẽ rơi vào tỡnh trạng thua lỗ trở lờn nghốo khú. 4.2. Cạnh tranh và quan hệ cung cầu 4.2.1. Cạnh tranh - Khái niệm: là sự ganh đua giữa các chủ thể tham gia SX - kinh doanh với nhau nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong SX - kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa dịch vụ để thu được nhiều lợi cho mỡnh. - Cỏc loại cạnh tranh + cạnh tranh giữa người sản xuất với người tiêu dùng; + cạnh tranh giữa người sản xuất với người sản xuất; 20
- Xem thêm -