Tài liệu Bài giảng khung hàng tín dụng

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng khung hàng tín dụng
V. KHỦNG HOẢNG TÍN DỤNG DƯỚI CHUẨN HAY THỊ TRƯỜNG CÁC CÔNG CỤ THU NHẬP CỐ ĐỊNH MỚI HÌNH THÀNH NỘI DUNG 1 Thị trường tín dụng thế chấp 2 Nguyên nhân khủng hoảng 2.1 Bùng nổ và suy thoái của thị trường nhà 2.2 Hành vi của định chế tín dụng & tâm lý đầu cơ của người mua nhà 2.3 Thực tiễn tín dụng rủi ro cao trong thế chấp : chứng khoán hóa 2.4 Vi phạm về thế chấp – tín dụng ninja 2.5 Định mức tín nhiệm không chính xác 2.6 Chính sách chính phủ & ngân hàng trung ương 2.8 Tỷ lệ nợ cao trong các định chế tài chính và nguyên do 2.9 Toàn cầu hóa công nghệ và thâm hụt thương mại 2.10 Bùng nổ và đổ vỡ của hệ thống ngân hàng đầu tư Một số khái niệm  Khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn – Subprime Mortgage Crisis  Chứng khoán dựa trên thế chấp tài sản – Asset-Backed Securities – ABS (nhà, ô tô, thẻ tín dụng, tín dụng sinh viên, và cả máy bay, thiết bị, dòng tiền...) Chứng khoán dựa trên thế chấp – Mortgage-Backed Securities – MBS  Chứng khoán dựa trên thế chấp nhà ở – Residental Mortgage-Backed Securities – RMBS  Chứng khoán dựa trên thế chấp nhà thương mại – Commercial MortgageBacked Securities – CMBS Chứng khoán nợ phái sinh có đảm bảo – Collateralized Debt Obligation – CDO  Chứng khoán thế chấp có đảm bảo – Collateralized Mortgage Obligation – CMO  Chứng khoán hóa – Securitization  Lãi suất thế chấp có điều chỉnh - Adjustable-Rate Mortgage - ARM 1. Bùng nổ của thị trường nhà ở Hoa Kỳ 2. Hành vi tổ chức tín dụng và Tâm lý người mua nhà 3. chứng khoán hóa các khoản thế chấp 3. chứng khoán hóa các khoản thế chấp 3. chứng khoán hóa các khoản thế chấp 3. chứng khoán hóa các khoản thế chấp Phát hành chứng khoán dựa trên thế chấp 1990 – 2009 (ĐVT: 1000 tỷ USD) Bùng nổ tín dụng dưới chuẩn Chuẩn mực tín dụng theo FICO FICO chấm điểm tín dụng cá nhân : 300 – 850 với các tiêu chí 1) thanh toán đúng hạn; 2) sử dụng tín dụng; 3) thời gian vay; 4) hình thức tín dụng đã dùng; 5) đề nghị vay gần đây  Prime – A : > 620  Altenative-A: dưới một chút hoặc xấp xỉ 620  Subprime: < 600 hoặc < 540 Lãi suất biến đổi 2-28 và 3-27 và các rủi ro 4. Vi phạm trên thị trường thế chấp Cấp tín dụng cho những người không xứng đáng nhận tín dụng • tín dụng dưới chuẩn • mức thanh toán tín dụng cao hơn thu nhập bình quân/năm • tín dụng không hồ sơ (tín dụng Ninja – No Income, No Asset)  Vòng luẩn quẩn giữa mất khả năng thanh toán và bất ổn ngân hàng  Số lượng nhà bị đe dọa phát mãi 5. Sai lầm của các tổ chức định mức tín nhiệm  hạ bậc định mức Chính sách của ngân hàng trung ương - giảm lãi suất
- Xem thêm -