Tài liệu Bài giảng khúc xạ ánh sáng vật lý 11

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

KHÚC XẠ Nguyễn Văn Hiệp 1 Trong chương này sẽ đem đến cho các em biết được điều gì? Tại sao có các vật màu sắc khác nhau? Thấu kính hội tụ là gì? Thấu kính phân  Phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng  Các bộ phận chính của mắt là những gì? Kính lúp dùng để làm gì ?  Hiện tượng khúc xạ là gì? Tật cận thị là gì? Khắc phục nó như thế ánh có những gì, cómàu những màu nhưsáng thế nào? Trộn tác cácdụng ánh sáng với ứng nhau dụng kì làVăngì? gì? nào? sẽ được Nguyễn Hiệpánh sáng màu gì? 2 CHÚNG TA CÙNG ÔN TẬP  Nhận biếtbiểu đường truyền của thẳng tia sáng  Hãy phát định luật truyền của  Trong môi trường trong suốt vă đồng bằng cách quan sátbiết vết đường của tia sáng trên ánh sáng?  Có thể nhận tính ânh sâng truyền theo đườmg thẳng. màn chắn. truyền của tia sáng bằng những  Hoặc quan sát bóng tối của một vật cách nào? nhỏ đặt trên đường truyền của tia sáng (phương pháp che khuất). Nguyễn Văn Hiệp 3  Đặt mắt nhìn dọc M theo một chiếc đũa thẳng từ đầu trên (H. 40.1a) ta không nhìn thấy đầu dưới của đũa.  Giữ nguyên vị trí đặt M mắt, đổ nước vào bát (H.40.1b), liệu có nhìn thấy đầu đuôi của đũa hay không? b) Nguyễn Văn Hiệp Hình.40.1 4 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: Các em chú ý quan sát H.4.2 (SGK) đồng thời xem trên màn hình và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng: a) Từ S đến I (trong không khí). b) Từ I đến K ( trong nước). c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K. Nguyễn Văn Hiệp 5 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: N S Mặt phân cách P Q I N’ Nguyễn Văn Hiệp K 6 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: N S Mặt phân cách P I N’ Nguyễn Văn Hiệp Q K 7 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: N S Mặt phân cách P I N’ Nguyễn Văn Hiệp Q K 8 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng Thế nào gọi là hiện tượng khúc ánh sáng ? 2. Kết luận: Tia sáng truyền từ không khí Tia sáng bị gãy khúc (đột ngột đổi sang nước (tức là truyền từ môi trường trong Khi ánh ởsáng chiếu từ môihai trường trong hướng) mặt phân cách môi trường suốt này sang môi trường trong suốt khác) thì suốt này sang môi trường trong suốt trong suốt. bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi khác trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Nguyễn Văn Hiệp 9 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 3. Một số khái niệm S I: điểm tới SI: Tia tåï IK: Tia khuc xạ P Góc SIN: Góc tới kí hiệu là i Góc KIN’: Góc khúc xạ kí hiệu là r N i Mặt phân cách I Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới. N’ Nguyễn Văn Hiệp Q r K 10 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 4.Thí nghiệm  C1 Hãy cho biết: C2. Hãy đề xuất phương án thí  Tia khúc xạ có nằm trong mặt phăíng C2. Phương án TN: nghiệm để kiểm tra xem những nhận Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tớixét không? trên có còn đúng thi thay đổi góc tới. Thay đổi hướng của tia tới, quan hay không  tới Góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn sátGóc tia khúc khúcxạ xạ,nhỏ độhơn lớn góc góctới. tới  hơn? góc khúc xạ. Nguyễn Văn Hiệp 11 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 5.Kết luận:  Khi tia sáng truyền từ không khí  Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước sẽ như thế nào ? sang nước thì: U Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Nguyễn Văn Hiệp 12 5.Kết luận: C3 S S’ N S’’ P C3. Hãy thể hiện kết luận đó bằng Mặt phân cách hình vẽ. I N’ Nguyễn Văn Hiệp Q K K’ K’’ 13 II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. Dự đoán Hãy chọn 1 trong 2 phương án TN sau: C4. Kết luận trên còn đúng trong trường 1. hợp Chiếu sángtruyền từ nướctừsang không bằng tiatiasáng nước sangkhí không cách đặt nguồn sáng ở đáy bình nước. Các hành khí haynhóm không? Đềtiến xuất một phương án 2. thí Để nghiệm đáy bình để lệchkiểm ra khỏi bàn đặt nguồn tra mặt dự đoán đó. TN sáng ởđể ngoàikiểm bình, chiếutra một tia sáng qua đáy bình vào nước rồi sang không khí. Nguyễn Văn Hiệp 14 II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. TN kiểm tra C5 Chứng minh rằng: Đường nối các vị trí của 3 đinh ghim A, B, C là đường truyền của từ đinh ghim A tới mắt. Nguyễn Văn Hiệp 15 C5 . C . Mặt phân cách B . A Nguyễn Văn Hiệp 16 C5 . C Mặt phân cách B . A Nguyễn Văn Hiệp 17 C5 C Mặt phân cách B . A Nguyễn Văn Hiệp 18 II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. TN kiểm tra C N B làC6. điểm tới. xeït âæåìng truyãön cuía tia Nháûn AB là saïng, tia tới. chè ra âiãøm tåïi, tiar tåïi,veîMặt phân cách Góc tới: i B phaïp tuyãún taûi âiãøm tåïi, so saïnh Góc khúc xạ: r âäü låïn goïc khuïc xaû vaì goïc tåïi. i< r i N’ Nguyễn Văn Hiệp A 19 II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. Kết luận Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:   Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Nguyễn Văn Hiệp 20
- Xem thêm -