Tài liệu Bài giảng kế toán nhà nước

  • Số trang: 181 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
24/09/2011 MÔN HỌC : KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Giáo viên: Lê Hoàng Phương Email: phuonglhdhcn@yahoo.com.vn ĐT: 0904524867 CHƢƠNG TRÌNH Chương 1 : Toå chöùc keá toaùn trong caùc ñôn vò HCSN Chương 2 : Kế toán vốn bằng tiền Chương 3 : Kế toán vật liệu-dụng cụ Chương 4 : Kế toán tài sản cố định Chương 5 : Kế toán các khoản thanh toán Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu HCSN Chương 7: Kế toán các khoản chi HCSN Chương 8: Kế toán hoạt động SXKD Chương 9: Báo cáo kế toán TÀI LIỆU: Giáo trình Kế toán Nhà nước – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (Khoa Kế toán – Kiểm toán phát hành) 1 24/09/2011 Chương 1 Toå chöùc keá toaùn trong caùc ñôn vò HCSN Noäi dung : I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò HCSN. II. Nguyên tắc kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán tại đơn vị HCSN. III. Nhiệm vụ vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû ñôn vò HCSN. I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (HCSN). 1. Khaùi nieäm Đơn vị HCSN Ñôn vò HCSN laø ñôn vò đöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn thaønh laäp nhaèm thöïc hieän nhieäm vuï chuyeân moân nhaát ñònh hay quaûn lyù Nhaø nöôùc veà hoaït ñoäng naøo ñoù. I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt). 2. Đặc điểm hoạt động tài chính „(1) Hoaït ñoäng theo döï toaùn ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn giao vaø ñöôïc NSNN caáp toaøn boä hay moät phaàn kinh phí hoaït ñoäng thöôøng xuyeân. „(2) Haøng quyù, haøng naêm ñôn vò phaûi laäp döï toaùn thu chi theo ñònh möùc, cheá ñoä, tieâu chuaån do nhaø nöôùc quy ñònh. „(3) Đối với các đơn vị HCSN trong cùng moät ngaønh doïc ñöôïc toå chöùc thaønh ñôn vò döï toaùn caùc caáp goàm: Döï toaùn caáp 1; caáp 2; caáp 3. 2 24/09/2011 I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt). 3. Phân loại các Đơn vị HCSN „(1) Caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc nhö: Caùc boä, cô quan ngang boä, UBND tænh, caùc sôû,… „(2) Caùc ñôn vò söï nghieäp coâng laäp trong Giaùo duïc-ñaøo taïo, Y teá, Vaên hoaù, Theå thao,… „(3) Caùc toå chöùc ñoaøn theå xaõ hoäi nhö : Maët traän toå quoác VN, Lieân ñoaøn LÑVN, Ñoaøn TNCSHCM,… I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt). 4. Quy trình quản lý tài chính (1) Lập dự toán thu chi NSNN. (2)Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi tài chính hằng năm. (3) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước giao. (4) Chấp hành chế độ kế toán thống kê theo quy định. (5) Lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính quý và năm. I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt). 5. Nguyên tắc quản lý tài chính (1) Đảm bảo kinh phí thường xuyên theo chế độ, định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước quy định và tiết kiệm kinh phí.. (2)Trách nhiệm quản lý kinh phí thuộc trách nhiệm của đơn vị mà thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm. (3) Tôn trọng dự toán năm được duyệt 3 24/09/2011 I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt). 6. Phương pháp quản lý tài chính (1) PP thu đủ, chi đủ (2) PP thu, chi chênh lệch (3) PP quản lý theo định mức (4) PP giao quyền tự chủ kinh phí I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt). 7. Nội dung các khoản thu, chi 7.1. Nội dung thu (1) Thu từ NSNN. (2) Thu từ nguồn thu sự nghiệp : - Thu phí, lệ phí thuộc NSNN. - Thu hoạt động SX, cung cấp dịch vụ. (3) Các nguồn thu khác : Viện trợ, vay, kinh phí ủng hộ của tổ chức, cá nhân. 7.2. Nội dung chi (1) Chi hoạt động thƣờng xuyên của đơn vị : - Chi cho con người - Chi quản lý hành chính. - Chi hoạt động nghiệp vụ. - Chi mua sắm tài sản, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất, nhà cửa, MMTB,.. - Đối với đơn vị sự nghiệp có thu còn có : chi tổ chức thu phí, lệ phí; chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ. (2) Chi hoạt động không thƣờng xuyên : - Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. - Chi chương trình, dự án do cấp có thẩm quyền giao. - Chi đầu tư phát triển. - Chi thực hiện nhiệm vụ đột xuất do cấp có thẩm quyền giao. 4 24/09/2011 I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt). 8. Quyết toán thu, chi tài chính (1) Quyết toán là quá trình nhằm kiểm tra, rà soát, chỉnh lý các số liệu tài chính đã được phản ánh trong kỳ, qua đó phân tích, đánh giá việc chấp hành dự toán, quy định quản lý tài chính của NN. (2) Đơn vị phải lập đầy đủ các báo cáo tài chính, trong báo cáo không được lập quyết toán chi lớn hơn thu. II. Nguyên tắc kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán tại đơn vị HCSN. 1. Nguyên tắc kế toán : - Nguyeân taéc aùp duïng tương tự keá toaùn DN. - Moät soá ñaëc thuø : + Coù söï keát hôïp giöõa nguyeân taéc cô sôû tieàn maët vaø cô sôû doàn tích, trong ñoù cô sôû tieàn maët ñöôïc söû duïng phoå bieán. + Thöïc hieän keá toaùn phaûi phuø hôïp vôùi muïc luïc NSNN. II. Nguyên tắc kế toán, chuẩn mực, chế độ kế toán tại đơn vị HCSN.(tt) 2. Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán : - Chuaån möïc keá toaùn coâng: Chöa ban haønh. - Cheá ñoä keá toaùn ban haønh theo QÑ soá 19/2006/QÑ-BTC ngaøy 30/3/2006 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính và Thông tư 185/2010/TTBTC ngày 15/11/2010 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 5 24/09/2011 III. Nhiệm vụ vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû ñôn vò HCSN. 1. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng kế toán HCSN (1) Cơ quan NN, ĐV sự nghiệp, tổ chức sử dụng KP nhà nước. (2) Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (3) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng KP NSNN như : ĐV tự cân đối thu chi; các tổ chức phi chính phủ, hội, liên hiệp hội… III. Nhiệm vụ vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû ñôn vò HCSN (tt). 2. Nhiệm vụ kế toán HCSN (1) Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn KP được cấp, và các nguồn khác. (2) Đối chiếu, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán (3) Kiểm soát tình hình phân phối dự toán cho cấp dưới và việc chấp hành dự toán của cấp dưới. (4) Lập báo cáo tài chính (5) Phân tích, đánh giá công tác kế toán để tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về quản lý tài chính có hiệu quả, tiết kiệm. III. Nhiệm vụ vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû ñôn vò HCSN (tt). 3. Tổ chức công tác kế toán HCSN 3.1. Chứng từ kế toán (1) Hệ thống biểu mẫu chứng từ - Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông. - Chæ tieâu vaät tö. - Chæ tieâu tieàn teä. - Chæ tieâu TSCÑ. - Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc. 6 24/09/2011 3.1. Chứng từ kế toán (tt) (2) Lập chứng từ - Moïi nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa đơn vị ñeàu phaûi laäp chöùng töø keá toaùn. - Chöùng töø keá toaùn phaûi ñaày ñuû caùc chæ tieâu, phaûi roõ raøng, trung thöïc, Chöõ vieát treân chöùng töø khoâng ñöôïc taåy xoùa, khoâng vieát taét, soá tieàn baèng chöõ vaø baèng soá phaûi khôùp ñuùng. - Chöùng töø phaûi ñöôïc laäp ñuû lieân vaø phaûi ñaûm baûo tính thoáng nhaát noäi dung cuûa taát caû caùc lieân. 3.1. Chứng từ kế toán (tt) (3) Ký chứng từ - Moïi chöùng töø keá toaùn phaûi coù ñuû chöõ kyù theo chöùc danh quy ñònh treân chöùng töø keá toaùn môùi coù giaù trò thöïc hieän. - Chöõ kyù ñöôïc kyù baèng buùt möïc, khoâng ñöôïc kyù baèng vieát chì, vieát möïc ñoû và đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký phải do người có thẩm quyền ký (hoặc người được uỷ quyền). - Chöùng töø chi tieàn phaûi kyù theo töøng lieân. - Chöõ kyù cuûa moät ngöôøi treân chöùng töø phaûi thoáng nhaát vaø gioáng vôùi chöû kyù ñaõ ñaêng kyù. 3.1. Chứng từ kế toán (tt) (4) Luân chuyển và kiểm tra chứng từ *Trình töï luaân chuyeån chöùng töø: - Laäp, tieáp nhaän, xöû lyù chöùng töø keá toaùn - Keá toaùn tröôûng, keá toaùn vieân kieåm tra vaø kyù chöùng töø keá toaùn hoaëc trình thủ trưởng kyù duyeät. - Phaân loaïi, saép xeáp chöùng töø keá toaùn, ñònh khoaûn vaø ghi soå keá toaùn. - Löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø keá toaùn 7 24/09/2011 *Trình töï kieåm tra chöùng töø: - Kieåm tra tính roõ raøng, trung thöïc, ñaày ñuû caùc yeáu toá qui ñònh, khoâng coù hieän töôïng giaû maïo chöõ kyù, xoaù chöû, giaû maïo con daáu; noäi dung kinh teá cuûa noù phaûi phuø hôïp vôùi cheá ñoä theå leä hieän haønh, phuø hôïp vôùi ñònh möùc tieâu chuaån ñaõ ñöôïc qui ñònh. - Kieåm tra tính chính xaùc cuûa soá lieäu, thoâng tin treân chöùng töø: Kieåm tra söï tính toaùn treân chöùng töø phaûi chính xaùc (soá tieàn) - Kieåm tra vieäc chaáp haønh quy cheá quaûn lyù noäi boä cuûa nhöõng ngöôøi laäp, kieåm tra xeùt duyeät ñoái vôùi töøng loaïi nghieäp vuï. 3. Tổ chức công tác kế toán HCSN (tt) 3.2. Tài khoản kế toán ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế. - Loaïi 1 : phaûn aùnh caùc loaïi tieàn vaø vaät tö - Loaïi 2 : phaûn aùnh TSCÑ vaø caùc chæ tieâu lieân quan ñeán TSCÑ; - Loaïi 3 : Phaûn aùnh caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû; - Loaïi 4 : Phaûn aùnh nguoàn kinh phí; - Loaïi 5 : Phaûn aùnh caùc khoaûn thu. - Loại 6 : Phaûn aùnh caùc khoaûn chi trong quaù trình hoaït ñoäng. - Loaïi 0 : Caùc TK ngoaøi baûng. 3. Tổ chức công tác kế toán HCSN (tt) 3.3. Sổ kế toán và hình thức kế toán a. Sổ kế toán Soå saùch keá toaùn laø nhöõng tôøi soå duøng ñeå ghi cheùp, heä thoáng vaø löu tröõ toaøn boä caùc nghieäp vuï kinh teá, taøi chính ñaõ phaùt sinh theo noäi dung kinh teá vaø trình töï thôøi gian coù lieân quan ñeán đơn vị kế toán ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8 24/09/2011 3.3. Sổ kế toán và hình thức kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Soå keá toaùn toång hôïp - Soå keá toaùn chi tiết 3.3. Sổ kế toán và hình thức kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b. Hình thức kế toán + Nhaät kyù chung; + Chöùng töø ghi soå; + Nhaät kyù ‟ Soå caùi; + Keá toaùn treân maùy tính. Trình töï ghi soå theo hình thöùc keá toaùn NKC Chứng từ kế toán SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI Sổ, thẻ chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số PS BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 24/09/2011 Trình töï ghi soå theo hình thöùc keá toaùn CTGS Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp Chứng từ kế toán cùng loại . Sổ đăng ký CTGS Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO KẾ TOÁN Trình töï ghi soå theo hình thöùc keá toaùn NK-SC Chứng từ kế toán . Sổ quỹ Bảng TH chứng từ gốc cùng loại Sổ nhật ký – sổ cái Sổ chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trình töï ghi soå theo hình thöùc keá toaùn treân maùy tính SỔ KẾ TOÁN Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY VI TÍNH Sổ tổng hợp Sổ chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 24/09/2011 3. Tổ chức công tác kế toán HCSN (tt) 3.4. Tổ chức bộ máy kế toán Tuỳ theo quy mô, đặc điểm hoạt động và điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mỗi đơn vị tổ chức bộ máy kế toán độc lập, bao gồm kế toán trưởng, các kế toán viên. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý toàn bộ công tác kế toán theo quy định hiện hành. Chương 2 Keá toaùn voán baèng tieàn vaø caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn Noäi dung : I. Kế toán tiền mặt II. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc III. Kế toán tiền đang chuyển IV. Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn I. Kế toán tiền mặt 1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt (1) Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ảnh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có, tình hình biến động các loại tiền phát sinh trong đơn vị. (2) Chấp hành nghiêm các quy định về thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuất quỹ, kiểm kê quỹ… 11 24/09/2011 I. Kế toán tiền mặt (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Chứng từ kế toán sử dụng - Phieáu thu. - Phieáu chi. - Giaáy ñeà nghò taïm öùng. - Giaáy thanh toaùn taïm öùng. - Bieân lai thu tieàn. - Giaáy ruùt döï toaùn kinh phí kieâm lónh tieàn maët. - Bieân baûn kieåm keâ quyõ. I. Kế toán tiền mặt (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Tài khoản sử dụng TK 111 Nôï -Nhập quỹ tiền; -Số thừa quỹ khi kiểm kệ Coù -Xuất quỹ tiền -Số thiếu quỹ khi kiểm kê Số dư : Tiền còn tồn quỹ Tài khoản cấp 2: 1111 “Tiền VN”; 1112 “Ngoại tệ”; 1113 “Vàng bạc, đá quý, kim khí quý”. I. Kế toán tiền mặt (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Phương pháp kế toán (1) Khi rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ tiền mặt TK 112 TK 111 Số tiền thực rút 12 24/09/2011 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (2) Khi nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt TK 441; 461; 462; 465 TK 111 Số tiền thực nhận Nếu rút dự toán chi hoạt động, đồng thời ghi Có TK 008 – dự toán chi hoạt động và nếu rút dự toán chi dự án, đồng thời ghi Có TK 009 – dự toán chi dự án. 4. Phương pháp kế toán (tt) (3) Khi thu phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng tiền mặt ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TK 511 TK 111 Số tiền thực thu (4) Khi nhận được các khoản phải thu của khách hàng và các đối tượng khác bằng tiền mặt TK 311 TK 111 Số tiền thực nhận 4. Phương pháp kế toán (tt) (5) Khi được ngân sách hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TK 311 (3113) TK 111 Số tiền đƣợc hoàn (6) Khi thu hồi các khoản tạm ứng của CBCC,VC bằng tiền mặt TK 312 TK 111 Số tiền thực thu 13 24/09/2011 4. Phương pháp kế toán (tt) (7) Khi được KBNN cho tạm ứng kinh phí NS bằng tiền mặt ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TK 336 TK 111 Số tiền thực nhận (8) Khi thu hồi các nợ phải thu nội bộ bằng tiền mặt TK 342 TK 111 Số tiền thực thu 4. Phương pháp kế toán (tt) (9) Số quỹ thừa phát hiện khi kiểm kê ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TK 331 (3318) TK 111 Số tiền thực nhận (10) Khi thu được lãi cho vay, lãi tín phiếu, trái phiếu bằng tiền mặt TK 531 TK 111 Số tiền lãi thực thu 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (11) Khi chi tiền mặt mua vật liệu, dụng cụ dùng cho hoạt HCSN, dự án, đơn đặt hàng, đầu tư XDCB TK 111 TK 152; 153 Số tiền thực chi 14 24/09/2011 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (12) Khi chi tiền mặt mua vật liệu, dụng cụ, hàng hoá, TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo PP khấu trừ TK 152; 153; 155; 211 TK111 Toång giaù thanh toán Giaù mua chöathuế GTGT TK 311 (3113) Thueá GTGT ñaàu vào được khấu trừ 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (13) Khi chi tiền mặt mua TSCĐ dùng ngay cho hoạt HCSN, dự án, đơn đặt hàng của NN TK 111 TK 211, 213 Số tiền thực chi Đồng thời, ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TK 466 TK 431; 661; 662; 635 Số tiền thực chi 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (14) Khi chi các khoản đầu tư XDCB, chi hoạt động, chi dự án, chi theo đơn đặc hàng của NN, chi hoạt động SXKD bằng tiền mặt TK111 TK 241; 661; 662; 635; 631 Giá mua Toång giaù thanh toán TK 311 (3113) Thueá GTGT ñaàu vào được khấu trừ (nếu có) đối với SXKD 15 24/09/2011 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (15) Khi chi tiền mặt thanh toán các khoản nợ phải trả khác hàng, nợ vay, lương CBCC,VC và các đối tượng TK 331 (3311;3312); 334; 335 khác TK 111 Số tiền thực trả (16) Khi chi tạm ứng cho CBCC,VC bằng tiền mặt TK 111 TK 312 Số tiền thực chi 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (17) Khi chi tiền mặt cấp kinh phí cho cấp dưới TK 111 TK 341 Số tiền thực cấp (18) Khi chi hộ cấp trên hoặc cấp dưới bằng tiền mặt các khoản vãng lai nội bộ TK 111 TK 342 Số tiền thực chi 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (19) Khi chi tiền mặt nộp các khoản thuế, phí,lệ phí vào NSNN TK 111 TK 333 Số tiền thực nộp (20) Khi chi tiền mặt nộp các khoản đóng góp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) TK 111 TK 332 Số tiền thực nộp 16 24/09/2011 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (21) Khi chi tiền mặt cho các hoạt động phúc lợi, khen thưởng TK 111 TK 431 Số tiền thực chi (22) Số thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê quỹ TK 111 TK 311 (3118) Số tiền thực thiếu 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (23) Khi thu tiền mặt bán SP, HH, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo PP khấu trừ TK 531 TK 111 Giá bán chưa thuế GTGT Tổng thanh toán TK 333 Thuế GTGT đầu ra 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (24) Khi thu tiền mặt bán SP, HH, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo PP trực tiếp TK 531 TK 111 Tổng giá thanh toán (25) Khi đơn vị vay tiền nhập quỹ tiền mặt TK 331 (3312) TK 111 Số tiền thực nhập 17 24/09/2011 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (26) Khi nhận vốn kinh doanh của CBCC,VC… bằng tiền mặt. TK 411 TK 111 Số tiền thực nhận (27) Khi thu hồi các khoản kinh phí cấp chi cấp dưới bằng tiền mặt TK 341 TK 111 Số tiền thực thu 4. Phương pháp kế toán (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (28) Khi nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt TK 521 TK 111 Số tiền thực nhận (nếu chƣa có chứng từ ghi thu – chi) Hoặc TK 461, 462, 465, 441 TK 111 Số tiền thực nhận (nếu có chứng từ ghi thu – chi) II. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc 1. Nguyên tắc kế toán gửi ngân hàng, kho bạc (1) Phaûi toå chöùc theo doõi rieâng töøng loaïi tieàn göûi (KP hoạt động, KP dự án…) theo töøng ngaân haøng, kho baïc. (2) Ñònh kyø phaûi kieåm tra, ñoái chieáu vôùi soá lieäu cuûa ngaân haøng, kho baïc với sổ kế toán. 18 24/09/2011 II. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tt) 2. Chứng từ sử dụng - Giấy nộp tiền vào tài khoản; - Uỷ nhiệm thu; - Uỷ nhiệm chi - Giấy báo nợ; - Giấy báo có; Bảng kê của ngân hàng, KB II. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Tài khoản sử dụng Nôï TK 112 - Tiền gửi vào tài khoản Coù - Tiền rút ra từ tài khoản Số dư : Tiền còn gửi tại NH, KB Tài khoản cấp 2: 1121 “Tiền VN”; 1122 “Ngoại tệ”; 1123 “Vàng bạc, đá quý, kim khí quý”. II. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tt) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc Hạch toán tương tự như tiền mặt, thay TK 111 bằng TK 112 19 24/09/2011 III. Kế toán tiền đang chuyển 1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển Tieàn ñang chuyeån laø khoaûn tieàn cuûa ñôn vò ñaõ laøm thuû tuïc chuyeån vaøo NH, KB hoaëc ñaõ laøm thuû tuïc chuyeån töø taøi khoaûn NH, KB ñeå traû cho caùc ñôn vò khaùc nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo nôï hoaëc baùo coù của NH, KB. III. Kế toán tiền đang chuyển (tt) 2. Chứng từ sử dụng - Giấy báo nợ; - Giấy báo có. 3. Tài khoản sử dụng TK 113 Nôï - Các khoản tiền đã xuất quỹ nộp vào NH,KB nhưng chưa nhận giấy báo có. - Các khoản tiền đã làm thủ tục chuyển trả KH bằng tiền gửi NH, KB nhưng chưa nhận giấy báo nợ Coù - Khi nhận giấy báo có tiền đã chuyển vào TK - Khi nhận giấy báo nợ tiền đã chuyển trả khách hàng Số dƣ : Các khoản tiền còn đang chuyển III. Kế toán tiền đang chuyển (tt) 4. Phương pháp kế toán tiền đang chuyển (1) Khi xuất quỹ tiền mặt gửi vào NH, KB nhưng chưa nhận được giấy báo có của NH, KB TK 111 TK 113 Số tiền thực xuất (2) Khi NH, KB báo có tiền đã vào tài khoản TK 113 TK 112 Số tiền thực nhận 20
- Xem thêm -