Tài liệu Bài giảng internet marketing chương 4 - ths. trần trí dũng

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Chương 4 Chiến lược internet marketing 1 ThS. Trần Trí Dũng 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Nội dung      2 Tổng quan Chiến lược e-marketing Phân tích tình huống Xác định các mục tiêu Hình thành chiến lược 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tổng quan  “The key question is not whether to deploy Internet technology – companies have no choice if they want to stay competitive – but how to deploy it.” Porter, M. (2001) Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001, 62–78. 3 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tổng quan (tt)  Chiến lược là gì? – – – 4 Đưa ra một kế họach dài hạn cho việc phát triển doanh nghiệp Xác định cách thức đạt được mục tiêu doanh nghiệp Phân bổ tài nguồn lực để đạt được mục tiêu 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tổng quan (tt)    5 Chiến lược e-marketing thực chất là một channel strategy Đóng góp của các kênh trực tuyến thông qua các dịch vụ được triển khai, doanh số & lợi nhuận sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể Các kênh thì rất khác nhau (đặc điểm, các thức triển khai,...). Nhưng, chúng ta cần một chiến lược tích hợp tổng thể 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tổng quan (tt) 6 Figure 4.1 Internal and external influences on Internet marketing strategy 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Tổng quan (tt)  Các vấn đề có thể gặp phải nếu không có chiến lược e-marketing? – – – – – 7 Đánh giá không đúng mức nhu cầu Mất thị phần Phân bổ nguồn lực không hợp lý Không có cơ sở để đối chiếu trong quá trình thực hiện ... 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Chiến lược e-marketing 8 Figure 4.2 Hierarchy of organisation plans including e-marketing plans 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Chiến lược e-marketing (tt) 9 Figure 4.4 A simple framework for Internet marketing strategy development 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Phân tích tình huống   10 Phân tích bên trong công ty Phân tích bên ngòai công ty 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Phân tích tình huống (tt)  Bên trong công ty – Mức độ đóng góp của internet đối với DN:  – Phân tích nguồn lực:  11 Visit, visitor, duration, click-through ratio, conversion rate,… Tài chính, cơ sở hạ tầng công nghệ & nhân lực 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Phân tích tình huống (tt) 12 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Phân tích tình huống (tt)  Bên ngoài công ty – – 13 Môi trường vi mô: Nhu cầu & hành vi khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cấu trúc thị trường, các trung gian, cơ hội và rủi ro (SWOT),… Môi trường vĩ mô: SLEPT factors 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Phân tích tình huống (tt) A generic SWOT analysis showing typical opportunities and threats presented by the Internet15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Figure 4.7 14 Xác định các mục tiêu  Đóng góp vào doanh thu – –  15 EasyJet: 95% doanh số là kênh bán hàng trực tuyến Jetstar Pacific và các công ty khác? Hình thành các mục tiêu thỏa mãn tiêu chí SMART 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Xác định các mục tiêu (tt)  16 Lợi ích của internet marketing 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Xác định các mục tiêu (tt) 17 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Hình thành chiến lược 18  Hình thành, xem xét và lựa chọn chiến lược phù hợp nhằm đạt được mục tiêu,  Liên quan đến việc lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu & xác định cách thức để mang giá trị đến cho khách hàng 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ Hình thành chiến lược  Các quyết định: – – – – – – – 19 Chiến lược phát triển sản phẩm & thị trường Chiến lược mô hình tạo doanh thu Chiến lược marketing mục tiêu Chiến lược khác biệt và định vị (bao gồm marketing-mix) Chiến lược phân phối đa kênh Chiến lược giao tiếp đa kênh Phân bổ ngân sách & phối hợp kênh 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/ QĐ: Chiến lược phát triển sản phẩm & thị trường Using the Internet to support different growth strategies Figure 4.10 20 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
- Xem thêm -