Tài liệu Bài giảng huấn luyện an toàn lao động (atlđ) vệ sinh lao động (vslđ) ( www.sites.google.com/site/thuvientailieuvip )

  • Số trang: 253 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 6116 |
  • Lượt tải: 2
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông II HUẤN LUYỆN “AN TOÀN LAO ĐỘNG (ATLĐ) – VỆ SINH LAO ĐỘNG (VSLĐ) (VSLĐ)” ” Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 1 Hoï vaø teân: LÖU TRÖÔØNG VAÊN Naêm sinh: 1965 Nam Giaùo duïc: œ Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. œ Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. œ Tot Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002. œ Tiến ế sỹ chuyeân ngaønh Kỹ thuật & Quản lý xây dựng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea, 2009 • Lónh vöc vöïc nghieâ nghien n cöù cöu: u: Quan Quaûn lyù ly döï dö aù an, n, Phaâ Phan n tích & thẩm ịnh ñaà ñau u tö XD - baát ñoäng saûn, • Email: luutruongvan@gmail.com • Website: http://sites.google.com/site/luutruongvan/ • Điện thoại di động: 0972016505 • Cơ quan: P.312, P 312 97 Võ Văn Tần Tần, Q Q.3, 3 TP TP.HCM HCM • • • Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 2 Nội dung 1 2 Những quy định chung về ATLĐ, VSLĐ Những quy định cụ thể về ATLĐ, VSLĐ tại nơi làm việc – An toàn về điện Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 3 1 Những quy định chung về 1. ATLĐ,, VSLĐ Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 4 1 1 Mục đích, 1.1. đích ý nghĩa của công tác ATLĐ,, VSLĐ Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 5 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 6 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 7 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 8 • Anh chị có suy nghĩ sau khi quan sát các bức hình nói trên? Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 9 Ý nghóa vaø lôïi ích cuûa coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng • Ý nghĩa chính trị – Bảo hộ lao động tốt là góp phần tích cực chăm lo bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và đời sống ố người lao động, biểu ể hiện quan điểm quần chúng, quan điểm quí trọng con người của Đảng và Nhà nước nước, vai trò của con người trong xã hội được tôn trọng. – Ngược lại, lại nếu công tác bảo hộ lao động không được thực hiện tốt, điều kiện lao động của người lao động còn quá nặng nhọc, độc hại, để xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng thì uy tín của chế độ, uy tín của doanh nghiệp sẽ bị giảm sút Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 10 Ý nghóa vaø lôïi ích cuûa coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng • Ý nghĩa hĩ xãã hội – Bảo hộ lao động vừa là yêu cầu thiết thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời là yêu cầu, là nguyện vọng chính đáng của người lao động. – Bảo hộ lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh mọi người lao động được sống khoẻ mạnh mạnh, mạnh, làm việc có hiệu quả cao và có vị trí xứng đáng trong xã hội, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ khoa học kỹ thuật. thuật – Tai nạn lao động không xảy ra, sức khỏe của người lao động được bảo đảm thì Nhà nước và xã hội sẽ giảm bớt được những tổn ổ thất ấ trong việc khắc ắ phục hậu quả và tập trung đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 11 Ý nghóa vaø lôïi ích cuûa coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng • Lợi ích về kinh tế – Trong sản xuất, nếu người lao động được bảo vệ tốt có tốt, ó sức ứ kh khoẻ, ẻ không khô bị ốm ố đau, đ bệnh bệ h tật tật, điều kiện làm việc thoải mái, không nơm nớp lo sợ bị tai t i nạn lao l độ động, bị mắc ắ bệnh bệ h nghề hề nghiệp hiệ Î sẽ an tâm, phấn khởi sản xuất, sẽ có ngày công ô cao, giờ iờ công ô cao, năng ă suất ất lao l động độ cao, chất lượng sản phẩm tốt Î luôn luôn hoàn thà h tốt kế hoạch thành h h sản ả xuất ất và à công ô tá tác. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 12 Ngày g y côngg lao động ộ g sẽ ggiảm Sức lao động của xã hội giảm Chi phí về bồi thường TNLĐ, ốm đau, điều trị, ma chay... là rất lớn Chi phí lớn do máy móc, nhà xưởng nguyên vật liệu bị hư hỏng xưởng, TÁC HAI CỦA TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP & Xà HỘI Muï Mucc ñích cuû cua a coâ cong ng tac taùc bao baûo hoä lao ñoäng 1 Đảm bảo an toàn thân thể của người lao ộ g động 2 Bảo đảm người ời lao l động khỏe mạnh,, không mạnh bị mắc bệnh nghề nghiệp 3 Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khoẻ, khoẻ, khả năng lao động cho người lao động Noääi dung g coâng taùc Baûo hoää lao ñoääng Kỹ thuật an toàn t à Vệ sinh lao động Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động Noäi dung g coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng (tiếp p theo) Kỹỹ thuật ậ an toàn : - Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiể trong sản xuất hiểm ấ đối vớii ngườii lao l động. đ - Tất cả các biện pháp đó được quy định cụ thể tại các quy phạm, tiêu chuẩn và các văn bản khác về lĩnh vực kỹ thuật an toàn. toàn Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 16 Noäi dung g coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng (tiếp p theo) Nội ộ dungg kỹỹ thuật ậ an toàn chủ yếu y gồm g những vấn đề sau đây: • Xác định vùng nguy hiểm. hiểm • Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn. • Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiể tí hiểm, tín hiệu, hiệ bá báo hiệu, hiệ ttrang bị bả bảo vệệ cáá nhân Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 17 Noäi dung g coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng (tiếp p theo) Vệệ sinh lao động ộ g: • Vệ sinh lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất ấ đối vớii ngườii lao l động. đ Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 18 Noäi dung g coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng (tiếp p theo) • Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động, bao gồm: – Xác định khoảng cách an toàn về vệ sinh. – Xác định các yếu tố có hại tới sức khoẻ. – Biện pháp về tổ chức, tuyên truyền, giáo dục ý thức và kiến thức về vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khoẻ, tuyển dụng lao động. – Biện pháp về vệ sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. ờ – Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh: kỹ thuật thông gió, điều hoà nhiệt độ, độ chống bụi, b i khí độc; kỹ thuật th ật chống tiếng ồn và rung sóc; kỹ thuật chiếu sáng; kỹ thuật chống bức xạ, phóng xạ, điện từ trường... Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 19 Noäi dung g coâng taùc Baûo hoä lao ñoäng (tiếp p theo) Chính sách, chế độ bảo hộ lao động : • Các chính sách sách, chế độ bảo hộ lao động chủ yếu bao gồm: các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động. • Các chính sách, chếế độ nhằm ằ đảm bảo sử dụng sức lao động hợp lý khoa học; bồi dưỡng phục hồi sức lao động; thời giờ ệ , thời ggiờ nghỉ g ngơi.... g làm việc, • Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động nhằm bảo đảm thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp về vệ sinh lao động như chế độ trách nhiệm của cán bộ quản lý, của tổ chức bộ máy làm công tác bảo hộ lao động; kế hoạch hoá công tác bảo hộ lao động, các chế độ về tuyên truyền huấn luyện, luyện chế độ về thanh tra, tra kiểm tra, tra chế độ về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.... Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 20
- Xem thêm -