Tài liệu Bài giảng hóa học 9 bài 46

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 379 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Bài 46: MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC TRÒ CHƠI Các gói câu hỏi 1 2 4 3 Câu 1 Từ etilen có thể điều chế được những chất nào sau đây: a. Axit axetic b. Rượu etylic c. Axetilen. d. Benzen. Câu 2 Từ rượu etylic có thể điều chế được những chất nào sau đây: a. Axit axetic b. Etilen c. Axetilen. d. Metyl clorua Câu 3 Từ axit axetic có thể điều chế được những chất nào sau đây: a. Etilen. b. Axetilen c. Rượu etylic. d. Etyaxetat. Câu 4 Rượu etylic Axit axetic Etilen Etilen, axit axetic, rượu etylic có liên hệ với nhau như thế nào? Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC I/Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic: Hãy sắp xếp các cụm từ: Rượu etylic, axit axetic, etylaxetat, etilen vào các ô trống cho thích hợp biểu diễn mối quan hệ giữa chúng. etilen 1 axit rượu 2 etylic Men giấm axit 3 axetic etyl H SO , 2 4 o t 4 axetat Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC I/Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic: etilen axit rượu etylic Men etyl axit axetic H SO , 2 4 to giấm axetat Viết phương trình phản ứng minh họa: CH2 = CH2 + H2O CH3 – CH2 – OH + O2 CH3 – COOH + C2H5 – OH Xúc tác Men giấm H2SO4 đ, to CH3 – CH2 – OH CH3 – COOH + H2O CH3 COOC2H5 + H2O Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC I/Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic: II/Bài tập: Bài tập 1: Có 3 lọ đựng 3 chất lỏng sau: Benzen, rượu etylic, axit axetic. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng trên? Viết PTPƯ xảy ra nếu có. Giải -Trích mỗi lọ một ít hoá chất. -Đốt các mẫu trích: + Mẫu nào cháy là rượu etylic và Benzen. C2H6O + O2 to CO2 + H2O 2 C6H6 + 15 O2 to  12 CO2 + 6 H2O +Mẫu còn lại là Axit axetic. -Cho một ít kim loại Na vào 2 mẫu tham gia phản ứng cháy. +Mẫu nào có hiện tượng sủi bọt khí và có khí bay ra là rượu etylic: C2H5OH + Na  C2H5ONa + H2 +Mẫu còn lại là Benzen. Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC I/Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic: II/Bài tập: Bài tập 2 Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O. a/ Hỏi trong A có những nguyên tố nào? b/ Xác định CTPT của A , biết tỉ khối hơi của A là so với hiđro là 23. Các bước giải bài toán: B1: - Từ mCO2 => nC => mC -Từ mH2O => nH => mH B2:-Tính tổng mC+ mH: + Nếu mC+ mH =mA => A chỉ chứa 2 nguyên tố: C,H. + Nếu mC + mH A chứa: C,H,O + mO = mA – (mC+ mH) B3 : Lập CTTQ : CxHyOz + Lập tỷ lệ: x:y:z =nC : nH : nz =>tỉ lệ tối giản. +Dựa vào phân tử khối của chất =>CTPT của chất. Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC I/Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic: II/Bài tập: A + O2 CO2 mA = 23(g) mH2O = 27 (g) mCO2 = 44 (g) a/ A gồm các nguyên tố nào? b/ Tìm CTPT của A. Biết d A/H2 = 23g + H2O Giải a/ Khối lượng của nguyên tố cacbon trong hợp chất A: 44 mC = 44 x12 = 12g Khối lượng của nguyên tố hiđro trong hợp chất A: mH = 2 7 x 2 = 3 g 18 Khối lượng của nguyên tố oxi trong hợp chất A: mO = 23 - (12+3 ) = 8 g Vậy hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố là C, H, O. b/ Giả sử hợp chất hữu cơ A có công thức là: (CxHyOz)n : x,y,z,n là số nguyên dương Ta có 12 3 8 : : = 1: 3 : 0,5 = 2 : 6 : 1 x: y: z = 12 1 16 A: (C2H6O)n MA = 23 x2 = 46 ( vì MA = dA/MH2 x MH2 ) MA = [(2 x 12) + 6 + 16]n = 46 Suy ra : n = 1 Công thức phân tử của A cần tìm là C2H6O. Về nhà: -Làm các bài tập còn lại -Chuẩn bị bài tiếp theo
- Xem thêm -