Tài liệu Bài giảng hóa học 8 bài thực hành 6

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 381 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 BÀI 39: BÀI THỰC HÀNH 6 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚC KIỂM TRA BÀI CŨ  Nêu tính chất hoá học của nước? ĐÁP ÁN  Nước tác dụng với kim loại.  Nước tác dụng với một số oxit bazơ.  Nước tác dụng với một số oxit axit. MỤC TIÊU Củng cố các kiến thức về tính chất hoá học của nước: tác dụng với kim loại mạnh, tác dụng với một số oxit bazơ, oxit axit. Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, cách thực hiện các phản ứng hoá học có kèm theo sự toả nhiệt lớn: nước tác dụng với Na, CaO. R è n luy ệ n tinh th ầ n h ợ p t á c l à m vi ệ c trong nhóm, tính cẩn thận. BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC S T T 1 Tên thí nghiệm Nước tác dụng với Na 2 Nước tác dụng với vôi sống (CaO) 3 Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit Cách tiến hành Lấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước, đặt lên tấm kính (nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài). Nhỏ vào tờ giấy thấm 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein.  Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả, cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm cho vào tờ giấy lọc trên.  Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô. Rót khoảng 1-2 ml nước vào bát sứ. Lấy một bình tam giác cho vào bình khoảng 5-6 ml nước. Cho vào muống đốt hoá chất một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh. Đốt muống chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác, đậy chặt nút lại. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho khói P2O5 tan hết trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành bình tam giác. Hiện tượng quan sát được Kết quả TN Phương trình phản ứng NỘI DUNG THỰC HÀNH Thí nghiệm 1 Nước tác dụng với Na. Thí nghiệm 2 Nước tác dụng với vôi sống (CaO). Thí nghiệm 3 Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit. CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1  Lấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước, đặt lên tấm kính (nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài). Nhỏ vào tờ giấy thấm 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein.  Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả, cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm cho vào tờ giấy lọc đã chuẩn bị ở trên. DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 1 Đồ dùng Giấy lọc Kẹp hoá chất  Tấm kính  Dao Hoá chất Na Phenolphtalein Nước LƯU Ý THÍ NGHIỆM 1 Na phản ứng với H2O rất mãnh liệt, toả nhiều nhiệt, phải làm với lượng Na ít, thực hiện phản ứng trên giấy lọc thấm nước cho an toàn.  Tuyệt đối không được dùng tay cầm Na.  Không được ghé mắt gần tấm kính khi phản ứng xảy ra. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1  Lấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước, đặt lên tấm kính (nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài). Nhỏ vào tờ giấy thấm 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein.  Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả, cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm cho vào tờ giấy lọc đã chuẩn bị ở trên. HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNGTHÍ NGHIỆM 1  Hiện tượng - Miếng Na tan dần. - Có khí thoát ra. - Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein đổi thành màu đỏ.  Phương trình phản ứng 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2 Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô. Rót khoảng 1-2 ml nước vào bát sứ. Cho thêm mẩu quì tím hoặc phenolphtalein vào bát sứ. DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 2 Đồ dùng Bát sứ Ống nhỏ giọt Hoá chất  CaO Phenolphtalein hoặc quỳ tím Nước LƯU Ý THÍ NGHIỆM 2 Ph ả n ứ ng c ủ a CaO v ớ i n ư ớ c c ũ ng to ả nhiệt lớn, phải thực hiện với lượng nhỏ CaO, và làm trong bát sứ. Khi cho nước vào nên cho từ từ và lưu ý không để bắn vào người. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2 Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô. Rót khoảng 1-2 ml nước vào bát sứ. Cho thêm mẩu quì tím hoặc phenolphtalein vào bát sứ. HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 2 Hiện tượng Mẩu vôi nhão ra. Phản ứng toả nhiều nhiệt. Dung dịch làm quì tím đổi thành màu xanh, Phenol phtalein đổi thành màu đỏ. Phương trình phản ứng CaO + H2O  Ca(OH)2 CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 3  Lấy một bình tam giác, cho vào bình khoảng 5-6 ml nước.  Cho vào muỗng đốt hoá chất (có kèm nút cao su xuyên qua) một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh.  Đốt muỗng chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác, đậy chặt n ú t l ạ i. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho khói P2O5 tan hết trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành trong bình tam giác. DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 3 Đồ dùng Bình tam giác Đèn cồn Nút cao su Muỗng đốt hoá chất Diêm Hoá chất Photpho đỏ Nước Quỳ tím TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 3 Lấy một bình tam giác, cho vào bình khoảng 5-6 ml nước.  Cho vào muỗng đốt hoá chất (có kèm nút cao su xuyên qua) một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh.  Đốt muỗng chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào b ì nh tam gi á c, đ ậ y ch ặ t n ú t l ạ i. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho kh ó i P2O5 tan h ế t trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành trong bình tam giác HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 3 Hiện tượng: Photpho cháy sáng. Có khói màu trắng tạo thành. Sau khi lắc khói màu trắng tan hết. Dung dịch làm quì tím đổi thành màu đỏ. Phương trình phản ứng P2O5 + 3H2O  2H3PO4 KIẾN THỨC CẦN NHỚ SAU 3 THÍ NGHIỆM 1. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ th ư ờ ng t ạ o th à nh dung d ị ch baz ơ v à gi ải phóng hiđro. 2. Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành dung dịch bazơ.  Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh, phenolphtalein thành màu đỏ. 3. Nước tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit.  Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ.
- Xem thêm -