Tài liệu Bài giảng hình thang toán 5

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng toán lớp 5 HÌNH THANG CÁI THANG ĐÁY BÉ ĐÁY LỚN Nhận xét: Hình thang có bốn cạnh trong đó có hai cạnh song song gọi là 2 đáy, hai cạnh kia là hai cạnh bên . Học sinh quan sát các hình và cho biết hình nào là hình thang? (b) (a) (c) (d) (e) Học sinh thảo luận theo bàn: Câu hỏi: Hình thang và hình chữ nhật có gì giống và khác nhau? ĐÁY BÉ ĐÁY LỚN Nhận xét: Đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy được gọi là chiều cao của hình thang. ĐÁY BÉ Hình thang này có gì đặc biệt? HÌNHĐÁY THANG LỚNVUÔNG Nhận xét: - Hình thang có bốn cạnh trong đó có hai cạnh song song gọi là 2ø đáy, hai cạnh kia là hai cạnh bên . - Đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy được gọi là chiều cao của hình thang. - Hình thang vuông là hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy. Hình thang thường và hình thang vuông có gì giống và khác nhau? Hình thang thường Hình thang vuông HÌNH THANG VÍ DỤ NHẬN XÉT Hình thang có bốn cạnh, trong đ ó c ó hai c ạnh song song là hai đáy Đ o ạ n th ẳ ng n ằ m gi ữa hai đ á y v à vu ô ng g óc với hai đáy đượcgọi là chiều cao. Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đ á y đ ư ợ c g ọ i l à h ình thang vuông. LUYỆN TẬP Luyện tập : A B BÀI TẬP 1: Hãy nêu tên đỉnh, cạnh bên, hai đáy của hình thang ABCD.. Dùng ê-ke kẻ chiều cao của hình thang đó ? D C BÀI TẬP 2: -Hình thang vuông MNPQ có mấy góc vuông? M N -Nêu tên hai đáy? -Hai cạnh bên? -Chiều cao? Q P A BÀI TẬP 3: Trên hình vẽ bên có hai đoạn thẳng song song là ED và BC: E a) Hãy viết tên hình thang. D b) Hãy viết tên các hình tam giác. B C HÌNH THANG VÍ DỤ NHẬN XÉT Hình thang có bốn cạnh, trong đ ó c ó hai c ạnh song song là hai đáy. Đ o ạ n th ẳ ng n ằ m gi ữa hai đ á y v à vu ô ng g óc với hai đáy đượcgọi là chiều cao. Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đ á y đ ư ợ c g ọ i l à h ình thang vuông. LUYỆN TẬP BÀI TẬP 1: BÀI TẬP 2: BÀI TẬP 3:
- Xem thêm -