Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông

  • Số trang: 435 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 237 |
  • Lượt tải: 3
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng hệ thống viễn thông
1 9/12/2010 Truyền thông điện tử là quá trình Sử dụng các mạch điện tử 2 9/12/2010 HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG: TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ - TRUYỀN THÔNG SỐ - Dữ liệu nguồn BỘ PHÁT MÔI TRƯỜNG TRUYỀN 3 BỘ NHÂN Dữ liệu đích 9/12/2010 VÍ DỤ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG SỐ MODEM TƯƠNG TỰ MODEM SỐ WAN/LAN (DIGITAL) TƯƠNG TỰ IP GATEWAY IP GATEWAY 4 TƯƠNG TỰ 9/12/2010 VÍ DỤ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG FREE SPACE AAAIR RADIO STATION TƯƠNG TỰ TƯƠNG TỰ TƯƠNG TỰ DS1 TƯƠNG TỰ CODEC CODEC 5 TƯƠNG TỰ 9/12/2010 6 9/12/2010 ™ TƯƠNG TỰ = LIÊN TỤC ™ SỐ = RỜI RẠC 7 9/12/2010 Điều chế: Chồng tín hiệu chứa thông tin ở tần số thấp (intelligence signa/ information) với tín hiệu sóng mang ở tần số cao (tần số translation) để truyền đi. Giải điều chế: giải mã tín hiệu chứa thông tin tần số thấp từ tín hiệu tần số cao nhận được. Tại sao phải điều chế? Trên thực tế không thể truyền tín hiệu ở tần số thấp trong không gian nên phải tiến hành điều chế. 8 9/12/2010 Tại sao sóng mang phải có tần số cao? Truyền đồng thời mà không giao thao. Xây dựng các anten nhỏ. (i.e ¼ bước sóng) (ở tần số audio, kích thước anten lên đến hàng dặm) Điều chế là thay đổi tính chất của sóng mang theo tín hiệu chứa thông tin. ¾Modulating sinal = tín hiệu chứa thông tin tần số thấp (tín hiệu dải gốc) ¾Unmodulated Carrier = sóng mang tần số cao. ¾Modulated wave = tín hiệu kết quả 9 9/12/2010 TÌN HIỆU ĐIỀU CHẾ (CHỨA THÔNG TIN, TẦN SỐ THẤP) BỘ ĐIỀU CHẾ (UP CONVERTER) SÓNG ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN (KÊNH TRUYỀN) DAO ĐỘNG TẠO SÓNG MANG (TẦN SỐ CAO) 10 9/12/2010 SÓNG ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN (KÊNH TRUYỀN) BỘ GIẢI ĐIỀU CHẾ (DOWN CONVERTER) TÌN HIỆU GIẢI ĐIỀU CHẾ (CHỨA THÔNG TIN, TẦN SỐ THẤP) LOCAL OSCILLATOR (TẦN SỐ CAO) 11 9/12/2010 TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ ANALOG RADIO • AM, FM, PM (Điều chế tương tự) TRUYỀN THÔNG SỐ DIGITAL RADIO • ASK, PSK, FSK, QAM (Điều chế số) TRUYỀN TẢI SỐ • PWM, PPM, PAM, PCM/ADPCM/DPCM 12 9/12/2010 Hệ thống truyền thông tương tự: năng lượng được phát/ nhận ở dạng tương tự. • ANALOG TRUYỀN TẢI: tín hiệu mang thông tin là tương tự Không điều chế, tín hiệu dải gốc được truyền qua cáp đồng •ANALOG RADIO: tín hiệu điều chế và sóng mang đều là tương tự. Điều chế (i.e. AM, FM, PM), Tín hiệu SSB/DSB được truyền trong FREE SPACE/ khí quyển trái đất (lan truyền RF). 13 9/12/2010 • DIGITAL TRUYỀN TẢI – HỆ THỐNG SỐ THẬT SỰ: Xung số (i.e. TTL, NRZ, PCM) được truyền trên cáp đồng/ cáp quang (không có sóng mang tương tự). Thông tin dạng tương tự/ số (cần chuyển đổi A/D VÀ D/A). • DIGITAL RADIO: Sóng mang tương tự được điều chế số(i.e. PAM, QAM, ASK, PSK, FSK, PWM). Truyền qua cáp đồng, cáp quang hay FREE SPACE 14 9/12/2010 V 0 t V θ 1 T = f v(t ) = V sin(2πft + θ ) 15 9/12/2010 v (t ) = Carrier Signal V = Amplitude ω 1 f = Frequency = = T 2 π θ = Angle = Phase TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ TƯƠNG TỰ ĐIỀU CHẾ FM AM PM v(t ) = V sin(2πft +θ ) TÍN HIỆU ĐIỀU CHẾ SỐ ASK FSK PSK Có thể là Cosin TÍN HIỆU SÓNG MANG CHƯA ĐIỀU CHẾ QAM ĐiỀU CHẾ 16 9/12/2010 Tín hiệu thông tin được chuyển đổi sang năng lượng sóng điện từ và có thể lan truyền trong một dãy tần số: ™ Thế hoặc dòng theo cáp đồng. ™Sóng radio phát trong free space. ™Sóng ánh sáng ở cáp quang. 17 9/12/2010 FREQUENCY RANGE DESIGNATION EXAMPLE 30 Hz - 300 Hz ELF AC POWER (60 Hz) .300Hz - 3 kHz VF VOICE (SPEECH) 3 kHz - 30 kHz VLF MILITARY SYSTEMS 30 kHz - 300 kHz LF NAVIGATION 300 kHz - 3 MHz MF AM (535 kHz - 1605 kHz) 3 MHz - 30 MHz HF SHORT WAVES (CBs) 30 MHz - 300 MHz VHF FM (88 MHz - 108 MHz) VHF TV Chs 2 - 13 (54 MHz - 216 MHz) 300 MHz - 3 GHz UHF TV Chs 14 - 83, CELLULAR PHONES f > 1 GHz UHF MICROWAVE, SATELLITE COMMUNICATION 3 GHz - 30 GHz SHF MICROWAVE, SATELLITE COMMUNICATION SPECIALIZED RADIO COMMUNICATION APPLICATIONS 30 GHz - 300 GHz EHF 300 GHz - 300 THz INFRARED HEAT SINK GUIDANCE SYSTEMS VISIBLE LIGHT 300 THz - 3 PHz OPTICAL FIBER SYSTEMS 18 9/12/2010 [λ ] Bước sóng: chiều dài một chu kỳ của sóng radio (EMV) chiếm trong không gian. λ v λ = f ↑ f ,↓ λ [m ] λ = Wavelength [ m / cycle ] v = Speed of light [3 x 10 8 m / s ] f = frequency [cycle / s , Hz ] 19 9/12/2010 [λ ] VÍ D Ụ: f = 1 kHz, f = 100 kHz, f = 10 MHz Xác định bước sóng λ 3 x 10 8 5 λ = = 3 x 10 m 3 10 8 3 x 10 3 λ = = 3 x 10 m 5 10 3 x 10 8 λ = = 30 m 7 10 20 ↑ f ,↓ λ 9/12/2010
- Xem thêm -