Tài liệu Bài giảng hệ thống thông tin quản lý chương 4 - ths. thái kim phụng

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 400 |
  • Lượt tải: 1
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 4 Hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý Nội Dung 1. CÁC CẤP RA QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC 2. CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ 3. CÁC LOẠI HTTT THEO CẤP QUẢN LÝ  Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems - TPS)  Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems MIS)  Hệ thống hỗ trợ ra quyết định – Decision Support System (DSS)  Hệ thống trợ giúp lãnh đạo (Executive Support System - ESS)  Hệ tự động văn phòng (Office Automation System - OAS)  Hệ thống quản lý tri thức (Knowledge Management System - KWMS)  Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)  Hệ chuyên gia (Expert System - ES) CÁC CẤP RA QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC - Người ra QĐ : Nhà quản lý cấp Lãnh đạo (Executive-level Managers) - HTTT : Tổng hợp những dữ liệu thống kê của tổ chức và dự đoán trong tương lai. - Mục tiêu : Cải tiến chiến lược và kế hoạch của tổ chức… Cấp Chiến lược (Excutive level) - Người ra QĐ : Nhà QL tầm trung và QL chức năng (Mid-level Managers and Function Managers) - HTTT : Tự động hóa việc giám sát và kiểm soát những Cấp Chiến thuật (Managerial level) hoạt động ở mức điều hành. - Mục tiêu : Cải tiến năng lực của tổ chức. Cấp tác nghiệp (Operational level) - Người ra QĐ : Quản đốc (Foreman) hoặc Giám sát (Supervisor) - HTTT : Tự động hóa những sự kiện và hoạt động lập đi lập lại hàng ngày. - Mục tiêu : Cải tiến năng lực của tổ chức. Mô hình các cấp quản lý và việc sử dụng hệ thống thông tin trong việc ra quyết định. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ     HT cấp tác nghiệp (Operational-level system): Giám sát các giao dịch & các hoạt động cơ bản của tổ chức HT cấp chuyên gia & văn phòng (Knowledge-level system): hổ trợ chuyên gia & nhân viên văn phòng HT cấp chiến thuật (management-level system): hỗ trợ giám sát, kiểm soát, ra quyết định & các hoạt động quản trị của nhà quản lý cấp trung HT cấp chiến lược (strategic-level system): hỗ trợ các hoạt động lập kế hoạch dài hạn của nhà quản lý cấp cao CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ        Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems - TPS) Các hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems - MIS) Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System DSS) Hệ thống trợ giúp lãnh đạo (Executive Support System ESS) Hệ tự động văn phòng (Office Automation System - OAS) Hệ thống quản lý tri thức (Knowledge Management System - KMS) Hệ chuyên gia (Expert System - ES) Hệ thống xử lý giao dịch (Transactions Processing System, TPS)  Mục đích • TPS giúp cho tổ chức/doanh nghiệp thực hiện và/hoặc theo dõi những hoạt động hàng ngày (các giao dịch). • hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu giao dịch; có thể kiểm soát các quyết định được tạo ra như một phần trong giao dịch • Dùng ở cấp tác nghiệp • Tự động hóa các hoạt động xử lý thông tin lặp lại; gia tăng tốc độ xử lý, gia tăng độ chính xác; dạt hiệu suất lớn hơn  Các vấn đề TPS thường đặt ra • TPS (xây dựng từ năm 50s) giúp nhà quản lý  Xử lý các giao dịch tự động VD: Xử lý đơn hàng  Truy vấn các thông tin liên quan tới các giao dịch đã được xử lý VD: Khách hàng X có bao nhiêu đơn đặt hàng? Giá trị là bao nhiêu? Khách hàng X có mua hàng trong tháng tới (có đơn đặt hàng chưa)? Danh sách các khách hàng Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)   Hệ TPS:  TPS trực tuyến (online) Nối trực tiếp giữa người điều hành và chương trình TPS. Hệ thống trực tuyến sẽ cho kết quả tức thời.  TPS theo lô (batch) Tất cả các giao dịch được tập hợp lại với nhau và được xử lý chung 1 lần. Nhập liệu: • Thủ công • Bán tự động • tự động Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)  Cấu trúc của TPS trực tuyến (on-line) Chöông trình TPS Caùc söï kieän/ giao dòch Bieåu (forms) Giao dieän Baùo caùo (reports) Ñònh kyø Cô sôû döõ lieäu cuûa TPS Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)  Cấu trúc của TPS theo lô (batch) Tập tin giao dịch Các sự kiện/ giao dịch Giao diện Tập tin giao dịch được sắp xếp Chương trình sắp xếp Chương trình TPS Định kỳ Cơ sở dữ liệu của TPS Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)  Ðặc diểm các thành phần của hệ thống TPS Thaønh phaàn Ñoái töôïng söû duïng Ñaëc ñieåm Döõ lieäu Caùc nhaân vieân vaø caùc nhaø quaûn lyù caáp thaáp (caùc taùc nghieäp) Caùc giao dòch haøng ngaøy (cuï theå, chi tieát) Thuû tuïc Coù caáu truùc vaø chuaån hoùa Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS) Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS) Các HT TPS Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System, MIS)  Mục đích  Tạo ra các báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu dưới dạng tóm tắt về hiệu quả hoạt động nội bộ của tổ chức hoặc hiệu quả đóng góp của các đối tượng giao dịch (khách hàng và nhà cung cấp).  Vấn đề đặt ra  MIS phục vụ cho công tác quản lý (hoạch định, thực hiện và  kiểm soát). MIS chỉ quan tâm đến hiệu quả hoạt động của các đối tượng trong và ngoài tổ chức để có các biện pháp đối xử và phân bổ nguồn lực thích hợp. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System, MIS)      Hệ thống thông tin quản lý (MIS) – cung cấp thông tin cho việc quản lý tổ chức Lấy và tổng hợp dữ liệu từ TPS Cho phép các nhà quản lý kiểm soát và điều khiển các tổ chức Cung cấp những thông tin phản hồi chính xác Cung cấp các báo cáo đặc biệt trên cơ sở đã được lập kế hoạch Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS)  Cấu trúc chung của MIS Cô sôû döõ lieäu MIS Cô sôû döõ lieäu cuûa TPS Truy vaán (queries) Baùo caùo (reports) - Ñònh kyø - Baát thöôøng (adhoc) - Ngoaïi leä Chöông trình MIS Bieåu (forms) Nhaø quaûn lyù caáp trung Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS)  Đặc điểm MIS  TPS Hỗ trợ cho trong xử lý và lưu trữ giao dịch  MIS sử dụng CSDL hợp nhất và hỗ trợ cho nhiều chức năng    trong tổ chức MIS đủ mềm dẻo để có thể thích ứng được với những nhu cầu về thông tin của tổ chức MIS tạo lớp vỏ an toàn cho HT và phân quyền cho việc truy nhập HT MIS cung cấp thông tin theo thời gian cho các nhà QL, chủ yếu là các thông tin có cấu trúc Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS)  Đặc điểm các thành phần của MIS Thaønh phaàn Ñaëc ñieåm Ñoái töôïng söû duïng Caùc nhaø QL caáp trung. Nhaø QL hôïp taùc vôùi phaân tích vieân trong quaù trình xaây döïng MIS. Döõ lieäu Coù caáu truùc. Töø 2 nguoàn: (1) töø TPS, (2) töø nhaø quaûn lyù (keá hoaïch). Thuû tuïc Coù caáu truùc. Thoâng tin caàn taïo ra: (1) Baùo caùo toùm taét ñònh kyø, (2) Baùo caùo theo yeâu caàu, (3) Baùo caùo ngoaïi leä. Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS) Ví dụ về HTTT quản lý
- Xem thêm -