Tài liệu Bài giảng giới thiệu môn học hệ thống plc - ts. lê ngọc bích

  • Số trang: 176 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

10/23/2012 Giôùi thieäu moân hoïc Heä Thoáng PLC (Misubishi) TS. Leâ Ngoïc Bích Khoa Cô Khí Boä moân Cô Ñieän Töû Caùc hieåu bieát, caùc kyõ naêng caàn ñaït ñöôïc  Coù khaû naêng öùng duïng PLC vaøo vieäc ñieàu khieån caùc thieát bò coâng nghieäp; ñaëc bieät laø ñieàu khieån trình töï caùc quaù trình saûn xuaát trong coâng nghieäp  Hieåu caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng ñieàu khieån duøng PLC.  Coù theå phaân tích caáu hình caàn thieát cho heä thoáng.  Bieát söû duïng moät loaïi PLC cuï theå.  Xaây döïng ñöôïc moät baøi toaùn ñieàu khieån cuï theå duøng PLC. Lê Ngọc Bích Noäi dung chính Điều khiển giám sát PLC Các TB ngõ vào Các TB ngõ ra 3 Lê Ngọc Bích Noäi dung chính  Concept map figure 4 Lê Ngọc Bích Noäi dung chính  Chöông 1 : Giôùi thieäu heä thoáng ñieàu khieån duøng PLC.  Chöông 2 : Caùc heä thoáng soá  Chöông 3 : Caáu truùc phaàn cöùng PLC  Chöông 4 : Caùc vuøng döõ lieäu, vuøng nhôù, caùc quy ñònh veà döõ lieäu vaø caùch truy caëp ñòa chæ  Chöông 5 : Caùc daïng giao tieáp  Chöông 6 : Höôùng daãn caøi ñaët vaø söû duïng phaàn meàm GX Developer  Chöông 7 : Ngoân ngöõ laäp trình – taäp leänh cô baûn  Chöông 8 : Ngoân ngöõ laäp trình – söû duïng Grafcet  Chöông 9 : Ngoân ngöõ laäp trình – taäp leänh naâng cao  Chöông 10 : HMI-SCADA - GOT 5 Lê Ngọc Bích Taøi lieäu tham khaûo  [1] Leâ Hoaøi Quoác – Chung Taán Laâm, PLC trong ñieàu khieån caùc quaù trình coâng nghieäp, Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia, 2003.  [2] Programable Controllers Theory and implementation, L. A. Bryan.  [3] Misubishi automation website  [4] Leâ Ngoïc Bích, SCADA vaø truyeàn thoâng coâng nghieäp, Nhaø xuaát baûn Daân Trí.  [5] Leâ Ngoïc Bích, Kyõ thuaät laäp trình PLC, Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia, 2011. Lê Ngọc Bích Caùch ñaùnh giaù moân hoïc  Tham döï giôø giaûng treân lôùp + laøm baøi taäp ... chaám ñieåm chuyeân caàn: 20%  Kieåm tra treân lôùp : 10%  Baøi taäp veà nhaø: 10%  Project: 30%  Thi vieát cuoái hoïc kyø : 30% Lê Ngọc Bích Chöông 1 : Giôùi thieäu heä thoáng ñieàu khieån duøng PLC Heä thoáng töï ñoäng 9 Lê Ngọc Bích Activity  Analyze the following system to the above diagram:  Microwave oven  Traffic light  Weighting system 10 Lê Ngọc Bích Heä thoáng PLC  PLC laø thuaät ngöõ vieát taét töø danh töø : PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER.  Caáu truùc toång quaùt cuûa moät PLC bao goàm caùc thaønh phaàn sau:      Boä nguoàn. Bus (Traïm). Boä nhôù. Boä vi xöû lyù CPU. Caùc ngoû vaøo vaø ra. 11 Lê Ngọc Bích Heä thoáng ñieàu khieån PLC ñôn caáp Lê Ngọc Bích Heä thoáng ñieàu khieån PLC ña caáp 13 Lê Ngọc Bích Phaân caáp heä thoáng 14 Lê Ngọc Bích Phöông phaùp thieát keá vôùi PLC 15 Lê Ngọc Bích Quiz  Lập lưu đồ giải thuật cho các hệ thống sau:  Đèn giao thông (X: 15s, V: 5s, Đ: 20s)  Hệ thống trộn nguyên liệu 16 Lê Ngọc Bích Öu ñieåm cuûa heä thoáng ÑK duøng PLC 17 Lê Ngọc Bích Caùc phöông phaùp laäp trình  LAD Ñaây laø ngoân ngöõ ñoà hoaï thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi quen thieát keá maïch logic. 18 Lê Ngọc Bích Caùc phöông phaùp laäp trình  STL Gheùp bôûi nhieàu caâu leänh theo moät thuaät toaùn nhaát ñònh, moãi leänh chieám moät haøng vaø ñeàu coù caáu truùc chung laø “teân leänh” + “toaùn haïng”. 19 Lê Ngọc Bích Caùc phöông phaùp laäp trình  FBD Ñaây cuõng laø ngoân ngöõ ñoà hoaï thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi quen thieát keá maïch ñieàu khieån soá. 20 Lê Ngọc Bích
- Xem thêm -