Tài liệu Bài giảng giải tích 2 tích phân mặt

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 147 |
  • Lượt tải: 0
truongphan1776621

Tham gia: 03/06/2019

Mô tả:

Bài giảng Giải tích 2- Phần : Tích phân mặt
Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh Bộ môn Toán Ứng dụng ------------------------------------------------------------------------------------- Giải tích hàm nhiều biến Chương 6: Tích phân mặt • Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (4/2008) dangvvinh@hcmut.edu.vn z S z=z(x,y) y O x Töông töï ta coù theå chieáu xuoáng caùc maët phaúng coøn laïi Chuù yù : Neáu hình chieáu cuûa S xuoáng maët phaúng Oxy chæ laø moät ñöôøng cong (tröôøng hôïp naøy xaûy ra khi S laø moät maët truï song song vôùi truïc Oz ) thì phaûi chieáu S xuoáng caùc maët phaúng toïa ñoä khaùc , khoâng ñöôïc chieáu xuoáng Oxy Z=3 Z=0 2 2 2 z   z   1        x   y  2 2 z   z   1       dxdy  x   y  2 2 2 z R x y z0 x z Dxy y 2 2 z   z   1        x   y 
- Xem thêm -