Tài liệu Bài giảng csdl full

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bài giảng csdl_full
C¬ së d÷ liÖu Môc tiªu ¾Cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nguyªn lý tæ chøc vµ khai th¸c ®óng ®¾n mét hÖ CSDL, ®Æc biÖt trong m« h×nh quan hÖ. ¾Cung cÊp vµ rÌn cho sinh viªn kh¶ n¨ng thiÕt kÕ (logic) mét hÖ CSDL quan hÖ. ¾Thùc hµnh cµi ®Æt c¸c rµng buéc toµn vÑn vµ tèi −u hãa biÓu thøc t×m kiÕm trªn SQL Server Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 1 Tµi liÖu tham kh¶o 1.Hå ThuÇn, Hå CÈm Hµ, C¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu: LÝ thuyÕt vµ thùc hµnh, 2 tËp, NXBGD 2004-2005. 2 NguyÔn Kim Anh, Nguyªn lÝ c¸c hÖ CSDL, NXB §¹i häc quèc gia, 2004 3. Jeffrey D. Ullman, Nguyªn lý c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu vµ c¬ së tri thøc, Biªn dÞch : TrÇn §øc Quang tËp 1, tËp 2, NXB Thèng kª, 1999. 4. §ç Trung TuÊn, C¬ së d÷ liÖu quan hÖ, NXB Gi¸o dôc, 1998 Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 2 Tµi liÖu tham kh¶o 5. Date C.J., “An introduction to database systems”, seventh edition, Addison. Wesley, 2000. 6. Hector Garcia - Monila, Ullman J.D., Jennifer Widom “Database Systems: The complete Book", Prentice Hal, 2002 . 7. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Anne Strachan, "Database systems. A Practical Approach to Design, Implementation, and Management", Second Edition, Addison Wesley Longman Limited 1999. 8. Ullman J.D., J. Widom “A first course in Database Systems", Prentice - Hall, 1997. Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 3 HỆ THỐNG THÔNG TIN Chương1. Khái quát về các hệ CSDL 1.CSDL là gì? „ tích hợp các dữ liệu phản ánh hoạt động (operational data) của một tổ chức „ lưu trữ trên các thiết bị nhớ „ nhiều người dùng với các mục đích khác nhau Tại sao cần đến các hệ CSDL Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 5 HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ g×? PhÇn mÒm cho phÐp ng−êi dïng giao tiÕp víi CSDL, cung cÊp m«i tr−êng thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ ®Ó t×m kiÕm vµ l−u tr÷ th«ng tin cña CSDL 2. KiÕn tróc ba møc cña mét hÖ CSDL Môc ®Ých : sù t¸ch biÖt quan niÖm vÒ CSDL cña nhiÒu ng−êi sö dông víi nh÷ng chi tiÕt biÓu diÔn vÒ vËt lý cña CSDL 3. L−îc ®å vµ thÓ hiÖn cña CSDL „ l−îc ®å CSDL (database schema) „ thÓ hiÖn cña CSDL (database instance) Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 8 4. §éc lËp d÷ liÖu Lược đồ ngoài Lược đồ ngoài Ánh xạ mức ngoài / mức khái niệm Lược đồ ngoài Độc lập dữ liệu mức logíc Lược đồ khái niệm Độc lập dữ liệu mức vật lý Ánh xạ mức khái niệm / mức trong Lược đồ trong Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 9 §éc lËp d÷ liÖu „ §éc lËp vËt lý (lµ g×? v× sao ph¶i thay ®æi l−îc ®å vËt lý) „ §éc lËp logic (lµ g×? v× sao ph¶i thay ®æi l−îc ®å logic) Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 10 The Range of Database Applications „ „ „ „ Personal Database – standalone desktop database Workgroup Database – local area network (<25 users) Department Database – local area network (25-100 users) Enterprise Database – wide-area network (hundreds or thousands of users) Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 11 Typical data from a personal computer database Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 12 Workgroup database with local area network Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 13 An enterprise data warehouse Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 14 Components of the Database Environment „ „ „ „ „ „ „ „ „ CASE Tools – computer-aided software engineering Repository – centralized storehouse of metadata Database Management System (DBMS) – software for managing the database Database – storehouse of the data Application Programs – software using the data User Interface – text and graphical displays to users Data Administrators – personnel responsible for maintaining the database System Developers – personnel responsible for designing databases and software End Users – people who use the applications and Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội databases 15 Components of the database environment Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 16 5.Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn mét CSDL M« h×nh d÷ liÖu lµ mét tËp c¸c kh¸i niÖm vµ ký ph¸p dïng ®Ó m« t¶ d÷ liÖu, c¸c mèi quan hÖ cña d÷ liÖu, c¸c rµng buéc trªn d÷ liÖu cña mét tæ chøc. Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 17 M« h×nh d÷ liÖu „ phÇn m« t¶ cÊu tróc cña CSDL; „ phÇn m« t¶ c¸c thao t¸c, ®Þnh nghÜa c¸c phÐp to¸n ®−îc phÐp trªn d÷ liÖu; „ phÇn m« t¶ c¸c rµng buéc toµn vÑn ®Ó ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c cña d÷ liÖu. Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 18 M« h×nh d÷ liÖu „ C¸c m« h×nh logic trªn c¬ së ®èi t−îng (Object-Based Data Models) „ C¸c m« h×nh logic trªn c¬ së b¶n ghi (Record-Based Data Models) Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 19 M« h×nh d÷ liÖu (Object-Based Data Models) „ M« h×nh thùc thÓ - mèi quan hÖ „ M« h×nh h−íng ®èi t−îng „ M« h×nh d÷ liÖu ng÷ nghÜa „ M« h×nh d÷ liÖu chøc n¨ng Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 20
- Xem thêm -