Tài liệu Bài giảng cộng trừ và nhân số phức giải tích 12

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CỘNG TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC G/v thực hiện: Trần Ngọc Hiếu KIỂM TRA BÀI CŨ : HS1 1. Định nghĩa số phức ? Một biểu thức dạng a+bi trong đó a,b là số thực ,i2 = -1 gọi là một số phức 2.Hai số phức khi nào được gọi là bằng nhau? Hai số phức gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau a + bi = c+di  a=c và b=d Z  a  bi KIỂM TRA BÀI CŨ : HS2 1. Cho số phức z = a + bi. Số phức liên hợp của z? Z = a -+ bi 2. Modun của số phức z = a + bi? 2 2 z = a +b i = a +b BÀI 2 1 Phép cộng và phép trừ : Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính: (3+2i) + (5+8i) (3+2i) + (5+8i) = 8 + 10i (7+5i) – (4+3i) (7+5i) – (4+3i) = 3 + 2i 1 Phép cộng và phép trừ : Ví dụ 1: (5 + 2i) + (3 + 7i) = (5+3)+(2+7)i =8+9i (1 + 6i) - (4 + 3i) = (1-4)+(6-3)i =-3+3i Tổng quát: (a + bi) + (c + di) = (a+c) + (b+d)i (a + bi) - (c + di) = (a-c) + (b-d)i 2 Phép nhân : Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý: i2=-1 hãy tính: (3+2i)(2+3i) ? (3+2i)(2+3i) = 6 + 9i + 4i + 6i2 2 = 6 + 9i + 4i + 6i 6(-1) = 6 – 6 + 9i + 4i =13i 2 Phép nhân : Ví dụ 2: (5 + 2i)(4 + 3i) = ? =20 + 15i + 8i + 6i2 = (20 – 6) + (15 + 8)i = 14 + 23i (2 - 3i)(6 + 4i) = ? = 12 + 8i – 18i – 12i2 = (12 + 12) + (8 – 18)i = 24 – 10i (-1) (-1) 2 Phép nhân : Tổng quát: (a + bi) (c + di) = ac + adi + bci + bdi2 = ac + adi + bci +- bd bd(-1) = Vậy: (a + bi) (c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i (-1) Chú ý Phép cộng và phép nhân các số phức có các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực không? Phép cộng và phép nhân các số phức có tất cả các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực. Tính: P= (3 + 4i) + (1 – 2i)(5 + 2i) a) 6 + 8i b) 6 – 8i c) 12 -4i d) Kết quả khác Vì: P = (3 + 4i) + (1 – 2i)(5 +2i) = 3 + 4i +5 + 2i - 10i - 4i2 =3 + 5 + 4 + 4i +2i -10i =12 – 4i Số nào trong các số sau là số thực: a) (2+ i 5) + (2 - i 5 ) b) ( 3 + 2i) - ( c) d) (1 + i 2 3) (2 - i 2 2) 3 - 2i )  Vì: (2 i 5)  (2 i 5)  4  0.i  4 S ố n à o trong c á c s ố sau l à s ố thuần ảo: ( 2 + 3i) + ( 2 - 3i) b) ( 2 + 3i)( 2 - 3i) c) (2 + 2i) 2 d) (2 + 3i) 2 a)  Giải thích: (2 + 2i)2 = 4 + 8i +4i2  = 4 – 4 + 8i  = 8i (là số thuần ảo)  T í nh Z=[(4 +5i) – (4 +3i)]5 c ó kết quả là : a) – 25 i b) 25 i c) – 25 d) 25 [(4+5i)-(4+3i)]5=(4-4+5i3i)5  =(2i)5  = 25i5  = 25 i  = 32 i   Nắm vững các phép toán cộng, trừ và nhân số phức.  Tính toán thành thạo cộng, trừ và nhân số phức.  Làm các bài tập SGK trang 135, 136. Bài tập Trang 135,136  Bài 1. Thực hiện các phép tính sau: a) (3 – 5i) + (2 + 4i) b) (-2 – 3i) + (-1 – 7i) c) (4+3i) - (5-7i) d) (2-3i) -(5-4i)
- Xem thêm -