Tài liệu Bài giảng công nghệ bưu chính

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI GIẢNG NỘI DUNG Chƣơng 1: Tổng quan về công nghệ bƣu chính Chƣơng 2: Thiết bị bƣu chính Chƣơng 3: Ứng dụng CNTT trong bƣu chính Giảng viên: Ths. Ao Thu Hoài Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông Chƣơng 4: Bƣu chính điện tử Email: hoaiat@ptit.edu.vn Điện thoại: 0904229946 Ym: bonxoan2001 1 2 NỘI DUNG CHƢƠNG 1 3 4  C«ng nghÖ lµ g×? Lµ qu¸ tr×nh ®Ó tiÕn hµnh mét c«ng ®o¹n s¶n xuÊt  §Þnh nghÜa vÒ c«ng nghÖ Lµ thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc  C¸c bé phËn cÊu thµnh mét c«ng nghÖ Lµ c¸c kü thuËt cô thÓ tõ c¸c thµnh tùu khoa häc  Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn c«ng nghÖ Lµ m¸y mãc dïng trong s¶n xuÊt  Vai trß c¸c thµnh phÇn c«ng nghÖ C«ng nghÖ lµ c«ng cô con ng-êi t¹o ra Lµ kiÕn thøc dïng trong s¶n xuÊt Lµ sù t¸c ®éng t-¬ng hç gi÷a m¸y mãc vµ con ng-êi. 5 6 1 C¸c kh¸i niÖm  C¸c kh¸i niÖm  §Æc ®iÓm cña b-u chÝnh truyÒn thèng  S¶n phÈm b-u chÝnh  TÝnh bøc thiÕt cña viÖc H§H c«ng nghÖ b-u chÝnh  C«ng nghÖ b-u chÝnh  Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña CNBC H§  B-u chÝnh truyÒn thèng  §iÒu kiÖn h×nh thµnh CNBC H§  C¸c dÞch vô b-u chÝnh hiÖn ®¹i  Ph©n lo¹i thiÕt bÞ xö lý trong b-u chÝnh 7 8 C¸C D¹NG B-U GöI Bƣu phẩm Tiªu chuẩn BP trong tói trong suốt Standard Letters Plastic- wrapped Ph©n lo¹i dÞch vô Thƣ khổ A4 Tạp chÝ C«ng Ých Phæ cËp B¾t buéc Cuộn b¸o Gãi nhỏ Open Magazines Bƣu kiện A4 Letters Dµnh riªng Hàng nặng Kinh doanh Banded Newspapers AO Parcels Container 9 10 C«ng nghÖ khai th¸c b-u chÝnh c«ng nghÖ ®èi víi sù ph¸t triÓn b-u chÝnh  Gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm (quy m« lín) Ng-êi göi trùc tiÕp NhËn  Gi¶i to¶ nhanh khèi l-îng b-u phÈm Chia Më Tõ b-u côc kh¸c Chän Buéc ph©n §ãng tói Giao vËn ChuyÓn Ph¸t Ph©n lo¹i KiÓm ho¸  Thóc ®Èy n©ng cÊp h¹ tÇng c¬ së  Sö dông nh©n lùc hiÖu qu¶  N©ng cao tr×nh ®é ng-êi lao ®éng h-íng Tõ n-íc ngoµi  T¹o m«i tr-êng lµm viÖc v¨n minh Th«ng tin vÒ b-u göi 11 12 2 TÝnh to¸n c¸c ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn Chi phÝ c¬ b¶n §Çu tc«ng nghÖ tù ®éng ho¸ Khèi l-îng b-u göi Khèi l-îng b-u göi TiÕt kiÖm Chi phÝ ®· ®-îc tÝnh to¸n Chi phÝ ®· ®-îctÝnh to¸n Chi phÝ ®· ®-îctèi -u 14 MÆt tiªu cùc cña c«ng nghÖ ? Kinh tÕ  ThÊt nghiÖp, ®Çu t- lín  Phô thuéc X· héi  Thay ®æi c¸c mèi quan hÖ  Thay ®æi tÝnh c¸ch Tin häc ho¸  ¤ nhiÔm  BÖnh nghÒ nghiÖp Tù ®éng ho¸ M«i tr-êng tÝch hîp C¬ giíi ho¸ 15 16 17 18 Con ng-êi C¬ giíi ho¸ Tù ®éng ho¸ May tinh ho¸ 3 C¸c vÊn ®Ò vÒ chuÈn ho¸ b-u göi H¹ tÇng thanh to¸n C¬ së d÷ liÖu M· HO¸ b-u chÝnh Tiªu chuÈn ho¸ mÆt b»ng s¶n xuÊt Tµi chÝnh Bao b×: ChÊt liÖu, c¸ch thøc gãi bäc H×nh d¹ng: Dµy, máng, dµi, réng, cao, vu«ng, trßn… KÝch th-íc Khèi l-îng §Þa chØ: C¸ch ghi, vÞ trÝ ghi Tem: Lo¹i tem, vÞ trÝ cña tem Ên phÈm H¹ tÇng kü thuËt Nguån nh©n lùc ChÝnh s¸ch 19 20 C¸c vÊn ®Ò vÒ m· b-u chÝnh C¸c tr-êng ®Æc biÖt hîp M· kh¸ch hµng lín M· ®Þa chØ b-u chÝnh M· b-u côc 21 22 Mà ĐỊA CHỈ BƢU CHÍNH VIỆT NAM Chän ®é dµi vµ lo¹i m· Mã phường/xã (cấp 3) M· cã ®é dµi lµ 5 ký tù sè (Ph¸p, Srilanka…) M· cã ®é dµi lµ 6 ký tù sè (Singapore, Malaysia…) M· cã ®é dµi lµ 5 ký tù sè (Ph¸p, Srilanka…) M·M·cãcã®é lµ 67 ký kýtùtùsèsè (NhËt) Malaysia…) ®é dµi dµi lµ (Singapore, M· cã ®é dµi lµ 7 ký tù sè (NhËt) M· gåm c¸c c¸c ký tù ÷ vµvµ sèsèkÕt (Anh) M· gåm ký ch tù ch÷ kÕthîp hîp (Anh) ViÖt nam: 6 ký tù Mã Tỉnh/thành phố (cấp 1) 1 2 3 4 5 6 Mã quận/huyện (cấp 2) Địa chỉ 23 24 4  Kho vËn - Warehousing  DÞch vô trän gãi - Fulfillment  VËn chuyÓn - Transportation  Thu thËp – Collection  Ph©n phèi vµ giao ph¸t - Distribution and delivery  Truy cËp dÞch vô c«ng céng - Public IT access  Qu¶n lý hÖ thèng ®¸nh ®Þa chØ - Address management  Th- lai ghÐp - Hybrid mail  Qu¶n lý kªnh thanh to¸n - Payment channel  Qu¶n lý c¸c kho¶n giao dÞch nhá - Micro payments  M«i giíi - Trusted third party  C¸c thiÕt bÞ t¹i giao dÞch  C¸c thiÕt bÞ trong khai th¸c  C«ng nghÖ vËn chuyÓn b-u chÝnh 25 26 Néi dung  C¸c thiÕt bÞ t¹i giao dÞch  C¸c thiÕt bÞ trong trung t©m khai th¸c  C«ng nghÖ vËn chuyÓn 27 28 PHÂN LOẠI BƯU CỤC Bưu cục công cộng • Vai trò của giao dịch Bưu cục Cố định • Phân loại bƣu cục • Lợi ích từ việc hiện đại hoá giao dịch Bưu cục Di động • Giới thiệu một số thiết bị và hệ thống quầy giao dịch Bưu cục cung cấp tất cả các dịch vụ 29 Bưu cục cung cấp 1 số Bưu cục Di dộng Bưu tá vùng Nông thôn dịch vụ Bưu cục có Bưu cục có nhân viên hưởng nhân viên không lương của BC hưởng lương BC 5 Lîi Ých tõ viÖc hiÖn ®¹i ho¸ GIAO DICH  Giảm thêi gian chê ®îi phôc vô  Gi¶m lao ®éng phôc vô ghisª  NhËt Ên m¸y - Stamping  M¸y in c-íc phÝ - Franking  §¬n gi¶n ho¸ thao t¸c nghiÖp vô  C©n ®iÖn tö - Postal e- scale  N©ng cao chÊt l-îng phôc vô: chÝnh x¸c,…  T¨ng tÝnh v¨n minh  M¸y ®Õm tiÒn - Currency Counter  ThiÕt bÞ quÐt vµ in m· v¹ch  B¸o c¸o thèng kª nhanh, chÝnh x¸c • PO show MÁY DÁN TEM £13.90 £395.00 http://www.rubberstamp.uk.com/DateTime.php 33 34 £450.00 Parcel Shipping Scale - Postal electronic scale 35 Parcel Shipping Scale Bulk Sampling 36 Scale 6 M¸y ®Õm tiÒn M¸y buéc tiÒn Speed (variable): Speed (variable): 1300 Notes/Minute 900 & 1200 Notes/Minute Currency Counter Speed (variable): 37 300 & 1500 Notes/ Minute 38 M¸y ®æi tiÒn lÎ - Small money changing  M¸y ®æi tiÒn lÎ - Small money changing  M¸y b¸n b¸o - Newspaper  M¸y tem, b-u ¶nh - Stamp, postcard vending  M¸y cung cÊp dÞch vô tù ®éng – APM  M¸y ®ãng gãi 39 M¸y b¸n t¹p chÝ http://www.gewete.com/money-changing-machines.htm 40 M¸y b¸n b¸o Dimensions: Dimensions: Height 183.0cm Width 85.5cm Depth 85.0cm Weight 246kg Height 98.0cm incl. base 124cm Width 78.5cm Depth 35.0cm Weight approx. 70kg 41 42 7 M¸y b¸n tem - thÎ ®iÖn tho¹i M¸y b¸n vËt phÈm b-u chÝnh 43 44 MÁY ĐÓNG GÓI 1. C«ng nghÖ chia chän th- (Mail processing) 2. C«ng nghÖ chia chän Gãi nhá, b-u kiÖn (Parcel processing) 45 Ng-êi Ng-êi göi göi 1. c«ng nghÖ xö lý th- vµ b-u phÈm Thïng Thïng th-/b-u th-/b-u côc côc trong trung t©m chia chän XÕp/ph©n XÕp/ph©n lo¹i lo¹i thth- Trung t©m/b-u côc chÊp nhËn Quy tr×nh c«ng nghÖ Quy tr×nh chia Thu Thu gom gom LËt LËt mÆt mÆt ththXo¸ Xo¸ tem tem Chia Chia chän chän Buéc Buéc gãi gãi thth§ãng §ãng tói tói M¸y tù ®éng xÕp, ph©n lo¹i, lËt mÆt th-, xo¸ tem M¸y tù ®éng lËt mÆt th-, xo¸ tem (thñ c«ng) M¸y xo¸ tem M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· BC, m· v¹ch, VCR) M¸y tù ®éng chia th- ngo¹i cì (®äc m· BC, m· v¹ch VCR) M¸y buéc gãi chän b-u phÈm ®ãng tói M¸y ®ãng tói Trung t©m/b-u côc chuyÓn qua VËn VËn chuyÓn chuyÓn Gi¶i ph¸p kü thuËt Tiªu chÝ lùa chän NhËn NhËn tói tói Më Më tói tói thth- ThiÕt bÞ dèc tói, b¨ng chuyÓn treo Chia Chia chän chän M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· v¹ch) M¸y tù ®éng chia th- ngo¹i cì (®äc m· v¹ch) Buéc Buéc gãi gãi thth- M¸y buéc gãi §ãng §ãng tói tói M¸y ®ãng tói Trung t©m/b-u côc ph¸t VËn VËn chuyÓn chuyÓn Mét sè c«ng nghÖ kh¸c 47 NhËn NhËn tói tói Më Më tói tói thth- ThiÕt bÞ dèc tói, b¨ng chuyÓn treo Chia Chia theo theo b-u b-u côc côc ph¸t ph¸t M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· v¹ch) Chia Chia theo theo tuyÕn tuyÕn ph¸t ph¸t M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· v¹ch) Chia Chia theo theo thø thø tù tù tuyÕn tuyÕn ph¸t ph¸t Ph¸t Ph¸t ng-êi ng-êi nhËn nhËn M¸y tù ®éng chia theo thø tù tuyÕn ph¸t 48 Ng-êi Ng-êi nhËn nhËn 8 Ng-êi Ng-êi göi göi Quy tr×nh chia chän Quy tr×nh chia chän b-u göi lín (®ãng tói) Thu Thu gom gom Trung t©m/b-u côc chÊp nhËn b-u phÈm Chia Chia chän chän §ãng §ãng tói tói dïng khay chøa M¸y chia chän (®äc m· BC, m· v¹ch, VCR) M¸y ®ãng tói VËn VËn chuyÓn chuyÓn Trung t©m/b-u côc chuyÓn qua NhËn NhËn tói tói vµ vµ ph©n ph©n lo¹i lo¹i Më Më tói tói Chia Chia chän chän §ãng §ãng tói tói ThiÕt bÞ dèc tói, b¨ng chuyÓn treo M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· v¹ch) M¸y ®ãng tói VËn VËn chuyÓn chuyÓn Trung t©m/b-u côc ph¸t NhËn NhËn tói tói vµ vµ ph©n ph©n lo¹i lo¹i Më Më tói tói Chia Chia theo theo b-u b-u côc côc ph¸t ph¸t ThiÕt bÞ dèc tói, b¨ng chuyÓn treo M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· v¹ch) Ph¸t Ph¸t ng-êi ng-êi nhËn nhËn 49 Ng-êi Ng-êi nhËn nhËn Ng-êi Ng-êi göi göi Chia chän b-u göi lín (®ãng C«ng ten n¬) Thu Thu gom gom Ký hiÖu ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ Trung t©m/b-u côc chÊp nhËn Chia Chia chän chän M¸y chia chän (bµn phÝm, ®äc m· BC, m· v¹ch) XÕp XÕp c«ng-ten-n¬ c«ng-ten-n¬ Tõ hßm th- th-êng VËn VËn chuyÓn chuyÓn NhËn NhËn c«ng-ten-n¬ c«ng-ten-n¬ Dì Dì b-u b-u göi göi tõ tõ c«ng-ten-n¬ c«ng-ten-n¬ Chia Chia chän chän B Tõ b-u côc Trung t©m/b-u côc chuyÓn qua Th- kh«ng chuÈn ThiÕt bÞ dèc c«ng-ten-n¬ Th- cì lín Tõ hßm th- cã gi¸ xÕp M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· v¹ch) Xö lý b»ng tay C XÕp XÕp c«ng-ten-n¬ c«ng-ten-n¬ Tõ b-u côc VËn VËn chuyÓn chuyÓn NhËn NhËn c«ng-ten-n¬ c«ng-ten-n¬ Gãi th- ®ùng th- qu¸ giang Th- qu¸ giang Trung t©m/b-u côc ph¸t D Dì Dì b-u b-u göi göi tõ tõ c«ng-ten-n¬ c«ng-ten-n¬ Th- ®Õn Chia Chia theo theo b-u b-u côc côc ph¸t ph¸t E M¸y tù ®éng chia chän (®äc m· v¹ch) F Th- kh«ng chuÈn Ph¸t Ph¸t ng-êi ng-êi nhËn nhËn Ph©n lo¹i b»ng tay 52 Ng-êi Ng-êi nhËn nhËn Ký hiÖu ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ Gi¶I ph¸p kü thuËt Mail Center Functions Th- ®i C Th- ®i P Ph©n lo¹i LËt mÆt Huû tem §äc ®Þa chØ In m· §äc m· Phân hướng Th- ®i Th- ®i xö lý b»ng tay B-u phÈm qu¸ giang VËn chuyÓn ®-êng trôc APC APC Th- ®Õn VËn chuyÓn néi vïng Th- ®Õn 54 9 Quy tr×nh c«ng nghÖ xö lý th- tÝn b»ng m¸y ThiÕt bÞ xö lý b-u phÈm Mail processing machine  ThiÕt bÞ ph©n lo¹i b-u phÈm (Culing)  ThiÕt bÞ lËt mÆt th- (Facing)  ThiÕt bÞ huû tem (Cancelling)  ThiÕt bÞ ®äc ®Þa chØ b»ng quang häc (OCR)  ThiÕt bÞ in m· v¹ch (Barcoding, Tag-code) 1. Quy tr×nh c«ng nghÖ xö lý th- tÝn  ThiÕt bÞ ®äc m· v¹ch (Barcode Reading)  ThiÕt bÞ ph©n h-íng (Sorting) 55 Ph©n lo¹i - LËt mÆt - Huû tem (Culler - Facer - Canceller) Göi Thu gom Ph©n lo¹i LËt mÆt Huû tem Ph©n lo¹i - LËt mÆt - Huû tem LËt mÆt - Huû tem ChuÈn bÞ M¸y tù ®éng huû 57 tem LËt mÆt - Huû tem (Facer Canceller) 58 M¸y huû tem Throughput: 59 Approx.60 30,000 pieces/hour 10 LETTER SORTING MACHINE S¾p xÕp dùa vµo m· b-u chÝnh S¾p xÕp dùa vµo ®Þa chØ ®äc ®Þa chØ vµ m· ho¸ S¾p xÕp dùa vµo barcode Ph¸t M¸y chia nhá m¸y chia th- th-êng M· ho¸ M¸y chia th- khæ lín Chia chän 61 62 M¸y chia chän b-u phÈm khæ lín Ph©n lo¹i (Flat Sorting Machine) a. M¸y chia chän b-u phÈm cã kÝch th-íc nhá (Letter sorting): Lo¹i kÝch th-íc LSM Nhá nhÊt Lín nhÊt ChiÒu dµi (mm) 127 292 ChiÒu réng (mm) 88 176 Tû lÖ (dµi/réng) 1,4 3 §é dµy b-u phÈm (mm) 0,15 8 2 80 Khèi l-îng (gram) b. FSM M¸y chia chän b-u phÈm cã kÝch th-íc lín (Flat sorting): Lo¹i kÝch th-íc Nhá nhÊt Lín nhÊt ChiÒu dµi (mm) 127 360 ChiÒu réng (mm) 88 260 Tû lÖ (dµi/réng) 1,4 3 §é dµy b-u phÈm (mm) 0,15 20 2 63 1200 Khèi l-îng (gram) Tiªu chÝ lùa chän thiÕt bÞ xö lý th- tÝn 64 Gi¸ treo tói th- - Tèc ®é chia - Sè h-íng chia - Sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i cña b-u phÈm ®-îc chia - Møc ®é tù ®éng ho¸ - Nh©n c«ng - Chi phÝ ®Çu t- ban ®Çu - Chi phÝ b¶o d-ìng thiÕt bÞ - Chi phÝ söa ch÷a thay thÕ phô tïng - Kh¶ n¨ng më réng trong t-¬ng lai 65 66 11 2. c«ng nghÖ xö lý b-u kiÖn Khay th- trong trung t©m chia chän Quy tr×nh c«ng nghÖ Gi¶i ph¸p kü thuËt Tiªu chÝ lùa chän 67 68 http://www.flexcontainer.com/postal-tray.htm http://www.postalsupplies.com/trayracks.htm Ký hiÖu ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ Quy tr×nh c«ng nghÖ xö lý b-u kiÖn b»ng m¸y AP C¸c b-u kiÖn ®i vµ qu¸ giang chuyÓn ®Õn c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®-êng trôc f Chia s¬ bé bk AP a Nạp bƣu kiện A bk BK qu¸ giang rêi r¹c §äc ®Þa chØ bk Nhập d÷ liÖu b Qu¸ giang c bk C¸c b-u kiÖn ®i vµ qu¸ giang chuyÓn ®Õn c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®-êng trôc AP Ph©n tÝch d÷ liÖu bk In, d¸n Barcode BK qu¸ giang vµ ®i bk bk AP d k B-u kiÖn kh«ng nhËn d¹ng ®-îc b»ng m¸y AP AP e f f bk f QuÐt Barcode A Contener chuyÓn th¼ng AP ChuyÓn vµo hÖ thèng A B-u kiÖn ®Õn néi h¹t C¸c b-u kiÖn ®i vµ qu¸ giang chuyÓn ®Õn c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®-êng trôc B-u kiÖn ®Õn trªn c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn néi bé AP In l¸ nh·n §ãng tói VËn chuyÓn A 69 g Phân hƣớng Ph¸t ThiÕt bÞ xö lý b-u kiÖn  HÖ thèng n¹p b-u kiÖn  Modul quÐt ¶nh  HÖ thèng c¸c b¨ng t¶i chuyÓn ®éng  ThiÕt bÞ quÐt ¶nh sö dông c«ng nghÖ Laser  HÖ thèng c¸c m¸ng tr-ît, con l¨n  HÖ thèng ng¨n chøa (khay tÝch luü) 71 72 12 POSITIVE SORTER Cöa n¹p b-u kiÖn 73 74 C«ng nghÖ khay ®æ nghiªng (tilt tray sorter) PNEUMATIC TRAY SORTER 75 76 C«ng nghÖ vËn chuyÓn CROSSBELT SORTER 1. VËn chuyÓn bªn trong khu khai th¸c 2. VËn chuyÓn bªn ngoµi khu khai th¸c 77 13 M¸ng tr-ît (Trough; conveyor chute) M¸ng tr-ît xo¸y (Trough; conveyor chute) http://www.aw-systems.com/ B¨ng t¶I b¸nh xe (Wheel conveyor) Trôc l¨n (Roller) 82 B¨ng chuyÒn xÝch (Chain conveyor) 14 B¨ng chuyÒn thanh máng (Slat conveyor) B¨ng t¶i th-êng (Belt conveyor) 87 88 §Æc ®iÓm ThiÕt kÕ gän nhÑ, linh ho¹t, thay ®æi dÔ dµng theo ®Þa h×nh mÆt b»ng s¶n xuÊt, theo yªu cÇu c«ng viÖc Tiªu hao n¨ng l-îng t-¬ng ®èi Ýt VËn hµnh ®¬n gi¶n nh-ng cho n¨ng suÊt vËn chuyÓn lín Cã thÓ sö dông réng r·i ë c¸c b-u côc 89 15 B¨ng chuyÒn treo (trolley conveyor) VËn Thang (Vertical Lift Conveyor) Xem Video Xe ®Èy (Handcart, trolley) 93 http://www.viadukt.biz 94 http://www.ento.com.au/ Xe n©ng (Fork-lift) M¸ng tr-ît 95 (Trough; convenyor chute) 96 16 Xe ®iÖn (E-car) 2. C«ng nghÖ vËn chuyÓn bªn ngoµi 97 Xe ®¹p 98 Xe m¸y Xe Bưu chính Bỉ Xe Bưu chính New zealand 101 102 17 U.S. Postal Service Proposed mobile retail kiosk. Tµu ho¶ 103 105 NỘI DUNG POST*NET 1. Post*Net  Mạng thông tin bƣu chính toàn cầu  Các hệ thống thông tin ứng dụng  Giới thiệu ứng dụng CNTT của bƣu chính một số quốc gia  PostNet Việt nam 2. Kế hoạch tổng thể ITMP Tổng quan về PN Mục tiêu hoạt động của PN Lợi ích của PN Kết nối với PN Các bộ phận của PN  Mạng thông tin bƣu chính  Các phần mềm cho bƣu chính 30/12/09 108 18 HT TÀI CHÍNH BƢU CHÍNH QUỐC TẾ HTTT BƢU CHÍNH TOÀN CẦU  Khái niệm  Các hệ thống hỗ trợ từ IPS Khái niệm  Các chức năng của IPS Đặc trƣng  Lợi ích Quy trình khai thác  Nền tảng hoạt động Nền tảng kỹ thuật  Công nghệ truy cập 30/12/09 109 30/12/09 110 GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG CNTT TRONG BƢU CHÍNH MỘT SỐ QUỐC GIA TẬP ĐOÀN UPS Th¸ch Th¸chthøc thøcKD KD * *C¹nh C¹nhtranh tranhtoµn toµncÇu cÇu • Tập đoàn UPS Qu¶n lý • Bƣu chính Thái Lan • Gi¸m s¸t dÞch vô vµ chi phÝ • ChiÕn l-îc ph¸t triÓn dÞch vô toµn cÇu • Bƣu chính Singapore • Bƣu chính Malaysia CNTT HTTT • … kinh doanh • TiÕn hµnh, xóc tiÕn vËn chuyÓn • Thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan • C¶i tiÕn dÞch vô Tæ chøc • V¨n ho¸ dÞch vô • ThiÕt bÞ (Driver) • DÞch vô kh¸ch hµng • §iÓm chuyÓn ph¸t 111 C¸c gi¶i ph¸p • QuÐt Barcode • DIAD, DIALS, PTS • M¸y tÝnh • UPSnet 30/12/09 • Truy t×m b-u göi • Chøng thùc, x¸c nhËn • Cung cÊp giÊy tê h¶i quan • LËp Ho¸ ®¬n 112 30/12/09 POSTNET VIỆT NAM 30/12/09 113 UNIVERSAL POSTAL UNION 30/12/09 114 19 CÁC CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG BƢU CHÍNH • Chƣơng trình ứng dụng cho dịch vụ chuyển tiền truyền CÁC CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG BƢU CHÍNH • Chƣơng trình Tin học ứng dụng cho dịch vụ CTN • Chƣơng trình Tin học ứng dụng cho dịch vụ EMS thống CTT’95 bao gồm các dịch vụ: TTS’98 – Thƣ chuyển tiền – Chuyển tiền quốc tế • Thống kê số liệu EMS (EMS Statistics) – Chuyển tiền nhanh (số liệu thống kê) • Truy nhập Internet và trao đổi dữ liệu với UPU – hiện đang trong quá trình thử nghiệm 30/12/09 115 30/12/09 CÁC CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG BƢU CHÍNH • Hệ thống quản lý, lƣu trữ và chuyển tiếp các túi- gói thƣ (sử dụng tại trung tâm khai thác vùng) TC’98 • Chƣơng trình tin học ứng dụng trong công tác phát hành báo chí PHBC’95 116 CÁC CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG BƢU CHÍNH • Các chƣơng trình khác sử dụng tại giao dịch • Các chƣơng trình ứng dụng tin học trong các lĩnh vực nhƣ:  Quản lý tiền lƣơng  Quản lý số liệu thống kê sản phẩm của đơn vị • Quản lý mạng bƣu cục  Quản lý bƣu phẩm, bƣu kiện tại các bộ phận sản xuất trực tiếp • Phát hàng thu tiền (COD)  Thống kê sản lƣợng từng đƣờng thƣ • Tiết kiệm bƣu điện  … 30/12/09 117 30/12/09 KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG BƢU CHÍNH 118 NHIỆM VỤ  Xác định đƣợc mục tiêu tổng thể về chƣơng trình dài hạn ứng • Nhiệm vụ dụng công nghệ thông tin trong doanh thác và phát triển Bƣu chính Việt nam. • Mục tiêu  Lựa chọn mô hình mạng và công nghệ lõi phù hợp với môi • Yêu cầu chung • Yêu cầu về nghiệp vụ • Mạng tin học bƣu chính trƣờng và điều kiện kinh doanh Bƣu chính làm nền tảng phát triển chung cho mọi ứng dụng trên cơ sở kết hợp hài hòa ƣu điểm của công nghệ mới và đòi hỏi của các qui trình khai thác các dịch vụ bƣu chính.  Xây dựng phƣơng thức triển khai các dự án sao cho vừa phát • Các dự án phần mềm huy đƣợc nguồn nhân lực của Tổng công ty, vừa bảo đảm tính ổn định của các hệ thống phần mềm và tính tƣơng thích với quốc tế. 30/12/09 119 120 30/12/09 20
- Xem thêm -