Tài liệu Bai giang cnc funuc

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

BAØI GIAÛNG LAÄP TRÌNH TIEÄN CNC HEÄ FANUC Caáu truùc moät chöông trình : % O1111; N10 G40 G49 G80 G94 G17 G21; Leänh N20 T01.01 M06; N30 G54; ………………… .. . . .; N100 M98 ………………. M30; % NHÖÕNG KHAI BAÙO TOÅNG QUAÙT ÑAÀU CHÖÔNG TRÌNH Choïn maët phaúng laäp trình Ñeå choïn maët phaúng laâp trình, duøng caùc leänh sau : G17 – maët phaúng XY G18 - maët phaúng ZX G19 - maët phaúng YZ Vôùi maùy tieän CNC, maët phaúng maëc ñònh laø ZX, nghóa laø khi baät maùy leân maùy leänh G18 coù hieäu löïc. Choïn heä toïa ñoä laäp trình X_ Z_ - ghi theo toïa ñoä tuyeät ñoái. U_ W_ - ghi theo toïa ñoä töông ñoái. Theo caùch ghi tuyeät ñoái, ta coù toïa ñoä cuûa ñieåm Q seõ la ø: X400 Z50 Theo caùch ghi tuyeät ñoái, ta coù toïa ñoä cuûa ñieåm Q seõ la ø: X400 Z50 Khai baùo heä ñôn vò ño kích thöôùc Vôùi heä FANUC vieäc khai baùo ñôn vò ño ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc leânh sau: G20 = heä ño laø in. G21 = heä ño laø mm. Trong moät soá heä ñieàu khieån khaùc, thí duï nhö heä FAGOR duøng G70 vaø G71 thay vì G20 vaø G21. 1 Maùy tieän baùn sang Vieät Nam, coù thieát laäp heä ñôn vò ño maëc ñònh laø mm. Nghóa laø khi baät maùy leân, leänh G21 coù hieäu löïc. Khai baùo ñôn vò toác ñoä caét S G96 – Toác ñoä caét S coù ñôn vò laø ñôn vò/phuùt vaø khoâng ñoåi treân toaøn maët gia coâng. Thí duï : G96 S150. G97 - Toác ñoä caét coù ñôn vò laø vg/ph, khoâng ñoåi soá voøng quay truïc chính trong suoát quaù trình gia coâng. Thí duï : G97 S1500. G50 – Giôùi haïn soá voøng quay toái ña. Thí duï : G92 S5000 Toác ñoä truïc chính Toác ñoä truïc chính So saùnh G96 vaø G97 Khai baùo ñôn vò löôïng aên dao F G98 – Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/ph hoaëc inch/ph. Thí duï G71G94 F100 cho löôïng aên dao laø 100 mm/ph G99 - Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/vg hoaëc inch/vg. Thí duï G71G95 F0.3 cho löôïng aên dao laø 0,3 mm/vg Treân maùy tieän CNC baùn sang Vieät Nam, leänh maëc ñònh laø G97 vaø G99. Lyù do: Dao beàn hôn, ñoä nhaùm beà maët toát hôn Ñôn vò nhaäp nhoû nhaát Ñôn vò nhaäp nhoû nhaát laø soá gia nhoû nhaát maø heä thoáng coù theå chaáâp nhaän. Trong haàu heát caùc heä ñieàu khieån CNC, soá gia nhoû nhaát laø 0.001 mm vaø 0.0001 inch, 0.001o. Moät soá lieäu nhaäp vaøo nhoû hôn caùc giaù trò treân ñeàu ñöôïc laøm troøn 2 Laäp trình theo ñöôøng kính vaø baùn kính Kích thöôùc chi tieát troøn xoay thöôøng ñöôïc ghi theo ñöôøng kính. Vì vaäy khi laäp trình ngöôøi ta cuõng ghi theo ñöôøng kính. Caùch ghi naøy laø maëc ñònh ñoái vôùi maùy tieän CNC (neáu muoán ghi theo baùn kính phaûi thieát laäp laïi tham soá No. 1006#3). Chieàu saâu caét theo truïc X trong caùc chu trình laäp saün (canned cycles G81, G82, G83, G84, G85, G87, G88, G89), baùn kính R, toïa ñoä taâm töông ñoái I, K cuûa cung troøn, löôïng aên dao F theo phöông X laø ghi theo baùn kính. Leänh phuï trôï * Leänh quay truïc chính M03 : truïc chính quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà. M04 : truïc chính quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Leänh phuï trôï 3 M05 M30 Leänh phuï trôï 4 M06 : leänh thay dao. dòch trôn nguoäi. Ví duï : M06 T0505 trôn nguoäi. Choïn duïng cuï caét Txxxx M08 : leänh môû bôm töôùi dung M09 : leänh môû bôm töôùi dung dòch Baûng thoâng soá duïng cuï caét 5         Thoâng tin duïng cuï goàm T, X, Z, F, R, I, K: T: Soá cuûa duïng cuï caét, thí duï T02 X: Offset dao theo truïc X (tính theo baùn kính) Z: Offset dao theo truïc Z F: Tö theá dao R: Baùn kính muõi dao I: Löôïng moøn theo X K: Löôïng moøn theo Z Baûng thoâng soá duïng cuï caét Offset chieàu daøi dao Ñieåm chuaån cuûa duïng cuï caét 6 CAØI ÑAËT HEÄ TOAÏ ÑOÄ CHI TIEÁT Caùch 3 : Duøng G52 Leänh G52 duøng ñeå chæ ra vò trí toïa ñoä cuï boä so vôùi goác toïa ñoä hieän haønh. Thí duï goác toïa ñoä phoâi hieäân taïi laø G54. Vò trí hieän taïi cuûa duïng cuï laø X200 Y160. Muoán dôøi goác toïa ñoä tôùi vò trí X100 Y60 ta coù theå vieát leänh nhö sau : G92 X100.0 Y100.0; G52 X100.0 Y60.0; Cho dao trôû veà ñieåm chuaån R cuûa maùy Tröôùc khi chaïy chöông trình CNC hay tröôùc khi ñoåi dao, phaûi cho dao trôû veà ñieåm chuaån R (vò trí dao naèm xa nhaát so vôùi maâm caëp cuûa maùy tieän) Coù hai caùch cho dao trôû veà ñieåm chuaån R. 1) Baèng tay: nhaán nuùt HOME treân panel ñieàu khieån. 2) Töï ñoâïng: duøng leänh G28. 7 Khi duøng leänh G28 coù theå cho dao ñi qua moät ñieåâm trung gian ñeå traùnh dao va chaïm vaøo chi tieát gia coâng. Thí duï G28 U50 W30. Khi vieát G28 Z_ X_ (hoaëc G28 W_ U_) duïng cuï seõ di chuyeån theo phöông Z tröôùc CAÙC LEÄNH DI CHUYEÅN DAO Leänh chaïy dao nhanh (G00/G0 ) Caáu truùc : G00/G0 Xx Zz; hoaëc G00/G0 Uu Ww; Trong ñoù : - Xx, Zz laø toaï ñoä ñieåm caàn di chuyeån dao ñeán tính theo toïa ñoä tuyeät ñoái - Uu, Ww laø toaï ñoä ñieåm caàn di chuyeån dao ñeán tính theo toïa ñoä töông ñoái. Muïc ñích di chuyeån dao nhanh (dao khoâng caét vaät lieäu) ñeán vò trí yeâu caàu vôùi toác ñoä maëc ñònh cuûa maùy nhaèm giaûm thôøi gian chaïy dao khoâng khi gia coâng. Ví duï : G00/G0 X60 Z10 8 Leänh noäi suy ñöôøng thaúng (G01/G1) Caáu truùc : G01 Xx Zz Ff ; hoaëc G01/G1 Uu Ww Ff Trong ñoù : Xx, Zz laø toïa ñoä ñieåm caàn ñeán tính theo toïa ñoä tuyeät ñoái. Uu, Ww laø toïa ñoä ñieåm caàn ñeán tính theo toïa ñoä töông ñoái. Leänh noäi suy ñöôøng thaúng G01 cho pheùp di chuyeån dao theo ñöôøng thaúng töø vò trí hieän taïi ñeán vò trí ñöôïc xaùc ñinh trong caâu leänh. Leänh G01 thöôøng coù thoâng soá F (toác ñoä caét) ñi keøm ñeå ñieàu chænh toác ñoä caét hôïp lyù. Ví duï : G00/G0 X80 Z100 F100 Leänh noäi suy cung troøn (G02 / G03) - Leänh G02 thöïc hieän noäi suy theo cung troøn cuøng chieàu kim ñoàng hoà - Leänh G03 thöïc hieän noäi suy theo cung troøn ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà X Z Leänh noäi suy cung troøn (G02 / G2) 9 - Leänh G02 thöïc hieän noäi suy theo cung troøn - dao di chuyeån doïc theo cung troøn. - G02 di chuyeån dao theo chieàu kim ñoàng hoà. Caáu truùc : G02/G2 Xx Zz Ii Kk Ff ; G02/G2 Uu Ww Ii Kk Ff ; G02/G2 Xx Zz Rr Ff ; G02/G2 Uu Ww Rr Ff ; Trong ñoù : X, Z laø toaï ñoä ñieåm cuoái cung tính theo toïa ñoä tuyeät ñoái. U, W laø toaï ñoä ñieåm cuoái cung tính theo toïa ñoä töông ñoái. I, J : Khoaûng caùch töông ñoái cuûa taâm cung troøn so vôùi ñieåm ñaàu tính theo hai phöông X, Z R : Baùn kính cuûa cung troøn F : Toác ñoä caét. Moái lieân heä giöõa I, K, R Cu oái cun g Taâm cung I Ñaàu cung R K G02/G2 X140 Z-100 R50 F100 F100 G02/G2 U80 Z-40 R50 F100 F100 G02/G2 X140 Z-100 I50 K-15 G02/G2 U80 Z-40 I50 K-15 Leänh noäi suy cung troøn (G03 / G3) 10 - Leänh G03 thöïc hieän noäi suy theo cung troøn - dao di chuyeån doïc theo cung troøn. - G03 di chuyeån dao theo ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Caáu truùc : G03/G3 Xx Zz Ii Kk Ff ; G02/G2 Uu Ww Ii Kk Ff ; G03/G3 Xx Zz Rr Ff ; G02/G2 Uu Ww Rr Ff ; Trong ñoù : X, Z laø toaï ñoä ñieåm cuoái cung tính theo toïa ñoä tuyeät ñoái. U, W laø toaï ñoä ñieåm cuoái cung tính theo toïa ñoä töông ñoái. I, J : Khoaûng caùch töông ñoái cuûa taâm cung troøn so vôùi ñieåm ñaàu tính theo hai phöông X, Z R : Baùn kính cuûa cung troøn F : Toác ñoä caét. G03/G3 X140 Z-100 R60 F100 G03/G3 U100 W-50 R60 F100 F100 G03/G3 X140 Z-100 I-15 K-70 G03/G3 U100 W-40 I-15 K- 70 F100 CHU TRÌNH TIEÄN THEO BIEÂN DAÏNG HÖÔÙNG TRUÏC G71 Ñöôøng chaïy dao Luøi dao Bieân daïng Caáu truùc : 11 Trong ñoù : d : chieàu saâu moãi lôùp caét thoâ. e : khoaûng thoaùt dao, theo goùc 450. ns : soá thöù töï caâu leänh baét ñaàu laäp trình bieân daïng. nf : soá thöù töï caâu leänh keát thuùc laäp trình bieân daïng. u : löôïng dö gia coâng tinh theo X (theo ñöôøng kính). w : löôïng dö gia coâng tinh theo Z. F : toác ñoä caét thoâ. CHU TRÌNH TIEÄN THEO BIEÂN DAÏNG HÖÔÙNG KÍNH G72 Ñöôøng chaïy dao : Luøi dao Bieân daïng Caáu truùc : Trong ñoù : d : chieàu saâu moãi lôùp caét thoâ. e : khoaûng thoaùt dao, theo goùc 450. ns : soá thöù töï caâu leänh baét ñaàu laäp trình bieân daïng. nf : soá thöù töï caâu leänh keát thuùc laäp trình bieân daïng. u : löôïng dö gia coâng tinh theo X (theo ñöôøng kính). w : löôïng dö gia coâng tinh theo Z. F : toác ñoä caét thoâ. CHU TRÌNH TIEÄN CHEÙP HÌNH G73 Ñöôøng chaïy dao : 12 Caáu truùc : Trong ñoù : i : toång löôïng dö gia coâng thoâ theo phöông X. K : toång löôïng dö gia coâng thoâ theo phöông Z. d : soá laàn caét khi gia coâng thoâ. ns : soá thöù töï caâu leänh baét ñaàu laäp trình bieân daïng. nf : soá thöù töï caâu leänh keát thuùc laäp trình bieân daïng. u : löôïng dö gia coâng tinh theo X (theo ñöôøng kính). w : löôïng dö gia coâng tinh theo Z. F : toác ñoä caét thoâ. CHU TRÌNH TIEÄN TINH G70 Sau khi duøng caùc chu trình G71, G72, G73 ñeå tieän phaù phoâi, ta coù theå duøng chu trình G70 ñeå gia coâng tinh. Caáu truùc : G70 P (ns) Q (nf) Trong ñoù : ns : soá thöù töï doøng leänh ñaàu tieân cuûa ñoaïn chöông trình moâ taû bieân daïng caàn gia coâng. nf : soá thöù töï doøng leänh cuoái cuøng cuûa ñoaïn chöông trình moâ taû bieân daïng caàn gia coâng. Moät soá chuù yù : 1) Neáu nhö caùc giaù trò F, S, T giöõa ns vaø nf trong caùc block G71, G72, G73 bò voâ hieäu löïc thì ngöôïc laïi trong G70 laïi coù hieäu löïc. 2) Giöõa ns vaø nf trong caùc chu trình töø G70 ñeán G73 khoâng ñöôïc goïi chöông trình con. 3) Leänh buø tröø baùn kính muõi dao chæ coù taùc duïng trong G70, khoâng coù taùc duïng trong G71, G72, G73 4) Ñeå tieän tinh nhieàu lôùp cho tôùi khi heát löôïng dö gia coâng chöøa laïi, ta phaûi chæ ra löôïng dö gia coâng tinh ôû U vaø W. khi ñoù caâu leänh seõ laø : 13 G70 P(ns) Q (nf) U (u) W (w) CHU TRÌNH TIEÄN RAÕNH MAËT ÑAÀU G74 Ñöôøng di chuyeån dao : Caáu truùc : Trong ñoù : X(U) : ñöôøng kính ñaùy raõnh. Z(W) : toaï ñoä ñieåm cuoái raõnh. e : khoaûng luøi dao theo X. i : khoaûng dòch chuyeån ñeå caét lôùp tieáp theo (Q1000=1mm). k : chieàu saâu moãi lôùp caét theo X (P1000=1mm) d : khoaûng thoaùt dao taïi ñaùy raõnh (thöôøng boû qua). F : toác ñoä tieán dao khi tieän raõnh. CHU TRÌNH TIEÄN RAÕNH HÖÔÙNG KÍNH G75 Ñöôøng di chuyeån dao : Caáu truùc : 14 Trong ñoù : X(U) : ñöôøng kính raõnh. Z(W) : toaï ñoä ñieåm cuoái raõnh. e : khoaûng luøi dao theo Z. k : khoaûng dòch chuyeån ñeå caét lôùp tieáp theo (Q1000=1mm). i : chieàu saâu moãi lôùp caét theo X (P1000=1mm) d : khoaûng thoaùt dao taïi ñaùy raõnh (thöôøng boû qua). F : toác ñoä tieán dao khi tieän raõnh. CHU TRÌNH TIEÄN REN G76 Caáu truùc : Trong ñoù : m : soá laàn caét tinh r : khoaûng vuoát chaân ren a : goùc ren dmin : chieàu saâu caét nhoû nhaát (Q1000 =1mm) dö gia coâng tinh (R1000=1mm) X(U) : ñöôøng kính chaân ren Z(W) : toaï ñoä ñieåm cuoái cuûa ren theo phöông Z. i : ñoä cheânh leäch ñöôøng kính. k : chieàu cao ren (0.64*böôùc ren) d : chieàu saâu lôùp caét ñaàu tieân. F : toác ñoä tieán dao. d : löôïng Ví duï : 15 Baøi taäp : Vieát chöông gia coâng cho saûn phaåm sau: 16 17
- Xem thêm -