Tài liệu Bài giảng bao bì và tổ chức bao gói thực phẩm

  • Số trang: 281 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Môn học BAO BÌ VÀ TỔ CHỨC BAO GÓI THỰC PHẨM Thời lượng: 30 tiết CBGD: ThS. Bùi Trần Nữ Thanh Việt Điểm kết thúc môn gồm: - Điểm kiểm tra (30%) Điểm kiểm tra được tích hợp dưới nhiều hình thức: kiểm tra trên giấy, làm bài tập, phát biểu trên lớp, bài thuyết trình,I - Điểm thi (70%) TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng Kỹ thuật bao gói thực phẩm- CBGD. Bùi Trần Nữ Thanh Việt. 2. Kỹ thuật bao bì thực phẩm- Đống T. Anh Đào, NXB ĐHQG tp HCM, 2005. 3. Bao gói các sản phẩm bao bột tẩm bột- NXB NN,2001. 4. Bao gói sản phẩm thủy sản bán lẻ- NXB Nông nghiệp 2001. 5. Hệ thống mã số mã vạch hàng hóa- Hiệp hội MSMV Việt Nam. 6. Active packaging for foods applicatons- Aaron L. Brody, NXB CRC, 2002 7. Food packaging technology- G.Bureau, NXB VCH,1996. 8. Modified atmospheric processing and packaging of fishW.Steven Otwell, NXB Blackwell, 2006. 9. Các thông tư, nghị định: • • • • - Nghị định 89/2006/ND-CP về nhãn hàng hóa - Nghị định 54/2009/ND-CP- Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá Thông tư 24/2009/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện nghị định 54/2009/ND-CP. Qui định 01/2008/QĐ-BNN – Qui định ghi nhãn hàng đông lạnh Qui định 02/2008/QĐ-BKHCN- Qui định về kiểm tra định lượng hàng hóa đóng gói sẵn Các tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) hiện hành liên quan đến bao bì thực phẩm: TCVN 4874-1989; TCVN 5820-1994; TCVN4871-1989; TCVN4872-1989; TCVN6514-2-1999; TCVN605-1998,…….. BAØI MÔÛ ÑAÀU Lòch söû phaùt trieån cuûa bao bì I. 1.         Söï phaùt trieån cuûa caùc vaät lieäu chöùa ñöïng/ bao goùi thực phẩm Duïng cuï töï nhieân: laù caây, voû caây, da thuù, … Dụng cụ baèng ñaát seùt, goám söù. Duïng cuï thuûy tinh Giaáy bìa cöùng Kim loaïi Nhöïa deûo Vaät lieäu “thoâng minh” Nhöïa sinh hoïc 2. Mối tương quan giữa bao bì và sự phát triển của xã hội (link) II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA MOÂN HOÏC 1. Caùc loaïi vaät lieäu laøm bao bì bao goùi thöïc phaåm 2. Caùc kyõ thuaät bao goùi thöïc phaåm III.NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CUÛA MOÂN HOÏC 1. Nguyeân lyù chung veà bao bì vaø bao goùi thöïc phaåm 2. Caùc loaïi nguyeân vaät lieäu saûn xuaát bao bì bao goùi thöïc phaåm 3. Nhaõn haøng hoaù 4. Phương phaùp bao goùi thöïc phaåm 5. Moät soá hieän töôïng hö hoûng cuûa thöïc phaåm ñoùng goùi IV. Caùc thuaät ngöõ thöôøng duøng 1. Bao bì 2. Bao goùi 3. Bao bì tröïc tieáp 4. Bao bì giaùn tieáp 5. Bao bì lieân keát 6. Bao bì vaän chuyeån 7. Bao bì söû duïng moät laàn 8. Bao bì söû duïng nhieàu laàn 9. Vaät lieäu bao goùi 10. Vaät lieäu bao goùi phuï 11. Ñònh löôïng haøng hoùa 12. Ngaøy saûn xuaát 13. Haïn söû duïng 14. Haïn baûo quaûn 15. Xuaát xöù haøng hoùa 16. Thaønh phaàn 17. Thaønh phaàn hoùa hoïc Baøi 1 NGUYEÂN LYÙ CHUNG VEÀ BAO BÌ BAO GOÙI THÖÏC PHAÅM I. Chöùc naêng cuûa bao bì + Chöùc naêng chöùa ñöïng + Baûo veä sản phẩm + Cung caáp thoâng tin + Chöùc naêng vaên hoaù + Taïo söùc haáp daãn tieän lôïi trong phaân phoái, quaûn lyù vaø tieâu duøng + Baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi 1. Chöùc naêng chöùa ñöïng : Ñaây laø chöùc naêng coát loõi, noù taïo ñieàu kieän: + Ñaûm baûo nguyeân veïn soá löôïng, traïng thaùi, caáu truùc, maøu, muøi,… cuûa töøng ñôn vò saûn phaåm + Thuaän lôïi cho vieäc boác xeáp, baûo quaûn vaø phaân phoái saûn phaåm töø nôi saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng. Vieäc chöùa ñöïng thöïc phaåm trong bao bì coù hình daùng, kích thöôùc, theå tích, troïng löôïng… cuï theå tuyø thuoäc vaøo töøng loaïi saûn phaåm. 2. Chöùc naêng baûo veä - Baûo veä saûn phaåm traùnh taùc ñoäng cô hoïc laøm daäp naùt saûn phaåm, thaát thoaùt saûn phaåm ra beân ngoaøi. - Baûo veä saûn phaåm khoûi söï xaâm nhaäp cuûa : + Caùc taïp chaát cô hoïc : buïi, caùt, saïn… + Caùc taùc nhaân hoaù lyù : oxy, aùnh saùng, hôi aåm, muøi… + Caùc taùc nhaân sinh hoïc nhö coân truøng, gaëm nhaám vaø quan troïng nhaát laø vi sinh vaät. - Bao bì phaûi khoâng bò aên moøn bôûi moâi tröôøng cuûa thöïc phaåm vaø vaät lieäu bao bì khoâng thoâi nhieåm vaøo moâi tröôøng thöïc phaåm. 3. Chöùc naêng cung cấp thông tin 3.1. Cung caáp caùc thoâng tin cô baûn : + Teân nhaø saûn xuaát ( caù nhaân, taäp theå, coâng ty), ñòa chæ saûn xuaát , ngaøy saûn xuaát, teân cô quan cho ñaêng kyù, soá hieäu ñaêng kyù chaát löôïng saûn phaåm. + Teân saûn phaåm, thôøi haïn söû duïng, höôùng daãn söû duïng + Thaønh phaàn hoaù hoïc cô baûn cuûa saûn phaåm : thöôøng cung caáp thaønh phaàn chaát khoâ vaø phuï gia söû duïng ñeå ngöôøi söû duïng phoøng ngöøa nhöõng bieán coá coù theå xaûy ra. + Thaønh phaàn caáu taïo cuûa saûn phaåm + Khoái löôïng tònh/ theå tích tònh + Thöïc phaåm chieáu xaï 3.2. Cung caáp caùc thoâng tin nhaèm tieáp thò, quaûng caùo saûn phaåm Thể hiện treân : Hình daïng bao bì, caùc bieåu töôïng, hình aûnh, chöõ vieát, maøu saéc,….. Nhaèm thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng, giuùp khaùch haøng nhaän dieän saûn phaåm vaø coù aán töôïng veà saûn phaåm ñoù. Ví dụ: 3.3. Cung caáp caùc thoâng tin veà ñieàu kieän vaän chuyeån, baûo quaûn, phöông thöùc söû duïng vaø thoâng tin veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Ví duï : Caùc daáu hieäu phoøng ngöøa ghi treân bao bì vaän chyeån. 4. Chöùc naêng vaên hoaù + Theå hieän trong chính thöïc phaåm + Theå hieän treân hình thöùc trình baøy thöïc phaåm vaø bao bì (maøu saéc, hình veõ, hình daùng bao bì, chöõ vieát…). Ví duï : 5.Taïo söùc haáp daãn, tieän lôïi trong phaân phoái, quaûn lyù vaø tieâu duøng
- Xem thêm -