Tài liệu Bài giảng bài từ trường vật lý 11 (4)

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GVVL : BẠCH CÔNG KHẢI Chƣơng 4 I. TƢƠNG TÁC TỪ a) Cực của nam châm.  Một nam châm có hai cực : - Cực Bắc, kí hiệu N. N S Bắc - Cực Nam, kí hiệu là S.  Hệ nam châm luôn có số cực là một số chẳn. Nam I TƢƠNG TÁC TỪ b) Thí nghiệm về tƣơng tác .  Tƣơng tác giữa hai nam châm. I. TƢƠNG TÁC TỪ b) Thí nghiệm về tƣơng tác .  Tƣơng tác giữa hai nam châm. Bắc N S - Đƣa hai cực khác tên của hai nam châm đến gần nhau  Hai nam châm sẽ hút nhau Nam I. TƢƠNG TÁC TỪ b) Thí nghiệm về tƣơng tác từ Bắc S N - Đƣa hai cực cùng tên của hai nam châm đến gần nhau  Hai nam châm sẽ đẩy nhau Nam I. TƢƠNG TÁC TỪ b) Thí nghiệm về tƣơng tác giữa hai nam châm. Bắc S N Nam  Nam châm tác dụng từ lên nam châm . I. TƢƠNG TÁC TỪ c ) Thí nghiệm Ơ-xtét. Tƣơng tác từ giữa nam châm và dòng điện. Năm 1820 , trong buổi báo cáo với sinh viên , nhà vật lý học ngƣời Đan Mạch - Oserted đã vô tình đặt một nam châm thử gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, một sinh viên đã nhận thấy kim nam châm thử bị lệch và hỏi Oserted tại sao ? I. TƢƠNG TÁC TỪ c) Thí nghiệm Ơ-xtét. Tƣơng tác từ giữa nam châm và dòng điện. I Nam  Bắc Dòng điện tác dụng lực từ lên nam châm. I. TƢƠNG TÁC TỪ d) Tƣơng tác giữa hai dòng điện  Một dây dẫn mang dòng điện I  Không có sự tƣơng tác giữa hai dây dẫn . I. TƢƠNG TÁC TỪ d) Tƣơng tác giữa hai dòng điện  Hai dòng điện cùng chiều  Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau I. TƢƠNG TÁC TỪ d) Tƣơng tác giữa hai dòng điện  Hai dòng điện ngƣợc chiều  Hai dòng điện ngƣợc chiều thì đẩy nhau I. TƢƠNG TÁC TỪ  KHÁI NIỆM : Tƣơng tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm, dòng điện với dòng điện đƣợc gọi là : TƢƠNG TÁC TỪ  Lực tƣơng tác này gọi là LỰC TỪ II. TỪ TRƢỜNG  Nam châm thử N Bắc S Nam KIM NAM CHÂM NHỎ DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN TỪ TRƯỜNG II. TỪ TRƢỜNG a) Khái niệm từ trƣờng Xung quanh thanh nam châm hay xung quanh dòng điện có từ trường. b) Điện tích chuyển động và từ trƣờng Xung quanh điện tích chuyển động có từ trƣờng. II. TỪ TRƢỜNG c) Tính chất cơ bản của từ trƣờng Từ trường gây ra lực tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó.
- Xem thêm -