Tài liệu Bài giảng bài tứ giác nội tiếp hình học 9 (3)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 9 TỨ GIÁC NỘI TIẾP Kiểm tra bài cũ Nêu cách xác định tâm đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C ? A O B C [?1] a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó. b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có ba đỉnh nằm trên đường tròn đó còn đỉnh thứ tư thì không. P B P C A Q N O a) D Q I N M b) I M * ĐỊNH NGHĨA Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường được gọi là tròn tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp) tứ giác nội tiếp đường Bài tập 1: Cho hình vẽ dưới đây hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp và tứ giác không nội tiếp? A B E M O C D + C¸c tø gi¸c néi tiÕp lµ: ABCD; ACDE (v× c¸c tø gi¸c nµy ®Òu cã 4 ®Ønh cïng thuéc (O)) + Tø gi¸c AMDE kh«ng lµ tø gi¸c néi tiÕp v× cã ®Ønh M  (O) * Định lí Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng1800 . GT Tứ giác ABCD nội tiếp 0 KL A + C = 180 ; B + D =180 A 0 Chứng minh Ta có tứ giác ABCD nội tiếp (O)  A = 1/2sđ 180 BCD (đl góc n/tiếp) 0 C = 1/2sđ BAD (đl góc n/tiếp)  A + C = 1/2(sđ BCD + sđ BAD) = 1/2. 3600 Do đó A + C = 1800 Chứng minh t/t ta có B + D = 1800 (đpcm) B O D C * Định lí đảo Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn. Tứ giác ABCD nội tiếp B A, B, C, D (O) A, B, C  (O); D  (O) C O A D  AmC AmC chứa góc ( 1800 - B) D = 1800 - B B + D = 1800 (GT) m D Bài tập 2: Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau (nếu có thể) Trêng hîp Gãc 1) A 80 0 70 0 B 2) 3) 4) 5) 6) 0 60 95 40 0 C 105 D 75 0 0 65 74 0 0 0 98 0 Bài 53. Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau (nếu có thể) Trêng hîp 1) 2) 3) 4) 5) 6) 800 75 0 60 0 β 106 0 0 Gãc A B 70 105 C 100 0 105 D 110 0 75 0 0 40 0 120 0 180 - 0 1800- β 0 140 65 0 0 0 0 95 0 82 0 74 85 115 0 98 0 BÀI TẬP 3: ĐIỀN DẤU “X” VÀO Ô THÍCH HỢP: Tø gi¸c a. Hình chữ nhật Néi tiÕp Kh«ng néi tiÕp X X b. Hình bình hành c. Hình thang cân X X d. Hình vuông A x D e. B góc xAD = góc C C X Hướng dẫn về nhà + Học lí thuyết theo Sgk và vở ghi + Làm các bài tập: 54, 55, 56, 57, 58, 59 ( Sgk – 89; 90) + Đọc trước bài: “Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp” XIN CẢM ƠN CÁC THÀY CÔ GIÁO Đà VỀ DỰ GIỜ TOÁN LỚP 93!
- Xem thêm -