Tài liệu Bài giảng bài tự cảm vật lý 11

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TỰ CẢM KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG Trường THPT Tân Phong Bộ môn Vật Lý BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 GV: Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Câu 2 CỦNG CỐ KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG I. THÍ NGHIỆM: Hình 1 Hình 2 MỞ K Đ CỦNG CỐ Đ L ĐÓNG K + K E r - + K - E r - Hình 2 có mắc thêm L có lõi sắt ở giữa. Mạch điện cuộn hìnhdây 1 và 2 có gì khác nhau? - Khiquan đóng khoá K, đèn Đở hình của 1 sáng ngay, ở hình 2 dần dầnkhoá sángK? lên. Hãy sát sự cháy sáng đèn Đ ởđèn haiĐhình khi đóng - Khiquan mở khoá Đ ởnhau hình của 1 tắt đèn ngay,Đđèn Đ ởhình hình 2khi sáng lên rồi Hãy sát K, sựđèn khác ở hai mởloé khoá K?tắt dần. Vì sao có sự khác nhau này giữa hai mạch điện ở hình 1 và 2 ? KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ Giải thích: - Khi K đóng, dòng điện chạy qua L tăng. I I Đ  B  4 .107.n.I tăng L    B.S tăng    0 Xuất hiện dòng điện cảm ứng IC có chiều chống lại sự tăng của dòng điện chính trong mạch. Kết quả là dòng điện I qua đèn tăng MỞ K chậm. Nêu biểu thức từ trường của ống Nêu biểu thức xác định từ thông dây sinh Cái gì xuất ra khi hiện có dòng khi có điện sựI biến chạy xuyên qua vòng dây? qua? từ thông qua diện tích giới thiên hạn bởi vòng dây? K + - E r ĐÓNG K  B I IC  BC KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ Giải thích: - Khi K mở, dòng điện chạy qua L giảm nhanh. I I  B  4 .107.n.I giảm Đ L    B.S giảm    0 Ống dây cũng sinh ra dịng điện cảm ứng chống lại sự giảm của dịng điện chính. Vì từ thơng xuyên qua cuộn dây giảm mạnh nên dịng điện cảm ứng IC lớn, chạy qua đèn làm đèn loé sáng lên. + K MỞ K E r ĐÓNG K  B I IC  BC KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM II. ĐỘ TỰ CẢM: Từ trường trong lòng ống dây: Từ thông xuyên qua lòng ống dây:   ( vì B  IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG B  4 .107.nI  B.S. cos  B.S  B CỦNG CỐ  n maët phaúng chöùa voøng daây   0neân Hãy nêu biểu thức tính từ thông chui qua diện tích S của vòng dây?    4 .107.n.S .I  L.I Với phuï thuoäc vaøo daïng hình hoïc cuûa 7 L  4hay  .10 phaàn n.S cuûa maïch ñieän goïi laø ñoä töï caûm oáng daây (L>0). Đơn vị độ tự cảm: Trong hệ SI, đơn vị độ tự cảm là Henry, ký hiệu H 1Wb 1H  1A KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ III. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM: Ta có Với E  t   2  1  L.I ' L.I Đối với ống dây nhất định L = hằng số, Hãy nhắc lại biểu thức tính suất điện động cảm ứng của vòng dây?    L. I Do đó: E  L I t Vậy suất điện động tự cảm tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện chạy trong mạch đó. Hãy nhận xét sự phụ thuộc của suất điện động E? KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ IV. NĂNG LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG: Đèn sáng lóe lên khi ngắt khóa K do có dòng điện cảm ứng sinh ra bởi từ trường cảm ứng BC. Năng lượng của từ trường này chứng minh được là: 1 2 W  L.I 2 L : độ tự cảm ( H) I : cường độ dòng điện qua ống dây (A) W : năng lượng từ trường (J) KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ CỦNG CỐ - Khi đóng K, xuất hiện dòng IC chống lại sự tăng của dòng điện chạy qua L => đèn sáng chậm. Đ - Khi mở K, xuất hiện dòng IC chống lại sự giảm của dòng điện chạy qua L => đèn sáng lóe lên. -Từ thông xuyên qua ống dây:   L.I L : là độ tự cảm của ống dây hay một phần của mạch, chỉ phụ thuộc vào dạng hình học của ống dây hay một phần của mạch điện, L > 0, đơn vị là Henry (H). - Suất điện động tự cảm: - Năng lượng từ trường: E  L W  I t 1 L.I 2 2 L + K MỞ K - E r ĐÓNG K KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ Câu 1 : Chọn câu trả lời đúng nhất : Độ tự cảm L phụ thuộc vào......... a) Dòng điện trong ống dây hay một phần của mạch điện. b) Dạng mạch điện hay một phần của mạch điện. c ) Dạng hình học của ống dây hay mạch điện. X d) Dạng hình học của ống dây hay một phần của mạch điện. KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III. SĐĐ TỰ CẢM IV. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ Câu 2 : Chọn đáp số đúng của bài toán sau: Trong mạch điện có độ tự cảm L có dòng điện giảm từ I xuống ½ I trong thời gian 2 giây thì suất điện động tự cảm có giá trị là: a) I L b) ½ I L c) ¼ I L d) 1/8 I L SAI SAI ĐÚNG SAI CÂU 1: Nêu khái niệm từ thông? Biểu thức và các trường hợp đặc biệt của từ thông? TRẢ LỜI: - Từ thông đặc trưng cho số đường cảm ứng từ xuyên qua diện tích giới hạn bởi vòng dây. -Biểu thức: -Đơn vị:  n  B    B.S. cos : Từ thông (Wb)  B : Từ trường (T) S : Diện tích (m2) -Trường hợp đặc biệt:   B // n    B.S +   B  n   0 + Return Lecture CÂU 2: Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng? Làm thế nào xác định chiều của dòng điện cảm ứng này? Nêu biểu thức suất điện động cảm ứng? TRẢ LỜI: - Khi có sự biến thiên của từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. -Dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chóng lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó. -Biểu thức:  2  1   t t Đối với cuộn dây có n vòng: n    n 2 1 t t Return Lecture QUI TẮT XÁC ĐỊNH CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG ( ĐỊNH LUẬT LENTZ) Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó N S N BC BC B IC S B IC return
- Xem thêm -