Tài liệu Bài giảng bài tính chất và cấu tạo của hạt nhân vật lý 12 (6)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÍ 12 Chương VII HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN TIẾT 57 TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN Thompson Perrin Rutherford Chadwick Nguyên tử Hạt nhân nguyên tử Vỏ nguyên tử prôtôn Điện tích +e. mp=1,67262.10-27Kg nơtron Không mang điện. mn=1,67493.10-27Kg * Các đồng vị của Hiđrô: Hạt nhân 1 1 H Số p Số n 1 0 + + 2 1 H 3 1 H 1 1 1 2 + 2 E=mc Einstein Tính 1MeV/c2 ra đơn vị kilôgam? 1u=1,66055.10-27Kg 1u=931,5 MeV/c2 Chú ý - Khi vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với vận tốc v thì: m Khối lượng động m0 v2 1 2 c Và E - E0 = mc2-m0c2 là động năng của vật. Vận dụng Câu 1: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa a. cùng số prôtôn Z, nhưng số nơtron N khác nhau. b. cùng số nơtron N, nhưng số prôtôn Z khác nhau. c. cùng số nuclôn A, nhưng số prôtôn Z và số nơtron N khác nhau. d. cùng số prôtôn Z và số nơtron N Vận dụng Câu 2: Chọn câu đúng. Tính chất hoá học của một nguyên tử phụ thuộc: a. nguyên tử số. b. số khối. c. khối lượng nguyên tử. d. Số các đồng vị. Vận dụng Câu 3: Số nuclôn trong a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 4 2 He là bao nhiêu? Vận dụng Câu 4: Số p và n trong a. 238 và 330 b. 92 và 330 c. 92 và 146 d. 146 và 92 238 92 U là bao nhiêu? Vận dụng 7 3 Câu 5: Xác định khối lượng tính ra u của hạt nhân Li
- Xem thêm -