Tài liệu Bài giảng bài tia hồng ngoại, tia tử ngoại vật lý 12 (2)

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu 1 Chọn phát biểu ĐÚNG : A. Mỗi Mỗi ánh ánh sáng sáng đơn sắc có có một một tần tần số sốhoàn hoàn toàn xác xác định định .. toàn B. Bước sóng ánh sáng rất lớn so với bước sóng cơ. C. Ánh sáng không đơn sắc là ánh sáng trắng D.Màu ứng với mỗi ánh sáng gọi là màu đơn sắc. 20 12 19 17 14 15 18 04 13 01 00 16 11 03 10 05 06 09 02 07 08 Câu 2 Chọn phát biểu ĐÚNG : A. Hiện tượng lăng lăng kính kính phân phântích tíchmột mộtchùm chùm sáng trắng thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím là nhỏ nhất C. Ánh sáng trắng gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ và tím . D. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc 20 12 19 17 14 15 18 04 13 01 00 16 11 03 10 05 06 09 02 07 08 Câu 3 Ánh sáng đơn sắc là : A. Ánh sáng giao thoa với nhau . B. B. Ánh Ánh sáng sáng không không bị bị tán tán sắc sắc khi khi qua qua lăng lăng kính. kính. C. Ánh sáng mắt nhìn thấy được. D. Ánh sáng bị tán sắc khi qua lăng kính. 20 12 19 17 14 15 18 04 13 01 00 16 11 03 10 05 06 09 02 07 08 Câu 4 Nếu trong thí nghiệm giao thoa Iâng ,hai nguồn sáng phát ánh sáng đa sắc gồm 3 đơn sắc : Đỏ, vàng, lục thì trong quang phổ bậc một, tính từ vân trung tâm đi ra ta thấy có các đơn sắc theo thứ tự : A. Đỏ, vàng , lục. B. Vàng, lục, đỏ. C. Lục,vàng, đỏ. D. Lục, đỏ, vàng. 20 12 19 17 14 15 18 04 13 01 00 16 11 03 10 05 06 09 02 07 08 I. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN TIA HỒNG NGOẠI-TIA TỬ NGỌAI. Vïng hång ngo¹i (> ®) C S J L L1 L2 Quang phæ liªn tôc F Vïng tö ngo¹i (< t) PHƢƠNG PHÁP NHẬN BIẾT Dấu hiệu giúp ta nhận biết các tia bức xạ không nhìn thấy đƣợc ? Dựa vào tác dụng nhiệt Dụng cụ phát hiện là dụng cụ nào ? Pin nhiệt điện Là những bức xạ không nhìn thấy đƣợc. ĐỊNH NGHĨA BẢN CHẤT Có bản chất là sóng điện từ. Có bƣớc sóng lón hơn bƣớc sóng AS đỏ ( > 0.75m ) Các vât bị nung nóng ở nhiệt độ thấp phát ra NGUỒN PHÁT Thân thể ngƣời ở nhiệt độ 370C Trong ánh sáng mặt trời có 50% năng lƣợng thuộc về các tia hồng ngọai Các nguồn phát giàu tia hồng ngọai Mặt trời Bếp lửa Đèn dây tóc cháy sáng Tác dụng nhiệt. TÁC DỤNG Tác dụng lên kính ảnh hồng ngọai ÖÙng duïng cuûa tia hoàng ngoaïi : • Sấy khoâ – söôûi aám. Máy sấy bằng tia hồng ngoại Đèn hồng ngoại  Chụp ảnh hồng ngọai Máy chụp ảnh hồng ngoại Ảnh của kính thiên văn hồng ngoại Là những bức xạ không nhìn thấy đƣợc. ĐỊNH NGHĨA BẢN CHẤT Có bản chất là sóng điện từ. Có bƣớc sóng nhỏ hơn bƣớc sóng AS tím ( < 0.40m ). Các vât bị nung nóng trên 30000C phát ra NGUỒN PHÁT Trong ánh sáng mặt trời có 9% năng lƣợng thuộc về các tia tử ngọai
- Xem thêm -