Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (8)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

ThÓ tÝch cña mét h×nh To¸n: ThÓ tÝch cña mét h×nh 1. Giới thiệu về thể tích của một hình: a) Ví dụ 1: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. To¸n: ThÓ tÝch cña mét h×nh 1. Giới thiệu về thể tích của một hình: b) Ví dụ 2: C D Thể tích hình C bằng thể tích hình D. To¸n: ThÓ tÝch cña mét h×nh 1. Giới thiệu về thể tích của một hình: c) Ví dụ 3: M P N Thể tích hình P = thể tích hình M + thể tích hình N. To¸n: ThÓ tÝch cña mét h×nh 2. Luyện tập – thực hành: Bài 1: Trong hai hình dưới đây: 1 cm 1 cm A B Hình hộp Hình hộpchữ chữnhật nhậtAAgồm gồm16mấy hìnhhình lập phương lập phương nhỏ. nhỏ? Hình hộp Hình hộpchữ chữnhật nhậtBBgồm gồm18mấy hìnhhình lập phương lập phương nhỏ. nhỏ? Hình hộp Hình nàochữ có thể nhậttích B có lớnthể hơn? tích lớn hơn hình hộp chữ nhật To¸n: ThÓ tÝch cña mét h×nh 2. Luyện tập – thực hành: Bài 2: Đếm số hình lập phương nhỏ trong mỗi hình, rồi so sánh thể tích hình A và hình B. A B 45 hình Số hình lập phương nhỏ trong hình A là:………... 26 hình Số hình lập phương nhỏ trong hình B là………….. lớn hơn Thể tích hình A.................thể tích hình B. To¸n: ThÓ tÝch cña mét h×nh 2. Luyện tập – thực hành: Bài 3: Có 5 cách xếp 6 hình lập phương cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhật như sau: To¸n: ThÓ tÝch cña mét h×nh • Kết luận: phương để đo thể tích hình. - Người ta dùng các hình lập …………... thể tích bằng nhau. - Hai hình bằng nhau thì ……...... - Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng khác …… nhau.
- Xem thêm -