Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (4)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH HUYỆN CHIÊM HOÁ- TỈNH TUYÊN QUANG Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Toán Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là 3 cm? Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Toán Thể tích của một hình a,Ví dụ 1: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Toán Thể tích của một hình b,Ví dụ 2 : C D Vậy thể tích hình C bằng thể tích hình D Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Toán Thể tích của một hình c,Ví dụ 3 : P M N Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N. Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010 Toán Thể tích của một hình 1, Ví dụ : 2, Luyện tập: Bài 1/115: Bài 2/115: Bài 3/115: 1cm 1cm A B
- Xem thêm -